Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Pozitivna psihologija


Nosilci: izredni profesor dr. Čotar Konrad Sonja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1.    Ime predmeta: Pozitivna psihologija
2.    Koda predmeta:
3.    Nosilec predmeta: doc. dr. Sonja Čotar Konrad
4.    Število ECTS kreditnih točk: 6
5.    Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6.    Študijski program: Inkluzivna pedagogika
7.    Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski, 2. stopnja
8.    Vrsta predmeta: izbirni              
9.    Letnik študija: 1. ali 2.
10.    Semester: 1., 2. ali 3.
11.    Študijska smer:
12.    Steber programa:

Obveznosti
13.    Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminarske vaje (SV)

15

0,5

sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

projektna naloga (PN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

30

1

priprava na izpit in izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15.    Predznanje, ki ga mora imeti študent
Vpis v letnik.

16.    Učni cilji predmeta in kompetence
Cilji
Študent/-ka spozna zakonitosti pozitivne paradigme v razumevanju psiholoških procesev za učinkovito delo z ljudmi, ki izhaja iz pozitivnih primerov kako ravnati, da ublažimo stiske in spodbudimo razvoj potencialov in vrlin pri sebi in drugih.

Splošne kompetence
Razumevanje osnovnih  konceptov znanstvenih izhodišč stroke, ki študenta/-ko usmerjajo k  analiziranju in reševanju problemov.
Nudenje podpore pri samovrednotenju, zaupanju v lastne moči ter razvijanju pozitivnih pričakovanj.
Razvijanje fleksibilnosti in tolerantnosti pri delu z različnostmi posameznikov, ki predstavljajo izziv za boljše delo in ne samo problem.

Predmetnospecifične kompetence
Konceptualno razumevanje pozitivnih vrlin in moči, ki so imanentni posameznikom v vseh kulturnih okoljih.
Poznavanje mehanizmov spodbujanja pozitivnih potencialov in realiziranja psiholoških potreb posameznika po sprejetosti, ustreznosti in avtonomnosti.
Razvoj osebnih in medosebnih / socialnih kompetenc za delo s posamezniki in skupinami, ki temeljijo na pozitivnih pričakovanjih, samozaupanju, iniciativi, ustvarjalnosti in vztrajnosti.

Vsebina predmeta in literatura
17.    Opis vsebine
Konceptualizacija pozitivne in integrativne psihološke paradigme.
Proučevanje človeških potencialov in vrlin.
Spoštovanje, vrednote, avtoriteta, empatija.
Humanistične teorije v razumevanju razvojnih potencialov.
Raziskovanje v pozitivni psihologiji usmerjeno na subjektivno in individualno: dobro počutje, ustreznost, zadovoljstvo, upanje, optimizem, energija (flow), pogum, volja, vstrajnost, kapaciteta za ljubezen, interpersonalne spretnosti.
Podporni sistemi razvoja.
Različne vloge in identitetni položaji.
Pomen koncepta večih inteligentnosti v inkluzivni pedagogiki.
Volja za smisel.
Subjektivni vidiki doživljanja in izražanja čustev.

18.    Literatura
Osnovna literatura:
Csikszentmihalyi, M., Csikszentmihalyi, I. (Eds.) (2006). A Life Worth Living: Contributions to Positive Psychology. New York: Oxford University Press.
Csoti, M. (2008). How to Stop Bullying – Positive Steps to Protect Children in Your Care. EU: Right Way.
Harris, T. A. (2007). Jaz sem v redu – ti si v redu. Ljubljana: Karantanija.
Hendry, L. B., Kloep, M. (2002). Lifspan Development. London: Thompson learning.
Resources for Teaching Positive Psychology. http:// www.enpp.org
Noddings, N. (2005). Happiness and Education. Cambridge: Cambridge University Press.

19.    Predvideni študijski dosežki
Znanje in razumevanje
Pozna in razume temeljne koncepte in spoznanja pozitivne psihologije.
Razume pomen proučevanja človeških vrlin in dejavnikov, ki podpirajo razvoj.

Uporaba
Razumevanje uporabi pri ozaveščanju lastnega vpliva na odzivanje drugih v skupini ali diadnem odnosu.
Znanje uporabi pri načrtovanju dela in raziskovanja in razvoja lastne prakse.
Sodeluje z drugimi strokovnjaki in uporabniki iz vidika pozitivnega in integrativnega pristopa.

Refleksija
Reflektira obstoječe prakse in lastno strokovno delovanje.
Premislek subjektivnih in humanističnih vidikov pozitivnih pričakovanj v luči refleksije pozitivne paradigme v psihologiji.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20.    Metode poučevanja in učenja
Predavanja.
Študij literature.
Seminarji.
Vaje v manjših skupinah.

21.    Načini preverjanja znanja
Uspešno izdelana seminarska naloga in ustni izpit.

Pogoji in viri
22.    Delitev na skupine
Seminarsko delo in vaje potekajo v skupinah (po normativih).

23.    Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta
Seminarska učilnica z možnostjo uporabe izobraževalne tehnologije.

24.    Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta
Habilitiran visokošolski učitelj.
Habilitiran visokošolski sodelavec.

Evalvacija
25.    Metode in oblika evalvacije
Sprotna evalvacija med potekom predavanj.
Evalvacijski vprašalnik ob zaključku.


Učni načrt pripravila: doc. dr. Marjanca Pergar Kuščer 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino