Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Pravo in etika v edukaciji


Nosilci: izredni profesor dr. Teršek Andraž


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Pravo in etika v edukaciji

Course title:

Law and Ethics in Education

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta / Course type

Izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

45

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

izr. prof. dr. Andraž Teršek

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

/

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Poglobljena analiza in razlaga izbranih tem s področja prava, ki v največji meri zadevajo učiteljski poklic, status učencev in opredeljujejo pravno pravilen odnos med učitelji in učenci;
 • Poglobljena analiza in razlaga izbranih tem s področja prava, ki so posebnega pomena za edukacijo;
 • Poglobljeno učenje, kako misliti pravo in kako učiti pravno mišljenje;
 • Poglobljena analiza in razlaga pomembnih etičnih vprašanj za edukacijo;
 • Poglobljeno soočenje pravnih pravil in etičnih standardov v učiteljskem poklicu.
 • Deepened analysis and interpretation of selected themes in the field of law, which mostly concern the teaching profession, student status and define the legally correct relationship between teachers and pupils;
 • Deepened analysis and interpretation of selected themes in the field of law that are of special importance for education;
 • Deepened learning how to think about the law and how to teach legal thinking;
 • Deepened analysis and interpretation of significant ethical issues in education;
 • Deepened confrontation of legal rules and ethical standards in the teaching profession.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura (basic readings):

 • Andreja Trtnik Herlec, Brigita Urh, Andrej Koren, Andraž Teršek (2006): Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole. Šola za ravnatelje. Ljubljana.
 • Otrokove pravice v Evropi (1999). Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope. Ljubljana.
 • Ethics and Education (2005). The Official Journal of the International Network of Philosophers of Education. Št. 6/2005. Routledge.
 • Andraž Teršek (2009): Ustavna demokracija in vladavina prava. UP FAMNIT. Koper.
 • Odločbe sodišča in informacijskega pooblaščenca.
 • Strokovni članki in poglavja iz izbranih znanstvenih, strokovnih in časopisnih virov, naknadno določena in razdeljena tekom izvajanja študijskega procesa pri predmetu (višja zahtevna raven).


Dopolnilna literatura (additional readings):

 • Pavel Zgaga (2002). Šolsko polje : teme iz filozofije edukacije in edukacijskih strategij, (Obrazi edukacije, 1). 1. izd. Ljubljana. Pedagoška fakulteta.
 • Tatjana Devjak (ur.) (2007). Pravila in vzgojno delovanje šole, (Partnerstvo fakultet in šol, model III). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • Pavel Zgaga (1990). Religija, etika, vednost: med vzgojo in izobraževanjem. V: GABER, Slavko (ur.), KODELJA, Zdenko (ur.). Verouk v šole?! : [zbornik], (Šolsko polje, 4). Ljubljana: Krt; Škofja Loka: Zamorc, 1990.
 • Ivan Kosovel (1990). Vzgoja proti izobraževanju : razprave in eseji, (Študije šolskega polja). Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja.
 • Lovro Šturm (2002): Komentar Ustave Republike Slovenije. FPDEŠ. Ljubljana.
 • Ciril Ribičič (2010): Človekove pravice in ustavna demokracija. Študentska založba. Ljubljana.
 • Rado Bohinc, Miro Cerar, Barbara Rajgelj (2006): temelji prava in pravne ureditve. GV založba. Ljubljana.
 • Strokovni članki in poglavja iz izbranih znanstvenih, strokovnih in časopisnih virov, naknadno določena in razdeljena tekom izvajanja študijskega procesa pri predmetu.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji:

Študent/ka

 • razvije poglobljeno znanje o temeljnih pravnih vprašanjih, ki zadevajo učiteljski poklic in edukacijo, hkrati pa poglobi njihovo pravilno razumevanje;
 • razvije uporabno znanje za neposredno uporabo prava in pravnih orodij za učiteljski poklic;
 • izboljša razumevanje odločilnih pogojev za dober odnos z učenci;
 • razvije poglobljeno razumevanje temeljnih etičnih vprašanj za učiteljski poklic in edukacijo;
 • razvije sposobnost učinkovitega soočanja pravnih pravil z etičnimi standardi


Splošne kompetence:

 • poglobljeno poznavanje in razumevanje temeljnih pravnih in etičnih vsebin, ki so pomembne za dobro delo učitelja;
 • razvijanje sposobnosti za uspešno reševanje pravnih in etičnih vprašanj pri delu učitelja in v edukaciji;
 • poglobljeno razvijanje sposobnosti za analizo, sintezo in kritično oceno strokovnih vprašanj in gradiva;
 • obogatitev splošnega znanja in širitev razgledanosti.


Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje temeljnih pravnih vsebin, ki so pomembne za dobro delo učitelja;
 • poznavanje in razumevanje osrednjih etičnih vprašanj za dobro delo učitelja in edukacijo;
 • učenje o tem, kako misliti in učiti pravo;
 • učenje o tem, kako misliti in uresničevati etična načela pri delu učitelja in v edukaciji;
 • učenje o tem, kako soočati in uresničevati pravo in etiko pri delu učitelja.

Objectives:

Students

 • develop deepened knowledge of fundamental legal issues affecting the teaching profession and education, but also deepen their proper understanding of the key legal issues;
 • develop useful skills for direct application of the law in teaching practices and use of legal tools in the teaching profession;
 • improve understanding of the basic conditions for a good relationship with pupils;
 • develop a deepened understanding of fundamental ethical issues for the teaching profession and education;
 • develop the ability to effectively confront the legal rules and ethical standards

General competences:

 • develop deepened knowledge and proper understanding of fundamental legal and ethical issues, which is important for a good teaching;
 • develop the ability to successfully resolve the legal and ethical issues in the work of the teacher and in education;
 • develop the deepened capacity for analysis, synthesis and critical assessment of professional issues and learning materials;
 • enrichment of general knowledge.


Subject-specific competencies:

 • develop knowledge and understanding of the basic legal provisions that are important for a good teaching and education;
 • develop knowledge and proper understanding of key ethical issues for a good teaching;
 • learn how to think the law and teach the law;
 • learn how to think and implement ethical principles in the work of the teacher and in education;
 • learn how to confront law and ethics and how to implement law and ethics in the work of the teacher.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje, razumevanje in uporaba:

Študent/-ka:

 • teoretično obvlada in razume izbrane pravne vsebine in etična vprašanja na višji ravni;
 • razvije sposobnost neposredne uporabe pravnih pravil in etičnih načel pri delu učitelja in v edukaciji;
 • razvije sposobnost za poučevanje pravnih in etičnih tem.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • primerja pridobljeno znanje s kolegi,
 • kritično ocenjuje lastno znanje in razumevanje predmetnih vsebin pri kolegih;
 • išče, kritično izbira in učinkovito uporablja strokovne vire;
 • razvije sposobnost pisnega prikaza znanja in kvalitetne pisne utemeljitve lastnih stališč.

Knowledge, understanding and use of:

The student:

 • theoretically masters and understands the contents of selected legal and ethical issues on higher level;
 • develop the ability for direct application of legal rules and ethical principles in the work of the teacher and in education;
 • develop the ability to teach about legal and ethical issues.


Reflection:
The student:

 • compares the acquired knowledge with colleagues;
 • critically evaluates her own knowledge and understanding of issues and those of her colleagues;
 • seeks, critically selects and effectively uses the professional resources;
 • develops the ability to display knowledge in writing and to make quality written statements of her own positions.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Oblike dela:

 • frontalna oblika poučevanja,
 • delo v skupinah,
 • samostojno delo.

Metode dela:

 • predavanja,
 • seminarji,
 • pogovor, razprava (poseben poudarek).

Forms of work:

 • Front form of teaching,
 • work in groups
 • work independently.


Methods:

 • lectures,
 • seminars
 • conversation, discussion (emphasized).

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Oceno sestavlja uspešno opravljen seminar s seminarsko nalogo in ustni del izpita.

Seminarska naloga = 50%,

ustni izpit = 50 %

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in slovenski ustavnosodni praksi. V Ljubljani: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, 2007. 279 str. ISBN 978-961-6285-54-4. [COBISS.SI-ID 237456384]
 2. TERŠEK, Andraž. Ustavna demokracija in vladavina prava : ustavnopravni eseji. 1. izd. Koper: FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo, 2009. 164 str. ISBN 978-961-269-182-0. [COBISS.SI-ID 248988160]
 3. TERŠEK, Andraž (ur.). Etika in kakovost življenja : izbrana vprašanja iz medicine, športa in prava = ethics and the quality of life : selected issues in medicine, sports, and law, (Revus, 2010, #št. #13). Ljubljana: Klub Revus; Koper: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2010. 127 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3173320]
 4. Andreja Trtnik Herlec, Brigita Urh, Andrej Koren, Andraž Teršek (2006): Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole. Šola za ravnatelje. Ljubljana.
 5. TERŠEK, Andraž. Morala kot temelj in kriterij (vladavine) prava. Revus. [Tiskana izd.], 2010, št. 13, str. 89-110. [COBISS.SI-ID 256561152]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino