do 2018/2019

Didaktika izobraževaja odraslih


Nosilci: izredni profesor dr. Kožuh Anna


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Didaktika izobraževanja odraslih
2. Koda predmeta: IO-06
3. Nosilka predmeta: izr. prof. dr. Anna Kožuh
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 1.
10. Semester: 2.
11. Študijska smer: /
12. Steber programa: /

 

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminarji (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

seminarske vaje (SV)

15

0,5

sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v letnik.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

 • poznavanje dejavnikov in sodobnih oblik izobraževalnih in kariernih procesov v organizacijah
 • poznavanje sodobnih pristopov in metod učenja v izobraževanju odraslih,
 • razvijanje sposobnosti identificiranja potreb specifičnih ciljnih skupin po izobraževanju in razvoju kariere,
 • ozaveščanje o različnih okoliščinah, v katerih se lahko učenje izvaja, in različnih vlogah udeležencev učnega procesa,
 • razvijanje novih spretnosti za samostojno reševanje praktičnih in teoretičnih problemov na področju učenja odraslih in razvoja kariere,
 • razvijanje zmožnosti kakovostnega načrtovanja, organiziranja in evalviranja vzgojno-izobraževalnega procesa,
 • razvijanje sposobnosti uporabe inovativnih metod, tehnik in oblik poučevanja.


b. Splošne kompetence:

 • poznavanje sodobnih strategij učenja in poučevanja ter razvoja kariere,
 • sposobnost razumevanja in avtonomnega usmerjanja učnega procesa in razvoja kariere,
 • sposobnost samokritičnega premisleka o lastnem delu ter izboljšanje kakovosti le tega z razvijanjem študijskih in raziskovalnih spretnosti,


c. Predmetno specifične kompetence:

 • usposobljenost za zaznavanje in reševanje sodobnih problemov vzgoje in izobraževanja ter razvoja kariere,
 • oblikovanje celovite ocene učnih potreb posameznika oziroma skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z ustreznimi postopki in instrumenti,
 • poznavanje metodik izobraževanja odraslih,
 • usposobljenost za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v (ne)formalnih učnih situacijah in pri drugem strokovnem delu,
 • poznavanje in uporaba samoevalvacije v vzgojno-izobraževalnem in kariernem procesu, z namenom izboljšanja lastnega dela,


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:
Opredelitev predmeta andragoške didaktike, posebnosti učenja odraslih, pogoji za uspešno učenje in integriranost izobraževanja v ostale socialne vloge ter v karierni razvoj odraslih. Predstava odraslega o sebi, pripravljenost za izobraževanje in izkušnje odraslega.
Masovno izobraževanje, skupinsko izobraževanje in individualno učenje; (dogovor o samoizobraževanju).
Izobraževanje prek osebnega stika, dopisno izobraževanje in izobraževanje na daljavo.
Metode učenja, zlasti projektna metoda.
Spodbujanje in usmerjanje učenja (mentorstvo, študijski krožki).
Tehnike načrtovanja izobraževanja, organizacija izobraževanja in evalviranje vzgojno-izobraževalnega procesa.
Tehnike razvijanja in uporabe inovativnih metod in oblik poučevanja.

18. Literatura:
Osnovna:
I. Brečko, D (1998): Kako se odrasli spreminjamo. Didakta, Ljubljana.
II. Brečko, D. (2002): Štirideset sodobnih učnih metod. Sofos, Ljubljana.
III. Cencič, M. (2008). Učitelj reflektivni praktik: študijsko gradivo za interno uporabo. Koper: UP PEF Koper.

Priporočena:
I. Krajnc, A. (1979). Metode izobraževanja odraslih. Ljubljana: Delavska enotnost.
II. Krajnc, A. (1981). Metodika dopisnega izobraževanja. Ljubljana: Univerzum.
III. Marentič Požarnik, B. (1987). Nova pota v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
IV.Mijoč, N., Krajnc A., Findeisen, D. (1993). Študijski krožki. Ljubljana: ACS.

19. Predvideni študijski dosežki:
Znanje in razumevanje:
Študent/ka spozna posebnosti odraslega v izobraževalnem procesu in pogoje za uspešno vseživljenjsko učenje. Seznani se z izkustvenim učenjem. Spozna pomen vseživljenjskega učenja za karierni razvoj posameznika.
Razume in zna uporabiti primerne strategije za izboljšanje pripravljenosti za učenje, različne tehnike motivacije, pomen razvijanja pozitivne samopodobe in problemsko zasnovanost izobraževanja.
Uporaba:
Študent/ka zna pridobljeno znanje fleksibilno uporabiti v praksi, načrtovati in izvesti izobraževanje za odrasle. Pri vajah se navaja na ustvarjalno uporabo didaktičnih spoznanj v pedagoškem procesu (načrtovanje učnega procesa, organizacija dela, uporaba različnih učnih oblik in metod, raziskovanje, spodbujanje aktivnosti pri kolegih).
Refleksija:
Študent/-ka na osnovi opravljenih vaj zna kritično ovrednotiti svoje načrtovanje in izvedbo izobraževanja. Razvija kompetence reflektivnega praktika.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Oblike dela: frontalna, delo v manjših skupinah in individualno delo.
Metode dela: Interaktivna predavanja, diskusija, študije, primera, delo z besedili.

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Pisni izpit prinaša 50 % ocene, seminarska naloga (20 % ocene), zagovor seminarske naloge tudi 20 % ocene in aktivno sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah 10 % ocene, kar se preverja s pomočjo sprotnih nalog.
Za pozitivno oceno mora študent/ka zbrati vsaj 50 % vseh možnih točk.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Sodobna izobraževalna tehnologija (računalnik s projektorjem, dostop do interneta, grafoskop…)

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj.
 • 1 sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Notranja evalvacija ob zaključku predavanj, seminarjev in vaj ter zunanja evalvacija po merilih UP PEF.

Učni načrt pripravila:
izr. prof. dr. Majda Cencič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino