Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Glasbena vzgoja v heterogenih skupinah


Nosilci: docent dr. Lešnik Ivan


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Glasbena vzgoja v heterogenih skupinah

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta

Izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

15

/

30

/

105

6

Projektna naloga 15 ur = 0,5 KT; študij literature in virov 30 ur = 1 KT; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Ivan Lešnik

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

 • psihološka in pedagoško-didaktična izhodišča glasbene vzgoje,
 • zakonitosti splošnega in glasbenega razvoja otrok,
 • estetska vzgoja in inkluzija v teoriji in praksi,
 • načrtovanje in priprava vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene vzgoje ob upoštevanju načel inkluzije,
 • glasbene dejavnosti: izvajanje, poslušanje, ustvarjanje,
 • razvijanje glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj,
 • načela individualizacije in diferenciacije pri glasbeni vzgoji,
 • stopnje glasbenega izobraževanja,
 • model uresničevanja načela inkluzije v glasbeni vzgoji in izobraževanju.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Daniels, H., Garner, P. (1999). Inclusive education. London: Stylus Publishing Inc.
 • O'Brien, T., Guiney, D. (2004). Differentiation in teaching and learning. London: Cromwell Press.
 • Denac, O. (2002). Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Sicherl-Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja. Ljubljana: Debora.


Dopolnilna literatura:

 • De la Motte-Haber, H. (1990). Psihologija glasbe. DZS, Ljubljana.
 • Notne edicije in zvočni primeri.
 • Both, T., Ainscow, M. (1998). From them to us. London: Routledge.
 • Strokovni članki v serijskih publikacijah.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/ka

 • razvija in poglablja lastne glasbene sposobnosti, spretnosti ter znanja ob različnih glasbenih dejavnostih,
 • spoznava različne metode in tehnike poučevanja glasbene vzgoje v heterogenih skupinah,
 • spoznava pomen individualizacije in diferenciacije pri izvajanju glasbenih dejavnosti v heterogenih skupinah,
 • spoznava prednosti medpredmetnih povezav s poudarkom na glasbeni vzgoji,
 • samostojno proučuje in uporablja ustrezno študijsko literaturo,
 • spoznava načine aktivnega vključevanja učencev v vzgojno-izobraževalni proces pri glasbeni vzgoji po načelih inkluzije,
 • teoretično in praktično obvladuje in uporablja nova spoznanja.


Splošne kompetence:

 • poznavanje in razumevanje zakonitosti splošnega in glasbenega razvoja otrok,
 • upoštevanje razvojnih značilnosti pri načrtovanju in izvajanju glasbenih dejavnosti po načelih notranje in zunanje diferenciacije in individualizacije,
 • poznavanje in razumevanje načel inkluzije v povezavi z glasbeno didaktičnim znanjem,
 • širjenje lastnih glasbenih obzorij in razvijanje glasbenih interesov učencev.


Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje načel inkluzije pri glasbeni vzgoji,
 • suvereno obvladovanje različnih oblik vključevanja posameznikov v heterogeno skupino pri različnih glasbenih dejavnostih,
 • poznavanje vloge posameznika pri izvajanju glasbenih dejavnosti,
 • poznavanje in uporaba glasbenih znanj in spretnosti pri učenju različnih glasbenih dejavnosti,
 • spodbujanje samoevalvacije v obliki pogovora o glasbenem poustvarjanju in ustvarjanju v skupini.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/ka:

 • obvladuje teoretična in praktična znanja za poučevanje glasbene vzgoje po načelih inkluzije,
 • pozna ustrezne metode dela za vključevanje posameznikov glede na njihove glasbene sposobnosti,
 • razume pomen inkluzivne pedagogike v širšem smislu s poudarkom na glasbeni vzgoji.


Uporaba:

Študent/ka:

 • v skladu s potrebami, nameni in cilji učinkovito izbira in uporablja raznolike glasbene dejavnosti, vsebine, metode in sredstva,
 • načrtuje in organizira ustrezno okolje, ki omogoča učinkovito udejanjanje inkluzije pri glasbenih dejavnostih,
 • pri poučevanju upošteva notranjo in zunanjo diferenciacijo,
 • poustvarja glasbene vsebine, ki pomagajo pri vključevanju učencev k skupinskem muziciranju,
 • povezuje glasbeno vzgojo z drugimi predmetnimi področji.


Refleksija:

Študent/ka:

 • z učenci vrednoti skupno delo in ga z izkušnjami korigira,
 • vrednoti in kritično izbira glasbeno literaturo v pisni in zvočni obliki,
 • strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • frontalna oblika poučevanja,
 • delo v skupinah,
 • samostojno delo.

Metode dela:

 • predavanja,
 • seminarji,
 • praktično delo,
 • pogovor, razprava.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Oceno sestavlja uspešno opravljen seminar, pisni del ter praktični del izpita.

Seminarska naloga = 25%,

pisni del izpita = 25 %, praktični del = 50 %.

 

Reference nosilca:

 1. LEŠNIK, Ivan. Kakovost pevske dejavnosti v prvem triletju osnovne šole. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 2009, zv. 12, str. 20-40. [COBISS.SI-ID 3539671]
 2. LEŠNIK, Ivan. Glasbeno udejstvovanje učencev v prvem triletju osnovne šole in njihov odnos do glasbe v razičnih domenah. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 352-364, ilustr. [COBISS.SI-ID 3474391]
 3. LEŠNIK, Ivan. Vokalna tehnika učiteljev in kakovost petja učencev v prvem triletju osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Lešnik], 2009. XVII, 249 str., ilustr., tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dle%C5%A1nik+ivan%27. [COBISS.SI-ID 7935049]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino