Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Socialna integracija in podporne oblike


Nosilci: izredni profesor dr. Drobnič Janez


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Socialna integracija in podporne oblike

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1.

1.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

15

30

30

/

/

105 *

6

Seminarska naloga 30 ur = 1 KT; izpit in priprava na izpit 45 ur = 1 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Janez Drobnič

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

 

Vsebina:

*V samostojno študentovo delo je vključenih 30 ur (1 KT) prakse.

Socialna integracija:

 • nastanek in razvoj pojma integracija drugačnih;
 • aspekti integracije;
 • socialna integracija kot sredstvo in cilj;
 • vloga mednarodne skupnosti in mednarodnih dokumentov za razvoj integracije – inkluzije;
 • razvoj integracije oseb z motnjami v razvoju v Evropi in v Sloveniji v drugi polovici 20. stoletja;
 • integracija v procesu prehajanja v novo kvaliteto – inkluzijo.

Podporne oblike in dejavnosti:

 • bistvo in funkcija podpornih oblik – dejavnosti;
 • sistemi, oblike in vsebine podpornih dejavnosti;
 • podporne oblike v sistemu vzgoje in izobraževanja;
 • koncepti v deželah Evrope;
 • koncept v Sloveniji;
 • podporne oblike in dejavnosti v družbenem okolju;
 • sistemski pogoji in standardi;
 • civilna družba in invalidske organizacije;
 • zagovorništvo in strokovno edukacijsko zagovorništvo;
 • starši v funkciji podpornih dejavnikov.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Lebarič, N.et al, 2006: Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami, Didakta, Radovljica.
 • Mikuš Kos, A., 1999: Različnim otrokom enake možnosti, Zveza prijateljev mladine Slovenije.
 • Murgel, J., 2006: Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami + Dodatek k tretjem delu, GV, Ljubljana
 • Martelanc,T., Samec,T.: Prostovoljno delo včeraj,danes i jutri, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Ljubljana.
 • Opara, B., 2007: Od učljivosti do inkluzivne paradigme, Šolsko polje, št. 3/4.
 • Schmidt, M.,1999: Segregacija-integracija, Sodobna pedagogika, št. 1.
 • AGENDA 22 (2006), Nacionalni svet invalidskih organizacij - NSIOS, Ljubljana.
 • Opara, B., et al, (2006) Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, Ljubljana: JRZ Pedagoški inštitut

Dopolnilna literatura:

 • Kavkler, M. 2007: Ali je šola dovolj dobra za otroke s posebnimi potrebami?, Šolsko polje, št. 3-4.
 • Kolenc,J., Lebarč, N. 2007: K inkluzivni obravnavi otrok s posebnimi potrebami, Šolsko polje, št. 3-4.
 • Kroflič,R., 2003: Etika in etos inkluzivne šole/vrtca, Sodobna pedagogika, posebna izdaja.
 • Opara, B. 2003: Otroci s posebnimi potrebami so del celotnega sistema vzgoje in izobraževanja, Sodobna pedagogika, posebna izdaja.
 • Lesar,I. 2009: Pola za vse? Ideja inkluzije v šolskih sistemih: Pedagoška fakulteta v Ljubljani

Dodatna literatura:

 • European Agency for Development In Special Needs Education 1999: Teacher Support, Trenda in 17 Eurpopean Countries.
 • Hegarty, S., Alur, M., 2003: From Segregation to Inclusion, Sage Publication, London
 • Skidmor, D., 2004: Inclusion- the dynamic of school development, Open University Press.
 • Sage, D. D., Burrello, L. C., 1994: Leadership in Educational Reform, Paul H. Brookes Publishing Co. Baltimor.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Študent/ka spozna kompleksno področje socialne integracije drugačnih otrok od nastanka ideje integracja razvojno motenih v Evropi v drugi polovici 20. stoletja do prehoda integracije v novo kvaliteto- inkluzijo kot sodobno in univerzalno vizijo in razumevanja drugačnih oseb,
 • Spozna sodobne koncepte podpornih dejavnosti v funkciji edukacije in v funkciji povečevanja socialne vključenosti drugačnih.

Splošne kompetence:

 • zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, politike in prakse,
 • zmožnost prepoznavanja in reševanja moralno-etičnih dilem in problemov,
 • delovanje s spoštovanjem in upoštevanjem človekovih pravic, integritete in dostojanstva posameznika,
 • sposobnost oblikovanja pričakovanj za vsakega učečega glede na njegove sposobnosti in spretnosti.

Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje zakonitosti in delovanja vseh družbenih podsistemov, ki so pomembni za samouresničevanje drugačnih oseb,
 • sposobnost za organizacijo in koordinacijo vseh dejavnikov, ki so vključeni v obravnavo drugačnih oseb,
 • sposobnost za oblikovanje takšnih stališč in odnosov do drugačnih, ki bodo sprejemale in spoštovale vsako drugačnost posameznika,
 • povezovanje različnih akterjev in dejavnikov za skupno sodelovanje.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • absolvent/ka je občutljiv/a za potrebe posameznikov s posebnimi potrebami,
 • pozna teoretične in praktično sistemske možnosti za edukacijo in socialno integracijo oseb s posebnimi potrebami,
 • pozna podporne oblike in dejavnosti in jih zna aktivirati za potrebe posameznika s posebnimi potrebami.

Znanje in razumevanje:

 • absolvent/ka pozna teoretične in praktično sistemske osnove za socialno integracijo drugačnih,
 • zna organizirati podporne oblike, ki omogočajo posamezniku izkoristiti vse možnosti.

Uporaba:

 • absolvent/ka zna prepoznati individualne posebnosti vsakega drugačnega posameznika,
 • zna načrtovati in organizirati vse potrebne podporne oblike in dejavnosti,
 • s svojim odnosom in ravnanjem pridobiva za sodelovanje ustrezne dejavnike in subjekte.

Refleksija:

 • absolvent /ka je sposoben/na kritično ovrednotiti položaj, možnosti in potrebe posameznika s posebnimi potrebami,
 • sposoben/na je izbrati prave poti za uresničitev pogojev za zadovoljitev potreb posameznika s posebnimi potrebami,
 • sposoben/na je kritične presoje svojega dela.

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja povezovati z aktivnim samoizobraževanjem (seminarske vaje) in z drugimi aktivnimi metodami učenja (analiza, iniciativa, diskusija...) ter izvajanjem prakse.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Seminarska naloga in ustni izpit, kjer mora študent/ka pokazati, kako obvlada teoretična znanja in kako jih zna aplicirati v praksi.

40 % seminarsko delo, 60% izpit.

 

Reference nosilca:

 1. OPARA, Božidar. Otroci s posebnimi potrebami so del celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Sodob. pedagog., 2003, letn. 54, posebna izdaja, str. 36-51. [COBISS.SI-ID 24974434]
 2. OPARA, Božidar. Od učljivosti do inkluzivne paradigme. V: SARDOČ, Mitja (ur.), VRŠNIK PERŠE, Tina (ur.). Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami med teorijo in prakso, (Šolsko polje, Letn. 18, št. 3/4). Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2007, jesen 2007, letn. 18, št. 3/4, str. 35-61. [COBISS.SI-ID 1650775]
 3. OPARA, Božidar. Stanje in razvojne usmeritve, vloga strokovnega sveta za področje vzgoje, izobraževanja ter usposabljanja otrok s posebnimi potrebami. Defektol. slov. (Ljubl.), december 2001, letn. 9, št. 3, str. 29-36. [COBISS.SI-ID 4710985]
 4. SKALAR, Vinko, KOŠIR, Stanislav, NOVLJAN, Egidija, OPARA, Božidar, KONČAR, Majda, LAČEN, Marijan, GERBEC, Ivo, PODBREŽNIK, Vlasta, DESTOVNIK, Karel, ULAGA, Jan. Povzetek pisnih pripomb članov komisije DDS za razvoj k besedilu dr. Mirka Galeše. V: GALEŠA, Mirko, NOVLJAN, Egidija, JELENC, Dora, KAVKLER, Marija. Priprava koncepcije vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Sloveniji : gradivo za razpravo. Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1999, str. 91-100. [COBISS.SI-ID 3171657]
 5. OPARA, Božidar, TRUNKL, Robert. Obravnavanje šoloobveznih otrok s težavami v razvoju in učenju. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992. 13 str. [COBISS.SI-ID 31394048]

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino