do 2018/2019

Sodobna kadrovska služba


Nosilci: docent dr. Brezigar Sara


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Sodobna kadrovska služba

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, 2. stopnja

/

1.

1.

Vrsta predmeta / Course type

obvezni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. dr. Sara Brezigar

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

 1. Opredelitev pojmov, opredelitev upravljanja s človeškimi viri, nalog kadrovske službe v organizaciji, spoznavanje teorij in pristopov k upravljanju s človeškimi viri v organizaciji, opredelitev drugih ključnih pojmov
 2. Strategije upravljanja s človeškimi viri, njihova povezanost s strategijami ter strateškimi cilji organizacije in njihova povezanost z okoljem, kontekstom, v katerem deluje organizacija
 3. Teorije organizacije in organizacijskega vedenja: osvetlitev dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost organizacije (struktura, tehnologija, sistemi, procesi),
 4. Spoznavanje temeljnih kadrovskih procesov:
  a. Kadrovanje in selekcija kadrov: analiza delovnega mesta, specifikacija osebe, izbira poti pridobivanja potencialnih kandidatov in oblikovanje oglasa, načrtovanje procesa sprejemanja prijav, izbiranje in izvajanje posameznih metod za izbiro kadrov
  b. Sistemi uvajanja kadrov in njihova vzpostavitev
  c. Sistemi in metode ocenjevanja storilnosti v organizaciji
  d. Elementi sistemov nagrajevanja v organizaciji, spoznavanje različnih sistemov nagrajevanja, njihovih prednosti in slabosti
  e. Razvoj in izobraževanje kadrov
 5. Upravljanje raznolike delovne sile: posebnosti upravljanja etnično in jezikovno raznolikega kadrovskega sestava organizacije; zaposlovanje in integracija tujcev (iz EU in tretjih držav), zaposlovanje in pravice invalidov
 6. Diskriminacija na osnovi spola, etničnega porekla ali verske pripadnosti, invalidnosti in spolne usmerjenosti v vseh temeljnih kadrovskih procesov
 7. Spoznavanje pripomočkov in metod upravljanja pri sodobni kadrovski službi (sistem kompetenc, TQM, metoda uravnoteženih kazalnikov, HRI)
 8. Teorije in metode uvajanja sprememb v organizacijo.
 9. Spoznavanje vsebine kadrovskega procesa: temelji vodenja in menedžmenta ljudi, temeljne funkcije organizacije v zasebnem in javnem sektorju.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna:

 • Baron, James N. in David M. Kreps (2000) Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers. New York, John Wiley and Sons, Inc.
 • Zupan, Nada, Ivan Svetlik, Miroslav Stanojević, Stane Možina, Andrej Kohont, Robert Kaše (2009) Menedžment človeških virov. Ljubljana, Založba FDV.
 • Muchinsky, Paul M. (2008) Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology.
 • Head, Thomas C., Peter F. Sorensa, Bernard H. Baum in Therese F. Yaeger (2002) Organization Behavior And Change: Managing Human Resources For Organizational Effectiveness.
 • Medvešek, Mojca, ur., Bešter, Romana, ur., (2010) Državljani tretjih držav ali tretjerazredni državljani? : integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji, (Etničnost, 9). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.
 • Komac, Miran, ur. (2007) Priseljenci : študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Dopolnilna:

 • Arnold, John, Cary L. Cooper, Ivan T. Robertson (1998/1991) Work Psychology Understanding Human Behaviour in the Workplace. Bath, Bookcraft Ltd, Midsomer Norton, Somerset.
 • Flamholtz, Eric G. in Yvonne Randle (2000) bvGrowing Pains Transitioning from an Enterpreneurship to a Professionally Managed Firm. San Francisco, Jossey-Bass.
 • Bacal, Robert (2004) Manager's guide to performance reviews. New York, Mc Graw-Hill
 • Semler, Ricardo (2003) The seven day weekend. Changing the Way Work Works. ZDa, Penguin Book
 • Welch, Jack in Welch, Suzy (2006) Winning: the answers. Jack Welch LLC.
 • Majcen, Milena (2001) Redni letni razgovori med vodjo in sodelavci. Priročnik za boljšo komunikacijo, boljše odnose, uspešnejše delo. Ljubljana, GV Založba
 • Kragelj, Radovan (1998) Priročnik Selekcijski intervju. Ljubljana, Produktivno d.o.o.
 • Kearns, Paul (2003) HR Strategy. Business focused, individually centered. Oxford, Elsevier Ltd.
 • Scase, Richard (2007) Global remix: The Fight for Competitive Advantage. London, Kogan Page Limited.
 • Phillips, Jack J. ,Ron Stone in Patricia Phillips (2001) The Human Resources Scorecard: Measuring the Return on Investment (Improving Human Performance). Boston, Butterworth Heinemann.
 • Lazear, E. P. (1995) Personnel Economics. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Dodatna:

Članki na temo upravljanja s človeškimi viri v revijah Harvard Business Review, British Journal of Industrial Relations, Human Resource Management Journal, Industrial Relations Journal, Employee Relations.

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • seznaniti se s teorijo, metodami in tehnikami za optimalen izkoristek človeškega potenciala v organizaciji,
 • razvijanje sposobnosti identificiranja potreb specifičnih ciljnih skupin po izobraževanju in razvoju kariere,
 • spoznati vlogo in funkcije sodobne kadrovske službe v organizaciji,
 • spoznati ključne procese, pri katerih sodeluje kadrovska služba v organizaciji: kadrovanje, uvajanje, ocenjevanje storilnosti in nagrajevanje, razvoj in izobraževanje, odpuščanje,
 • spoznati proces, s katerim organizacija spodbuja strokovni in osebnostni razvoj zaposlenih,
 • seznaniti se s teorijo, pristopi, sodobnimi koncepti in metodami delovanja sodobne kadrovske službe,
 • spoznati različne kadrovske strategije in razumeti njihovo povezanost s strategijo organizacije in okoljem,
 • spoznati vlogo, ki jo imata razvoj in izobraževanje kadrov v okviru različnih kadrovskih strategij.

Splošne kompetence:

 • poznavanje vloge in kompetenc sodobne kadrovske službe v organizaciji,
 • odprtost za nenehni poklicni razvoj,
 • spoštovanje etičnih načel in zavezanost profesionalni etiki.

Predmetno specifične kompetence:

 • usposobljenost za zaznavanje in reševanje problemov sodobnih organizacij na področju upravljanja s človeškimi viri,
 • usposobljenost za znanstveno-raziskovalno delo na področju teorije in prakse izobraževanja odraslih,
 • usposobljenost za izvajanje svetovanja na kadrovskem področju,
 • razvijanje identitete izobraževalca odraslih in svetovalca za razvoj kariere,
 • sposobnost uporabe pristopov, metod in tehnik delovanja sodobne kadrovske službe v različnih delovnih okoljih,
 • sposobnost razumevanja vloge razvoja in izobraževanja kadrov v okviru različnih realnostih posameznih organizacij,
 • usposobljenost za znanstveno-raziskovalno delo na področju teorije in prakse kadrovske funkcije v organizaciji.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje vloge kadrovske službe v korelaciji s strateškimi cilji organizacije,
 • poznavanje funkcij kadrovske službe,
 • poznavanje teorij upravljanja s človeškimi viri,
 • razumevanje interakcije med organizacijo, okoljem in kadrovsko službo,
 • poznavanje konceptov in temeljnih psiholoških konstruktov, ki se uporabljajo v diskurzu o delu z ljudmi v organizaciji,
 • poznavanje metod in sredstev za opravljanje posameznih funkcijh kadrovske službe.

Uporaba:

 • sposobnost aplikacije teorij upravljanja s človeškimi viri v prakso delovanja kadrovske službe,
 • sposobnost izbora ustreznih metod za izvajanje posameznih kadrovskih funkcij,
 • sposobnost identificiranja vzrokov za težave v organizaciji, ki so povezane s človeškimi viri.

Refleksija:

 • študent/-ka je sposoben/na kritično ovrednotiti položaj, možnosti in potrebe kadrovske funkcije v organizaciji,
 • študent/-ka je sposoben/na izbrati sredstva in postopke za izvajanje posameznih programov v kadrovski službi.

Metode poučevanja in učenja:

Oblike in metode dela: Interaktivne metode dela, ki temeljijo na principih aktivnega učenja in poučevanja za kritično mišljenje, kot so npr. delo v paru, akademska diskusija, kooperativno učenje, konstruktivno poslušanje, ki bodo dopolnjevala predavanja. Veliko poudarka bo na analizi študij primerov in aplikaciji naučenega na konkretne primere iz kadrovske prakse.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Uspešna priprava in predstavitev seminarske naloge
 • Pisni izpit.

30 %,

70 %.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. BREZIGAR, Sara. Enake možnosti na delovnem mestu. Ali res vplivajo na sodelovanje zaposlenih?. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2002, št. 41, str. 116-135, tabele. [COBISS.SI-ID 8620365]
 2. BREZIGAR, Sara. Etnična diskriminacija na trgu delovne sile : dileme in izzivi pri ugotavljanju obstoja etnične diskriminacije na notranjem trgu delovne sile. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2005, št. 47, str. 168-189. [COBISS.SI-ID 10094669]
 3. BREZIGAR, Sara. Politike za preprečevanje in odpravljanje etnične diskriminacije in njihov vpliv v delovnem okolju. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2007, št. 53/54, str. 230-249. http://www.inv.si. [COBISS.SI-ID 10956109]
 4. BREZIGAR, Sara. Pravnoformalni okvir boja zoper diskriminacijo na etnični osnovi. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2009, št. 59, str. 152-175, tabele.http://www.inv.si. [COBISS.SI-ID 11437389]
 5. BREZIGAR, Sara. Pojavi etnične diskriminacije v javni upravi, vojski in policiji v Republiki Sloveniji. V: KOMAC, Miran (ur.). Priseljenci : študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007, str. 257-299. [COBISS.SI-ID 10945357]
 6. BREZIGAR, Sara. Kako poiskati prave kadre za svoje podjetje?. V: KOS, Blaž (ur.), TOMIĆ, Nataša (ur.). Od ideje do uspešnega podjetja : podjetniški priročnik. Ljubljana: Ljubljanski univerzitetni inkubator, 2008, str. 46-47. http://www.lui.si/mma_bin.php/$fId/2009042813334925/$fName/LUI_Prirocnik_za_vaje_OP.pdf. [COBISS.SI-ID 11162701]
 7. BREZIGAR, Sara. Spletni priročnik: Zakaj je upravljanje s človeškimi viri ključ do uspešnega podjetja?. http://alea.dzs.si/alea/. [COBISS.SI-ID 9820493]
 8. BREZIGAR, Sara. The effect of equal opportunity initiatives on employee participation: magistrska naloga. London: [s.n.], 2002. 38 f. [COBISS.SI-ID 8795469]
 9. BREZIGAR, Sara. V iskanju nevidnega: zaznavanje in preseganje etnične diskriminacije v delovnem okolju : predavanje na Tradicionalnih študijskih dnevih kadrovskih menedžerjev in strokovnjakov pod naslovom Raznolikost. izziv, priložnost, prednost, Terme Ptuj, 15.-16. november 2007. Ptuj: Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije, 2007. [COBISS.SI-ID 10898765]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino