Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Projektno delo z izbrano populacijo


Nosilci: redni profesor dr. Krajnčan Mitja


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Projektno delo z izbrano populacijo

Course title:

Project work with selected population

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

prof. dr. Mitja Krajnčan

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

 • teoretična znanja o projektnem delu,
 • teoretična znanja o timskem delu,
 • teoretična znanja o skupinskem delu,
 • priprava, izvedba in evalvacija projektnega dela.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Dragoš, S. & Žnidarec Demšar (2005). Akcijski projekt v skupnosti: priročnik za izvedbo projekta in izdelavo projektne naloge. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 • Dragoš, S. (1997). Akcijski projekt. Priročnik za izvedbo in izdelavo projektne naloge. Ljubljana: VŠSD.
 • Gawlinski, G. (2000). Načrtujmo skupaj: umetnost učinkovitega timskega dela. Ljubljana: društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela.
 • Maddox, R.B. (1992). Oblikovanje tima. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Novak, H. IDR. (1990). Projektno učno delo. Ljubljana: DZS.
 • Randall, R. & Southgate, J. (1988). Skupinska dinamika v skupnosti. Ljubljana: ZKOS in VŠSD.
 • Pardley, D. (ed). (2007). Coaching and training your team. London: Elsevier, Pergamon Flexible Learning

Cilji in kompetence:

Učna enota prispeva predvsem k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:

 • sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo,
 • strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v obstoječih socialnih pogojih ,
 • zavedanje in refleksija lastnih prispevkov v delu z ljudmi; motiviranost za supervizijske oblike dela,
 • razumevanje procesov oblikovanja tima,
 • priprava, vodenje in evaluacija posebnih pedagoških projektov.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • spozna in razume procese razvoja tima,
 • spozna in razume dinamiko timskega dela,
 • spozna in razume skupinsko delo,
 • spozna in razume projektno metodo dela,
 • reflektira in kritično ovrednoti različne (lastne in opazovane) pedagoške izkušnje,
 • preverja svoja znanja v praksi.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov),
 • laboratorijske vaje, v vsebinski povezavi s pripravo, izpeljavo in evalvacijo projektnega dela,
 • individualne in skupinske konzultacije,
 • praktična izkušnja priprav, izvedbe in evalvacije projektnega dela.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

- ocena projekta,

- ustni izpit.

70%,

30%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Analysis of relationship elements in pedagogy. The new educational review, 2009, letn. 17, št. 1, str. 135-154. [COBISS.SI-ID 7838537]
 2. DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59. [COBISS.SI-ID 8019273]
 3. KRAJNČAN, Mitja. Osnove doživljajske pedagogike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-253-007-5. [COBISS.SI-ID 236623104]
 4. KRAJNČAN, Mitja. Phantasievolle Erziehung : Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 3). Aachen: Shaker, 2008. 123 str., ilustr. ISBN 978-3-8322-7645-4. [COBISS.SI-ID 7701833]
 5. KRAJNČAN, Mitja, MIKLAVŽIN, Primož. Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 140 str., ilustr., gref. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6523-50-9. [COBISS.SI-ID 254262528]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino