Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Uporaba računalnika pri pouku otrok s posebnimi potrebami


Nosilci: redni profesor dr. Istenič Andreja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1.    Ime predmeta: Uporaba računalnika pri pouku otrok s posebnimi potrebami
2.    Koda predmeta:
3.    Nosilec predmeta: prof. dr. Andreja Istenič Starčič
4.    Število ECTS kreditnih točk: 6
5.    Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6.    Študijski program: Inkluzivna pedagogika
7.    Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski, 2. stopnja
8.    Vrsta predmeta: izbirni            
9.    Letnik študija: 1. ali 2.
10.    Semester: 1., 2. ali 3.
11.    Študijska smer:
12.    Steber programa:

Obveznosti
13.    Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

45

1,5

sodelavec in laborant

SKUPAJ

75

2,5

 

14.   Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

projektna naloga (PN)

60

2

izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15.    Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v letnik

16.    Učni cilji predmeta in kompetence:
Cilji:
Razvoj kompetenc za uporabo izobraževalne tehnologije pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami.

Splošne kompetence:
Informacijska pismenost.
Sposobnost prilagajanja posameznikom u učnimi pripomočki, gradivi ipd. 

Predmetnospecifične kompetence:
Uporaba računalnika z izboljšanje kakovosti poučevanja in zagotavljanje osnovnih pravic in potreb posameznika in skupine, usmerjenosti v inkluzivno, nediskriminativno delo in multikulturnost.
Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih, tehnoloških) za uporabo računalnika pri delu z otroki s posebnimi potrebami.
Uporaba specialnopedagoških znanj pri vpeljavi računalnika v delo z otroki s posebnimi potrebami (otroci z motnjami in učnimi težavami, nadarjeni otroci, otroci z vedenjskimi in čustvenimi motnjami).
Kritičnost in avtonomnost pri načrtovanju in uporabi računalnika za večjo individualizacijo in inkluzijo pri zgodnjem učenju.
Kritično vrednotenje in analiza socialnih, etičnih, zdravstvenih in zakonskih vidikov pri uporabi računalnika za otroke s posebnimi potrebami.
Oblikovanje načrta evalvacije in uporaba ustreznih evalvacijskih strategij pri vrednotenju uporabe računalnika pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami.

Vsebina predmeta in literatura
17.    Opis vsebine:
Pogoji in značilnosti uporabe računalnika pri posebnih skupinah otrok (nadarjeni otroci, otrocih z vedenjskimi in čustvenimi motnjami, otroci z motnjami in učnimi težavami).
Socialni, etični, zdravstveni in zakonski vidiki uvajanja računalnika v delo za otroke s posebnimi potrebami.
Učinki uporabe računalnika na enake možnosti, upoštevanje različnosti in večkulturnosti v vzgoji in izobraževanju.
Oblike in metode dela z računalnikom pri pouku s posebnim poudarkom na razvojnem in diagnostičnem vidiku. Izkustveno in sodelovalno učenje.
Računalniške simulacije pri zgodnjem učenju.
Kognitivni in emocionalno-osebnostni in socialni dejavniki učenja z računalnikom. Spodbujanje ustvarjalnega izražanja ob delu z računalnikom.
Analiza in evalvacija računalniških programov za različne skupine otrok s posebnimi potrebami.
Študij primerov uporabe računalnika za različne skupine otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, Evropi in v svetu.
Pregled strokovnih virov in skupnosti na področju računalniško podprtega poučevanja otrok s posebnimi potrebami.
Standardi in kazalniki uporabe računalnika za otroke s posebnimi potrebami.
Evalvacija in merjenje znanja pri učenju z računalnikom otrok s posebnimi potrebami.

18.    Literatura:
    Osnovna literatura:
Istenič Starčič A. (2008). Virtual simulation game – meeting contemporary learning needs. Gothenburg: University of Gothenburg.
Abbot, C., Cribb, A. (2001). Special schools, inclusin and the World Wide Web: the emerging research agenda. British Journal of Educational Technology (BJET) 32/3. 331-342.
Loiselle, J. et al. (2001). Integrating technology in clasrooms with learning disabled students: teachers' needs and professional development implications. V: Price, J. (ur.) 12th International conference of the Society Association for the Advancement of Computer technology and Teacher Educatuion. 2626-2630.
Nichols, M., (2001). Teaching for learning. Designing Resource Based Learning Courses for the Digital age. Palmerston North: TrainInc Books.
Dethereidge, T. (1997). Bridging the communication gap for pupils with profound and multiple learning difficulties. BJET 24/1. 21-26.
Kress, G. (2004). Learning, a Semiotic View in the Context of Digital Technologies. In:  Brown, A., Davis, N. (eds.). Digital Technology, Communities and Education. London: Routledge. 86-97.

    Dopolnilna literatura:
Merrell, C., Tymms, P. (2007). Identyfing reading problems with computer adaptive assessment. Journal of Computer Assisted Learning. 23/1. 27-35.
Istenič Starčič, A. (2001). CMC - an oral-friendly written communicational technology : the calenge of teacher's role in the computer mediated learning. V: KOZŁOWSKA, Anna (ur.), KOŽUH, Boris (ur.). The quality of education in the light of educational challenges and rendencies of the third millennium. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej szkoły pedagogicznej w Częstochowie, str. 11-33.
Journal of Computer Assisted Learning (ur. Charles Crook), Blackwell Publishing.
Computers in Education (ur. Rachelle S. Hellerm Jean D.M. Underwood) Elsevier.

19.    Predvideni študijski dosežki:
    Znanje in razumevanje:
Študent/ka:
pozna pristope pri uporabi računalnika  za izboljšanje kakovosti dela z različnimi skupinami otrok s posebnimi potrebami,
pozna standarde in evalvacijske strategije za uporabo izobraževalne tehnologije za otroke s posebnimi potrebami.

    Uporaba:
Študent/ka:
načrtuje in razvija  računalniške didaktične programe za različne skupine otrok s posebnimi potrebami.

    Refleksija:
Študent/-ka na osnovi razumevanja teoretskih pogledov kritično ovrednoti skladnost med teoretičnimi načeli in izhodišči ter izpeljavo teh konceptov v praksi – študij primerov sodobne izobraževalne tehnologije in oblikovanje modela uporabe računalnika za delo z otroki s posebnimi potrebami.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20.    Metode poučevanja in učenja:
predavanja, laboratorijske vaje, projektna naloga, nastopi, študij literature in virov, domače naloge

21.    Načini preverjanja znanja:
pisni izpit (lahko se nadomesti z dvema kolokvijema),
ustni izpit,
ocena projektne naloge in domačih nalog

Pogoji in viri
22.    Delitev na skupine.
Skupine so velike 16 študentov – glede na število mest v računalnici.

23.    Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Po en računalnik na 1 študenta.

24.    Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.
1 habilitiran visokošolski učitelj in
1 habilitiran visokošolski sodelavec
1 laborant za delo v računalnici

Evalvacija
25.    Metode in oblika evalvacije.
Metode in oblika evalvacije: redna letna samoevalvacija – študentska anketa o pedagoškem delu učiteljev, mesečna  evalvacija z vprašalniki za oceno lastnega študijskega dela in dosežkov ter ocena dela učitelja in sodelavca.


Učni načrt pripravila: doc. dr. Andreja Istenič Starčič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino