Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Tehnika in tehnologija kot podpora inkluziji


Nosilci: izredni profesor dr. Zuljan Darjo


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Tehnika in tehnologija kot podpora inkluziji

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1.ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

15

/

15

Integrirana praksa 15

105

6

Nosilec predmeta:

doc. dr. Darjo Zuljan

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

I. Splošna znanja o podporni tehnologiji

Razvoj tehnike in tehnologije skozi čas. Tehnika in otroci s posebnimi potrebami. Vloga in pomen tehnike in tehnologije za življenje ljudi s posebnimi potrebami v sodobni družbi. Vpliv tehnike na okolje in pomen ozaveščenosti posameznika o možnih negativnih in pozitivnih vplivih tehnike. Varnostni postopki in načini organizacije, ki zagotavljajo varnost pri izvajanju tehniških dejavnosti. Kriteriji za presojanje tehničnih pripomočkov in tehnologij (ekološki, ekonomski, varnostni…). Spoznavanje nekaterih tipičnih postopkov, pojmov in procesov v življenjskem okolju predšolskega otroka s posebnimi potrebami. Poznavanje osnovnih principov delovanja nekaterih diagnostičnih in terapevtskih postopkov (ultrazvok, rentgen, magnetna resonanca, EEG, EKG). Poznavanje osnovnih rehabilitacijskih pripomočkov (slušni aparat, FM sistem, insulinska črpalka, električni voziček). Prilagojena računalniška strojna in programska oprema.

II. Uporaba podporne tehnologije v vrtcu in šoli

Razvijanje tehniške kulture od vrtca dalje za razvoj tehniške kompetentnosti sodobnega človeka. Tehniške dejavnosti in njihov pomen v razvoju tehniške pismenosti otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju in v osnovni šoli. Razvijanje tehniške in pedagoške usposobljenosti vzgojitelja za razvoj tehniške pismenosti pri otrocih s posebnimi potrebami. »Kako pa to deluje?« - prilagajanje razlage in ponazoritve principov delovanja nekaterih diagnostičnih in terapevtskih postopkov in sodobnih terapevtskih in rehabilitacijskih pripomočkov otrokovi razvojni stopnji. Načini razvijanja tehnične ustvarjalnosti in inovativnosti pri otrocih in učencih s posebnimi potrebami. Uporaba IKT pri otrocih in učencih s posebnimi potrebami.

III. Spodbujanje ustvarjalnega reševanja problemov, spodbujanje inovativnosti in diseminacije izvirnih in učinkovitih rešitev.

Uporaba sodobne tehnologije pri pripravi individualiziranih didaktičnih pripomočkov in materialov. Uporaba sodobne tehnologije za prilagajanje okolja potrebam otroka. Priprava tehnične dokumentacije in pisne predstavitve prilagojenega didaktičnega pripomočka za diseminacijo ideje. Sodelovanje vzgojitelja in učitelja z različnimi tehniškimi in pedagoškimi strokovnjaki v okolju vrtca in šole.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Končar, M., Gorše, A., Rupar, T. (2007). Računalniška informacijsko komunikacijska tehnologija na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, Pedagoška fakulteta, Ljubljana [COBISS.SI-ID 234060032]
 • Kiswarday, V. R. (1999). Računalniška interesna dejavnost v oddelkih usposabljanja otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju in vedenjsko spremenjenostjo, magistrsko delo. Pedagoška fakulteta, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3075913]
 • Hutinger, Robinson, Schneider. 2004. Early Childhood Technology Integrated Instructional System (EC-TIIS) Phase 1: A Final Report. United States Department of Education, Office of Special Education and Rehabilitative Services.
 • Parette et al. 2009. Assistive Technology User Group Perspectives of Early Childhood Professionals. Education and Training in Developmental Disabilities, 2009, 44(2), 257–270
 • Parette, Dikter. 2007. Assistive technology Outcomes and benefits. Illions state university, Assistive technology Industry association and Special education Assistive Technology center
 • Izumi-Taylor, Sluss, Lovelace. 2008. Nurturing Children’s Love of Learning Through Play and Technology. He Kupu, The word. 2008.
 • Wedam, A. (1991). Kako deluje? Sodobna tehnika I. Ljubljana: TZS, Ljubljana.
 • Wedam, A. (1991). Kako deluje? Sodobna tehnika II. Ljubljana: TZS, Ljubljana.
 • Struan, R. (1992), Iznajdbe in odkritja , Slikovni pojmovnik TZS, Ljubljana.
 • Podhorsky, R., Požar H., Štefanović D. (1963-1997). Tehnička enciklopedija 1-13, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslava Krleža.

Dopolnilna literatura:

 • Robinson, Soto, Solomon-Rice. 2007. SLP and Early Childhood Educator Collaboration in Preschool AAC Services. San Francisco State University.
 • Zucker. 2008. Education And Training In Developmental Disabilities Focusing on individuals with cognitive disabilities/mental retardation, autism, and related disabilities. Volume 43 Number 1 March 2008
 • Harris, Bamford. 2001. The Uphill Struggle: services for Deaf and hard of hearing people—issues of equality, participation and access. Disability & Society, Vol. 16, No. 7, 2001, pp. 969–979
 • Web Resources for AAC in Preschool:
 • Statewide Early Education Development Systems, CA-- AT Section: http://www.scoe.net/SEEDS
 • Circle of Inclusion Website: http://www.circleofinclusion.org/
 • AT Basics: Communication Needs by Julie Maro and Lori Tufte http://atto.buffalo.edu/registered/ATBasics/Populations/aac/index.php
 • Preschool AAC Checklist by Judy Henderson http://med.stanford.edu/ataac/products.html
 • Barkley Center: Early Vocabulary http://aac.unl.edu
 • JFK AT Quick Guides: http://www.jfkpartners.org & Project Participate http://www.projectparticipate.org/communications.asp
 • Speaking of Speech: ready made overlays for songs, games, activities (many are made with Boardmaker) http://www.speakingofspeech.com/generic26.html
 • EKC AT Wheel - Draft--download from Let’s Play Project at the University of Buffalo http://letsplay.buffalo.edu/toys/special-toys.htm
 • Georgia Project for Assistive Technology AT for AAC in Preschool http://www.gpat.org/

Dodatna literatura:

 • Edyburn, D.L. (2006). Assistive technology and mild disabilities. Special Education Technology Practice, 8(4), 18-28. Reprinted with permission.
 • Brian, W. (2003). Moja prva enciklopedija naravoslovja. Ljubljana: TZS.
 • Velika ilustrirana otroška enciklopedija. (1992). Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
 • Jennifer Beck. Emerging Literacy Through Assistive Technology
 • Lesar Judge. Computer Applications in Programs for Young Children With Disabilities: Current Status and Future Directions. University of Tennessee at Knoxville

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študenti/-ke:

 • spoznajo vpliv tehnike in tehnologije na kakovost življenja ljudi;
 • spoznajo razvoj tehnike in tehnologije skozi čas kot podporni dejavnik pri izvajanju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami;
 • razumejo delovanje sodobnih diagnostičnih in terapevtskih postopkov ter terapevtskih in rehabilitacijskih pripomočkov;
 • se usposobijo za ustrezno, otrokovemu razumevanju prilagojeno predstavitev delovanja sodobnih diagnostičnih in terapevtskih postopkov, naprav ter sredstev pri rehabilitaciji, kar pripomore h kakovostnejši inkluziji;
 • spoznajo načine uporabe podporne tehnologije glede na vrsto težav, primanjkljajev oz. oviranosti pri osebah s posebnimi potrebami ter se usposobijo za uporabo le-teh;
 • spoznajo načine zagotavljanja varnosti pri izvajanju dejavnosti rehabilitacije v vrtcu in šoli in načine razvijanja ustreznih učenčevih navad pri uporabi tehničnih sredstev;
 • spoznajo načine razvijanja učenčevih tehničnih zmožnosti ter načine usmerjanja učencev v ustvarjalno delo v poklicu in prostem času;
 • spoznajo možnosti za uporabo sodobne tehnologije pri pripravi individualiziranih didaktičnih pripomočkov in materialov;
 • ustvarjalno in inovativno razmišljajo in iščejo nove možnosti za prilagajanje vzgojno izobraževalnim potrebam OPP;
 • znajo diseminirati izvirne in učinkovite rešitve inkuzivnosti in se za izvedbo le-teh timsko povezovati z notranjimi in zunanjimi sodelavci.

Splošne kompetence:

 • sposobnost za razvijanje interesa pri učencih s posebnimi potrebami za tehniko in tehnologijo ter za uporabo in ustrezno ravnanje s tehniškimi sredstvi;
 • natančno in jasno strokovno izražanje;
 • poznavanje osnovnih tehničnih principov delovanja nekaterih diagnostičnih in terapevtskih postopkov (ultrazvok, rentgen, magnetna resonanca, EEG, EKG) in sodobnih terapevtskih in rehabilitacijskih pripomočkov (slušni aparat, FM sistem, insulinska črpalka, električni voziček, prilagojena računalniška strojna in programska oprema, ipd.);
 • metodična usposobljenost za aplikacijo tehnologije in podporne tehnologije;
 • usposobljenost za organizacijo in varno izvajanje tehniških dejavnosti učencev s posebnimi potrebami;
 • usposobljenost za načrtovanje, izvajanje in evalviranje uporabe podporne tehnologije z vidika omogočanja čimbolj kakovostne inkluzije;
 • usposobljenost za pripravo tehnične dokumentacije in pisne predstavitve prilagojenega didaktičnega pripomočka za diseminacijo ideje.


Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje podpornih tehnologij in možnosti, ki jih sodobna tehnologija ponuja v podporo inkluziji OPP;
 • zmožnost ustrezno prilagojene predstavitve postopkov in naprav, glede na otrokovo razvojno stopnjo;
 • zmožnost uporabe sodobne tehnologije pri pripravi individualiziranih didaktičnih pripomočkov in materialov
 • didaktična spretnost načrtovanja in izvajanja tehničnih dejavnosti v vrtcu in pri pouku za učence s posebnimi potrebami,
 • didaktična spretnost vrednotenja tehniških dejavnosti v vrtcu in pri pouku;
 • sposobnost spodbujanja radovednosti otrok na področju tehniških dejavnosti in raziskovalnega ter inovativnega učenja otrok in učencev s posebnimi potrebami;
 • sposobnost strokovno zavzetega delovanja in zavedanje pomena vseživljenjskega usposabljanja na tehniškem področju iz vidika profesionalnega razvoja vzgojiteljev in učiteljev.
 • usposobljenost za načrtovanje, dokumentiranje in predstavitev podporne tehnologije.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/ka:

 • pozna tehnična sredstva, tehnologije, organizacijo dela pri vzgoji OPP;
 • pozna in razume pomen tehniške dejavnosti v vrtcu in v osnovni šoli za razvoj tehniške pismenosti pri vzgoji otrok s posebnimi potrebami.

Uporaba:

Študent/ka:

 • si razvije različne spretnosti in postopke tehniške obdelave;
 • si razvije spretnosti uporabe sodobnih dosežkov pri tehniških pripomočkih;
 • se usposobi za kritično vrednotenje pripomočkov.

Refleksija:

Študent/ka:

 • se usposobi za refleksivno analizo in vrednotenje lastne kompetentnosti na področju tehnike in tehnologije pri podpori inkluzije;
 • se usposobi za refleksivno analizo in vrednotenje dosežkov otrok na področju tehnike in tehnologije pri podpori inkluzije;
 • se usposobi za analizo tehniške inovativnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju na področju tehnike in tehnologije pri podpori inkluzije.

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje z aktivno udeležbo, diskusija, sodelovalno učenje, problemsko učenje, projektno delo, praktično delo individualno in v manjših skupinah, praktično delo v vrtcu, samostojni študij.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Pisno preverjanje znanja, oddana poročila praktičnega dela, predstavitev seminarske naloge z zagovorom.

40 % seminarska naloga, 60 % izpit.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. ZULJAN, Darjo, URAN, Miro. Optimization of the laser wire cladding of tool steels using factor analysis. Lasers eng., 2010, letn. 20, št. 1-2, str. 21-38. [COBISS.SI-ID 8420425]
 2. ZULJAN, Darjo. Lasersko, TIG in plazemsko reparaturno navarjanje orodnega jekla X40CrMoV5-1. Varilna teh., 2010, letn. 59, št. 4, str. 33-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 8705865]
 3. ZULJAN, Darjo, COTIČ, Mara. Povezava med tehničnimi in matematičnimi dejavnostmi v vrtcu. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 276-283, ilustr. [COBISS.SI-ID 3475415]
 4. ZULJAN, Darjo. Metodika tehnične vzgoje, (Zbirka Študijska gradiva). Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Facolta di studi educativi, 2007. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8182089]
 5. ZULJAN, Darjo, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Teaching welding workers. Ljubljana: Welding Institute, 2007. 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7361609]
 6. ZULJAN, Darjo. Metodika tehnične vzgoje - MTV 1 : zgodovina tehnologije, tehnologija materialov, orodja : študijsko gradivo. Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Facolta di studi educativi, 2008. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8206153]
 7. ZULJAN, Darjo. Metodika tehnične vzgoje - MTV 2 : vizualizacija, mikroskopi, tehnično risanje, preprosti stroji : študijsko gradivo. Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Facolta di studi educativi, 2009. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8206409]
 8. ZULJAN, Darjo. Ultrazvočni preskus zvarnega spoja : študijsko gradivo. Ljubljana: Institut za varilstvo: = Welding Institute, 2010. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8641097]

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino