Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Psihologija oseb s posebnimi potrebami


Nosilci:


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Psihologija oseb s posebnimi potrebami

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta

Izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

/

15

15

15

105

6

Projektna naloga 15 ur = 0,5 KT; študij literature in virov 30 ur = 1 KT; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Tina Kavčič

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

Razvoj posameznikov z različnimi posebnimi potrebami od spočetja do pozne odraslosti; spoznavne sposobnosti, osebnostne značilnosti, socialne spretnosti in odnosi, značilnosti čustvenega doživljanja in izražanja ter specifike igre in risbe oseb s različnimi posebnimi potrebami v primerjavi z osebami z normativnim razvojem; družine oseb s posebnimi potrebami: prilagajanje staršev, medosebni odnosi v družini; uravnavanje vedenja učencev s posebnimi potrebami.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (ur.) (2006). Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo, 1. dopolnjena izdaja. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 • Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (ur.) (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
 • Umansky, W. in Hooper, S. (2008). Young Children with Special Needs, 5. izdaja. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • Lewis, V. (2002). Development and Disability. Oxford: Blackwell.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • spoznavanje psiholoških značilnosti različnih skupin oseb s posebnimi potrebami ter medosebnih razlik med njimi;
 • spoznavanje zakonitosti razvoja oseb z različnimi posebnimi potrebami ter razumevanje razvojnih nalog in značilnosti posameznih razvojnih obdobjih pri osebah z normativnim razvojem in osebah s posebnimi potrebami;
 • razumevanje ožjega in širšega socialnega konteksta oseb s posebnimi potrebami;
 • pridobivanje spretnosti za uporabo pridobljenega znanja pri delu z različno starimi posamezniki s posebnimi potrebami.

Kompetence:

 • zmožnost razumevanja konceptov in kritične analize teh konceptov, znanstvenih izhodišč ter sodobnih dosežkov, ki usmerjajo študenta/-ko k analiziranju in reševanju izzivov pri delu z osebami s posebnimi potrebami;
 • zmožnost kritičnega presojanja in izbora različnih pristopov glede razvojnopsihološke značilnosti oseb s posebnimi potrebami;
 • zmožnost utemeljevanja in uporabe znanja o osebah s posebnimi potrebami v določenem razvojnem obdobju;
 • zmožnost uporabe pridobljenega znanja za uravnavanje vedenja učencev s posebnimi potrebami.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • poteka spoznavnega, osebnostnega, socialnega in čustvenega razvoja pri osebah z različnimi posebnimi potrebami od spočetja do smrti;
 • medosebnih razlik v osebnosti in spoznavnih sposobnosti;
 • vloge socialnih spretnosti za prilagajanje oseb s posebnimi potrebami;
 • vpetosti oseb s posebnimi potrebami v ožji in širši socialni kontekst;
 • različnih načinov uravnavanja vedenja oseb s posebnimi potrebami.

 

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • diskusija,
 • metoda dela s teksti,
 • samostojno učenje,
 • analiza videoposnetkov,
 • opazovanje in ocenjevanje igre v vzgojno izobraževalnih inštitucijah,
 • izkustveno učenje.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni izpit,
 • sodelovanje in izdelki pri vajah.

50 %,

50 %.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. MARJANOVIČ UMEK, L., KAVČIČ, T. (2006). Otroška igra. V: MARJANOVIČ UMEK, L., ZUPANČIČ, M. (ur.). Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo (str.. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 41-58.
 2. ZUPANČIČ, Maja, PODLESEK, Anja, KAVČIČ, Tina. Parental child-care practices of Slovenian preschoolers' mothers and fathers : The Family Environment Questionnaire. Psihol. obz. (Ljubl.), 2004, letn. 13, št. 3, str. 7-26,
 3. ZUPANČIČ, Maja, KAVČIČ, Tina. Osebnostne značilnosti predšolskih otrok s težavami v socialnem prilagajanju. Anthropos (Ljublj.), 2006, letn. 38, št. 3/4, str. 103-129,
 4. KAVČIČ, Tina. Družinsko okolje in otrokov razvoj. Psihol. obz. (Ljubl.), 2005, letn. 14, št. 1, str. 81-99. [
 5. ZUPANČIČ, Maja, KAVČIČ, Tina, FEKONJA, Urška. Razvojne naloge v odraslosti. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (ur.), ZUPANČIČ, Maja (ur.). Razvojna psihologija, (Razprave Filozofske fakultete). 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2004, str. 634-654,
 6. ZUPANČIČ, Maja, KAVČIČ, Tina. Otroci od vrtca do šole : razvoj osebnosti in socialnega vedenja ter učna uspešnost prvošolcev, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2007

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino