Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Psihologija igre


Nosilci:


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Psihologija igre

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta

Izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

/

30

15

/

105

6

Projektna naloga 15 ur = 0,5 KT; študij literature in virov 30 ur = 1 KT; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Tina Kavčič

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

Opredelitev igre, funkcije igre in njen pomen za spoznavni, socialni in govorni razvoj otrok, spoznavne in socialne vrste igre, razvoj igre od rojstva do odraslosti, vloga mentalno razvitejšega partnerja v igri otrok (območje bližnjega razvoja), spodbujanje igre, vloga igre v izobraževanju, igra otrok s posebnimi potrebami, igra otrok v različnih kulturah, pomen različnih igrač za igro (strukturiranost, realističnost, spolna stereotipnost igrač), opazovanje in ocenjevanje igre.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (ur.) (2006). Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo, 1. dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (ur.) (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • spoznavanje zakonitosti razvoja igre od rojstva dalje;
 • razumevanje pomena igre za otrokov razvoj in učenje;
 • razumevanje vloge različnih igrač in odraslega v igri otrok;
 • pridobivanje spretnosti za uporabo pridobljenega znanja pri delu z otroki in mladostniki (tudi s posebnimi potrebami).

Kompetence:

 • zmožnost razumevanja konceptov in kritične analize teh konceptov, znanstvenih izhodišč ter sodobnih dosežkov, ki usmerjajo študenta/-ko k analiziranju in reševanju pedagoških izzivov in problemov;
 • zmožnost kritičnega presojanja in izbora različnih pedagoških pristopov glede na vlogo igre in igrač;
 • zmožnost utemeljevanja in uporabe znanja o igračah, vlogi odraslega in razvoja igre pri strokovnem delu;
 • zmožnost ocenjevanja igre otrok in mladostnikov.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • poteka razvoja različnih vrst igre od rojstva do odraslosti,
 • vloge različnih značilnosti igrač,
 • vloge vrstnikov in odraslih pri (ne)formalnem poučevanju,
 • različnih načinov opazovanja in ocenjevanja igre,
 • medkulturnih razlik v igri otrok.

 

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • diskusija,
 • metoda dela s teksti,
 • samostojno učenje,
 • analiza videoposnetkov,
 • opazovanje in ocenjevanje igre v vzgojno izobraževalnih inštitucijah,
 • izkustveno učenje.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • -pisni izpit,
 • -sodelovanje na vajah.

70 %,

30 %.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. ZUPANČIČ, M., KAVČIČ, T., CECIĆ ERPIČ, S. (1999). Vzdolžna primerjava malčkove igre z igračami v interakciji z mamo in s testatorko. Psihološka obzorja, 8(2/3), 59-86.
 2. KAVČIČ, T. (2004). Igra dojenčka in malčka. V L. MARJANOVIČ UMEK in M. ZUPANČIČ (ur.), Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 278-289.
 3. MARJANOVIČ UMEK, L., KAVČIČ, T. (2006). Otroška igra. V: MARJANOVIČ UMEK, L., ZUPANČIČ, M. (ur.). Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 41-58.
 4. KAVČIČ, T. (2006). Igra dojenčka in malčka. V: MARJANOVIČ UMEK; L., ZUPANČIČ, M. (ur.). Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 59-79.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino