Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Bio-psiho-socialne značilnosti otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami


Nosilci: redni profesor dr. Krajnčan Mitja


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Bio-psiho-socialne značilnosti otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

prof. dr. Mitja Krajnčan

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

Udeleženci se seznanijo z razvojnim in pojavnim vidikom nastajanja in razvoja čustvenih in vedenjskih težav in motenj v spletu družinskih in drugih okoliščin oziroma neugodnih razvojnih dejavnikov v zgodnjem življenjskem, predšolskem in šolskem obdobju. Seznanijo se z nekaterimi (za praktično uporabo/razumevanje) etiološkimi in fenomenološkimi klasifikacijami čustvenih in vedenjskim težav in motenj, pa tudi s težavami in krizami odraščanja na sploh v današnjih družbeno-ekonomskih razmerah. Poseben poudarek predmeta je na odkrivanju takoimenovanih močnih točk/področij otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki jih je mogoče koristiti kot izhodišča za produktivno reševanje te akutne vedenjske problematike.


Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Redl, F. (1980): Agresivni otrok, SC, Lj.
 • DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59.
 • KRAJNČAN, Mitja. Behavioural and emotional disorders of children and adolescents in Slovenian juvenile educational institutions. Soc. pedagog. (Ljubl.), junij 2009, letn. 13, št. 2, str. 147-174.
 • KRAJNČAN, Mitja, ŠKOFLEK, Ivan. Pregled nekaterih fenomenoloških klasifikacij motenj vedenja in osebnosti otrok in mladostnikov. Soc. pedagog. (Ljubl.), junij 2000, letn. 4, št. 2, str. 167-179.
 • KRAJNČAN, Mitja. Diskurz o ustreznosti vzgojne pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Doživlj. pedagog., april 2005, letn. 11, št. 14, str. 5-19
 • KRAJNČAN, Mitja. Na pragu novega doma : oddaja otrok v vzgojni zavod. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2006. 200 str.

Literatura se sproti dopolnjuje in aktualizira.

Cilji in kompetence:

 • fleksibilna uporaba znanja v praksi,
 • poznavanje teoretičnih osnov indikatorjev težav,
 • poznavanje etioloških, fenomenoloških in empiričnih klasifikacij,
 • razumevanje težav otrok v vzgojno izobraževalnem procesu,
 • metode dela z otroki s kombiniranimi motnjami, s posebnim poudarkom na vedenjskih in čustvenih težavah,
 • detekcija in preventiva v delu z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • spozna in razume procese razvoja tima,
 • spozna in razume dinamiko timskega dela,
 • spozna in razume skupinsko delo,
 • spozna in razume projektno metodo dela,
 • reflektira in kritično ovrednoti različne (lastne in opazovane) pedagoške izkušnje,
 • preverja svoja znanja v praksi.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov, ekskurzija)
 • seminarske vaje, v vsebinski povezavi s pedagoško prakso (refleksija učnih izkušenj s pedagoške prakse, vaj, projektno delo, timsko delo, metode kritičnega mišljenja, diskusija, sporočanje povratne informacije, socialne igre);
 • individualne in skupinske konsultacije (diskusija, razlaga).

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

- pisni izpit.

100%

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Analysis of relationship elements in pedagogy. The new educational review, 2009, letn. 17, št. 1, str. 135-154. [COBISS.SI-ID 7838537]
 2. DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59. [COBISS.SI-ID 8019273]
 3. KRAJNČAN, Mitja. Osnove doživljajske pedagogike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-253-007-5. [COBISS.SI-ID 236623104]
 4. KRAJNČAN, Mitja. Phantasievolle Erziehung : Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 3). Aachen: Shaker, 2008. 123 str., ilustr. ISBN 978-3-8322-7645-4. [COBISS.SI-ID 7701833]
 5. KRAJNČAN, Mitja, MIKLAVŽIN, Primož. Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 140 str., ilustr., gref. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6523-50-9. [COBISS.SI-ID 254262528]

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino