do 2018/2019

Poklicna andragogika


Nosilci: izredni profesor dr. Hozjan Dejan


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Poklicna andragogika
2. Koda predmeta: IO-07
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Dejan Hozjan
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 1.
10. Semester: 2.
11. Študijska smer: /
12. Steber programa: /

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

30

1

učitelj ali sodelavec

seminarske vaje (SV)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

domače naloge (DN)

15

0,5

študij literature in virov (ŠL)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v letnik.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Cilj predmeta se osredotoča na teoretično in praktično analizo enega izmed ključnih podsistemov izobraževanja odraslih, t. j. poklicne andragogike. S predmetom bodo študenti pridobili sodobno teoretično znanje in metodološke podlage za izvajanje procesa načrtovanja in svetovanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v različnih organizacijskih in učnih oblikah.

b. Splošne kompetence:

 • poznavanje sodobnih strategij učenja in poučevanja ter razvoja kariere
 • sposobnost razumevanja in avtonomnega usmerjanja učnega procesa in razvoja kariere
 • odprtost za nenehni poklicni razvoj

c. Predmetno specifične kompetence:

 • usposobljenost za zaznavanje in reševanje sodobnih problemov vzgoje in izobraževanja ter razvoja kariere
 • usposobljenost za izvajanje svetovanja na področju izobraževanja odraslih in razvoja kariere
 • analiziranje aktualnih socialnih norm in odnosov, povezanih z izobraževanje odraslih in razvojem kariere, in izvajanje aktivnosti za njihovo razvijanje
 • razvijanje identitete izobraževalca odraslih in svetovalca za razvoj kariere


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:

Temeljne vsebine
I. Predmet poklicne andragogike
II. Zgodovinski vidik poklicnega izobraževanja in usposabljanja
III. Klasični teoretični pristopi k razumevanju poklicne andragogike
IV. Metodološke osnove poklicne andragogike
V. Vloga in funkcija poklicne andragogike v konceptu vseživljenjskega učenja
VI. Sistemski in zakonski vidiki poklicnega izobraževanja in usposabljanja mladostnikov in odraslih v domačen in mednarnodnem prostoru
VII. Specifike poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih in organizacijah
VIII. Koncept poklicne socializacije in oblikovanja poklicne identitete
IX. Svetovanje mladostnikom in odraslim na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
X. Sodobni trendi poklicne andragogike (kompetence, alternacija, certifikatni sistem, Evropsko ogrodje kvalifikacij)

Specifične vsebine
I. Trg dela in poklicno izobraževanje in usposabljanje
II. Poklicno izobraževanje in usposabljanje v mednarodnih in nacionalnih dokumentih
III. Programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja
IV. Vloga neformalnega izobraževanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
V. Konceptualizacija kompetenc v poklicni andragogiki

18. Literatura:

Osnovna literatura
I. Kramberger, A. (1999). Poklici, trg dela in politika : poklicni problem socialne države, empirični primeri iz Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
II. Medveš, Z. in Muršak, J. (1993). Poklicno izobraževanje: problemi in perspektive. Ljubljana : Slovensko društvo pedagogov in Znanstveni inštitut FF.
III. Descy, P. in Tessaring, M. (2005). The value of learning: evaluation and impact of education and training: third report on vocational training research in Europe: synthesis report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
IV. Hozjan, D. (2006) Poklicna identiteta pod lupo strukturalnega funkcionalizma. Ljubljana: Državni izpitni center.

Dopolnilna literatura
I. Pevec Grm, S. (2007). Odprta vprašanja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ljubljana : Pedagoški inštitut.
II. Le Mouillour, I. (2005). European approaches to credit (transfer) systems in VET: an assessment of the applicability of existing credit systems to a European credit (transfer) system for vocational education and training (ECVET). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
III. Spencer, L. M. in Spencer, S. M. (1993). Competence at Work. New York: John Wiley & sons.

Dodatna literatura
I. Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (2001). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.
II. Lucia, A. D., Lepsinger, R. (1999): Competency Models. San Francisco: Jossey-Bass/Pfiiffer.

19. Predvideni študijski dosežki:

 • poznavanje nacionalnega in mednarodnih sistemov in zakonitosti poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • usposobljenost za uporabo metod in tehnik svetovanja mladostnikom in odraslim na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • usposobljenost za načrtovanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja
 • kritično razumevanje sodobnih konceptov na področju poklicne andragogike


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Oblike dela: frontalna, delo v manjših skupinah, delo v paru in individualno delo
Metode dela: predavanje, razlaga, razgovor, raziskovalno-problemska metoda, akademska diskusija, kooperativno učenje, konstruktivno poslušanje.

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Preverjanje znanja obsega:

 • domače naloge in refleksivni listi (20 % celotne ocene),
 • seminarske naloge (30 % celotne ocene) in
 • izpit (50 % celotne ocene).


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Sodobna izobraževalna tehnologija, t.j. računalnik s projektorjem in dostopom do interneta ter grafoskop.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.
Habilitiran visokošolski učitelj in sodelavec.

Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Procesna evalvacija bo potekala na osnovi naslednjih virov:

 • Evalvacija dela poteka v obliki povratnih informacij s strani študentov na koncu posameznih vsebinskih sklopov. Pri tem se evalvira stopnja razumevanja vsebine, zanimivost in ustreznost metod in tehnik s katerimi je bila vsebina posredovana, aktivnost in interes študentov za določeno snov.
 • Drug vir evalvacije bo analiza seminarskega dela, ki bo pokazala vrzeli v razumevanju in znanju pa tudi močna področja.
 • Tretji vir evalvacije bo uspešnost študentov/-tk na izpitih in analiza njihovih odgovorov.
 • Četrti vir evalvacije bodo ocene študentov v skladu z določili UP PEF.Učni načrt pripravil:
doc. dr. Dejan Hozjan

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino