do 2018/2019

Akcijsko raziskovanje


Nosilci: izredni profesor dr. Štemberger Tina


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Akcijsko raziskovanje
2. Koda predmeta: IO-09
3. Nosilka predmeta: doc. dr. Tina Štemberger
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: magistrski študijski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 1.
11. Študijska smer: /
12. Steber programa: /

 

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminarji (SE)

15

0,5

učitelj, sodelavec

seminarske vaje (SV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

60

2

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v program.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

  • razvijanje spretnosti za samostojni teoretični študij in empirično raziskovanje fenomena učenja odraslih in razvoja kariere
  • razvijanje zmožnosti kakovostnega načrtovanja, organiziranja in evalviranja vzgojno-izobraževalnega procesa

b. Splošne kompetence:

  • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic
  • obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov
  • razvijanje akademskih veščin za posredovanje, prenos, promocijo in objavo rezultatov znanstvenih raziskavc. Predmetno specifične kompetence:

  • usposobljenost za znanstveno-raziskovalno delo na področju teorije in prakse izobraževanja odraslih in razvoja kariere
  • usposobljenost za kreativno prikazovanje svojih lastnih ugotovitev in rezultatov raziskav na področju izobraževanja odraslih in razvoja kariere
  • poznavanje in uporaba samoevalvacije v vzgojno-izobraževalnem in kariernem procesu, z namenom izboljšanja lastnega dela


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:
Posebnosti akcijskega raziskovanja v primerjavi z drugimi vrstami raziskav, posebej v primerjavi z eksperimentalno raziskavo. Cilji akcijskega raziskovanja, npr. izboljševanje ali inoviranje prakse, evalvacija novosti ipd.
Proces akcijskega raziskovanja: opredelitev problema, načrtovanje raziskovanja, zbiranje podatkov, obdelava podatkov, dopolnjevanje načrta, ponovna akcija itn. Tehnike zbiranja podatkov pri akcijskem raziskovanju. Obdelava podatkov. Pisanje poročila in predstavljanje rezultatov raziskave.
Timsko, inter in intradisciplinarno raziskovanje.
Etičnost raziskovanja.

18. Literatura:

Osnovna literatura
I. Action Research (2007). North Central Educational Liberatory.
http://www.nerel.org/sdrs/areas/issues/evrnmnt/drugfree/sa3act.htm (25.9.2007).
II. Dick, B. (2002). Action Research: Action and Research.
http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/rigour2.html (25. 9. 2007). (Ali podobne spletne strani o akcijskem raziskovanju.)
III. Cencič, M. (2003). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju: gradivo za študente. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Dopolnilna literatura
I. Caro Bruce, C. (2000). Action Research: Facilitator's Handbook. London: National Staff Development Council.
II. Frost, D. (1997). Reflective Action Planning for Teachers. London: David Fulton Publishers.
III. Hopkins, D. (1990). A Teacher's Guide to Classroom Research. Buckingham, Bristol: Open University Press, Milton Keynes.

19. Predvideni študijski dosežki:
Znanje in razumevanje:
Študent/ka pozna osnovne značilnosti akcijskega raziskovanja in vse stopnje akcijske raziskave ter cilje uporabe raziskave v praksi. Pozna osnovna načela, variante in pomen timskega raziskovanja ter pomen upoštevanja etičnih načel v raziskovanju.
Uporaba:
Zna uporabiti akcijsko raziskovanje v praksi: opredeliti problem, zbrati načrtovane podatke in jih obdelati ter napisati in predstaviti poročilo o raziskavi.
Refleksija:
Študet/ka kritično ovrednoti rezultate akcijske raziskave in sodelovanje z drugimi raziskovalci.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Oblike dela: frontalna, skupinska in individualna.
Metode dela: interaktivna predavanja, študij virov in literature, diskusija, praktično delo.

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Pisna raziskovalna seminarska naloga vključuje 50 % ocene, predstavitev raziskovalne naloge 20 % ocene in sodelovanje na predavanjih in vajah 30 % ocene, kar se oceni s sprotnimi reflektivnimi poročili.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Sodobna izobraževalna tehnologija (računalnik s projektorjem, dostop do interneta, grafoskop…), SPSS program za računalniško obdelavo podatkov.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

  • 1 habilitiran visokošolski učitelj,
  • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Notranja evalvacija ob zaključku predavanj in vaj ter zunanja evalvacija po merilih Univerze.


Učni načrt pripravila:
izr. prof. dr. Majda Cencič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino