Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Pomoč z glasbo otrokom s posebnimi potrebami pri rednem vzgojno-izobraževalnem procesu


Nosilci:


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Pomoč z glasbo otrokom s posebnimi potrebami pri rednem vzgojno-izobraževalnem procesu

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

45

30

/

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

izr. prof. dr. Mirko Slosar

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

 • Glasba kot psihološki fenomen;
 • Glasba kot stroka, umetnost in kultura;
 • Glasbene dejavnosti: petje, igranje na glasbila s poenostavljeno tehniko igranja, poslušanje in ustvarjanje;
 • Povezave med glasbo in celostnim otrokovim razvojem;
 • Povezave med glasbo in inteligentnostjo;
 • Povezave med glasbo in uspešnostjo pri pouku;
 • Povezave med glasbo in vedenjskimi vzorci;
 • Povezave med glasbo in psihomotoričnim razvojem;
 • Povezave med glasbo in kognitivnim razvojem;
 • Povezave med glasbo in afektivnim razvojem;
 • Metode pomoči z glasbo glede na človekove/učenčeve psihofizične potrebe;
 • Oblike pomoči z glasbo: skupinska, individualna;
 • Določanje ciljev in strategij pomoči z glasbo glede na potrebe posameznika ali skupine (izbira ustreznih glasbenih vsebin, dejavnosti, oblik in metod dela);
 • Integracija glasbene terapije z drugimi oblikami pomoči;
 • Načrtovanje, spremljanje in evalviranje učinkov glasbene terapije na posameznika ali skupino;
 • Metodologija znanstveno-raziskovalnega dela s področja pomoči z glasbo učencem s posebnimi potrebami.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Schalkwijk, F. W. (1994). Music and People with Developmental Disabilities. MusicTherapy, Remedial Music Making and Musical Activities. Bristol, PA: Jessica Kingsley Publishers.
 • Strokovni članki v tujih in domačih publikacijah.
 • Izbrane notne edicije in zvočni posnetki.
 • Slosar. M. (2010) : Muzikoterapija, Študijska skripta, Pedagoška fakulteta Koper
 • Kopačin. B. (2011): Povezava med glasbenim učenjem, inteligentnostjo in uspešnostjo pri pouku od četrtega do osmega razreda osnovne šole, doktorska disertacija, PeF Ljubljana
 • Dopolnilna literatura:
 • De la Motte-Haber, H. (1990). Psihologija glasbe. DZS, Ljubljana.

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/-ka:

 • si razvija, poglablja in razširi z različnimi glasbenimi dejavnostmi glasbene sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnost in znanja ter zvočno mišljenje,
 • pozna metode in načine, kako posameznikom ali skupini (učencu ali učencem) z različnimi glasbenimi dejavnostmi pomaga izboljšati ali vzdrževati kognitivne, afektivne, psihomotorične in socialne sposobnosti ter spretnosti,
 • povezuje glasbene vsebine z drugimi področji,
 • zna samostojno poiskati in uporabljati študijsko literaturo,
 • pozna načine vključevanja sodobne tehnologije v glasbeno-terapevtski proces,
 • prenaša in preizkuša teoretična in praktična spoznanja v prakso.

Splošne kompetence:

Študent/-ka:

 • Ima sposobnost komunikacije z učenci, starši in sodelavci,
 • pri načrtovanju in izvajanju glasbenih dejavnosti upošteva razvojne značilnosti in individualne posebnosti učencev ter zakonitosti in dejavnike uspešnega načrtovanja in evalviranja ciljev,
 • vzpostavlja primerno delovno okolje z uvajanjem različnih metod in dejavnosti ter strategij dela, ki spodbujajo miselno in ustvarjalno aktivnost,
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in si razvija glasbene zmožnosti za inoviranje svojega dela.

Predmetnospecifične kompetence:

Študent/-ka:

 • pozna zakonitosti pomoči z glasbo,
 • suvereno vodi oblike pomoči z glasbo glede na specifične potrebe skupine ali posameznika,
 • učeče uvaja v poznavanje in uporabo glasbe kot sredstva pomoči,
 • spodbuja učeče k pogovoru in presoji svojih idej,
 • konceptualno razume specialnodidaktično področje glasbene terapije,
 • pozna in razume glasbo različnih zvrsti in stilnih obdobij,
 • preverja in uporablja pridobljeno znanje v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • ima teoretična in praktična znanja za vodenje pomoči z glasbo,
 • pozna ustrezne metode in oblike dela, ki jih bo izbral/-a na osnovi opazovanja učenca in sledenja učenčevega razvoja,
 • se zna natančno izražati in uporabljati glasbo kot sredstvo pomoči,
 • ima pridobljen čut za urejenost, vztrajnost in sistematičnost pri delu.

Uporaba:

Študent/-ka:

 • v skladu s potrebami, nameni in cilji učinkovito izbira in uporablja raznolike glasbene dejavnosti, vsebine, metode in sredstva,
 • načrtuje in organizira tako okolje, ki omogoča učinkovito glasbeno terapijo,
 • pri pomoči z glasbo upošteva notranjo in zunanjo diferenciacijo,
 • poustvarja glasbene vsebine, ki so namenjene pomoči z glasbo,
 • povezuje pomoč z glasbo z drugimi področji.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • vrednoti svoje delo in ga sproti izboljšuje,
 • vrednoti in kritično izbira glasbeno in glasbeno-terapevtsko literaturo,
 • kritično vrednoti in načrtuje lastni profesionalni razvoj.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • seminarji,
 • praktično delo,
 • individualno delo.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

 • · seminarska naloga,
 • · izpit: pisni in praktični.

seminarska naloga 30%,

izpit: pisni 35% in

praktični 35%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. SLOSAR, Mirko. Izbrana poglavja iz didaktike glasbene vzgoje I. Ljubljana: Debora, 2007 [i. e.] 2008. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-47-3. [COBISS.SI-ID 241031168]
 2. SLOSAR, Mirko. Izbrana poglavja iz didaktike glasbene vzgoje II. Ljubljana: Debora, 2008. 62 str. ISBN 978-961-6525-48-0. [COBISS.SI-ID 241031424]
 3. SLOSAR, Mirko. Izbrana poglavja iz didaktike glasbene vzgoje III. Ljubljana: Debora, 2008. 73 str. ISBN 978-961-6525-49-7. [COBISS.SI-ID 241031680]
 4. Slosar. M. (2010) : Muzikoterapija, Študijska skripta, Pedagoška fakulteta Koper
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino