Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Študije socialno pedagoških teorij in praks


Nosilci: redni profesor dr. Krajnčan Mitja


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Študije socialno pedagoških teorij in praks

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

prof. dr. Mitja Krajnčan

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

 • antidiskriminatornost,
 • opolnomočenje v socialni pedagogiki,
 • usmerjenost v vire,
 • koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike,
 • aplikacije v prakso,
 • kritična analiza obstoječe prakse,
 • raziskovanje prakse, povezava teorije in prakse,
 • modeli profesionalnosti,
 • razvoj profesije,
 • spoznavanje modelov poklicnega delovanja na empirični osnovi,
 • razvoj poklicne identitete.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Grunwald, K. & Thiersch, H. (2008): Koncept socialne pedagogike , usmerjene v življenjski svet. V: Krajnčan.M., Zorc-Maver, D, Bajželj, B., Socialna pedagogika med teorijo in prakso. Univerza v Ljubljani:Pedagoška fakulteta. S- 7-26.
 • Thompson, N. ( 2001): Anti-discriminatory Practice, Palgrave: Houndmills. S. 194
 • Heiner, M. (2004): Professionalitaet in der Sozialen Arbeit. Theoretische Konzepte, Modelle und empirische Perspektiven. Kohlhammer:Stutgart. S. 178.
 • Ellermann, W. (2002). Das sozialpädagogische Praktikum.Weinheim und Basel: Beltz Verlag. S.152
 • Dörr, M., Müller, B. (2007). Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität. Weinheim und München: Juenta Verlag. S. 204.

Cilji in kompetence:

 • poznavanje različnih socialno pedagoških teorij in njihove aplikacije v prakso,
 • raziskovanje prakse, komparacija s sodobnimi modeli in aplikacija,
 • oblikovanje prakse na osnovi izbranih teoretskih konceptov,
 • refleksija prakse in lastnega delovanja,
 • razvijanje novih modelov praktičnega dela,
 • kritična analiza obstoječe prakse.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

Pozna različne teorije socialne pedagogike, razume prenos teorij v prakso, pozna in razume raziskovanje v soc.ped. in zna razvijati nove modele prakse.

Uporaba teorije v praksi, uporablja sodobne metode socialno pedagoškega dela in uporablja raziskovalne izsledke v svojem delu.

Reflektira obstoječo prakso, evalvira različne socialno pedagoške diskurze v praksi in razvija sodobne metode in pristope socialno pedagoškega dela.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • seminarska dela,
 • raziskovalna dela,
 • terensko delo,
 • projektno delo.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

 • Projektno delo,
 • pisni izpit.

60%,

40%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Analysis of relationship elements in pedagogy. The new educational review, 2009, letn. 17, št. 1, str. 135-154. [COBISS.SI-ID 7838537]
 2. DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59. [COBISS.SI-ID 8019273]
 3. KRAJNČAN, Mitja. Osnove doživljajske pedagogike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-253-007-5. [COBISS.SI-ID 236623104]
 4. KRAJNČAN, Mitja. Phantasievolle Erziehung : Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 3). Aachen: Shaker, 2008. 123 str., ilustr. ISBN 978-3-8322-7645-4. [COBISS.SI-ID 7701833]
 5. KRAJNČAN, Mitja, MIKLAVŽIN, Primož. Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 140 str., ilustr., gref. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6523-50-9. [COBISS.SI-ID 254262528]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino