do 2018/2019

Upravljanje človeških virov in management v izobraževanju


Nosilci: izredni profesor dr. Hozjan Dejan


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Upravljanje človeških virov in management v izobraževanju
2. Koda predmeta: IO-10
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Dejan Hozjan
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: magistrski študijski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 1.
11. Študijska smer: /
12. Steber programa: /

 

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

30

1

učitelj ali sodelavec

seminarske vaje (SV)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

domače naloge (DN)

15

0,5

študij literature in virov (ŠL)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v program.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
V okviru predmeta pridobijo študenti splošna znanja s področja managementa, ki so potrebna za vodenje izobraževalnih enot in organizacij. S pomočjo temeljnih spoznanj strateškega in projektnega managementa bodo študenti usposobljeni za boljši vpogled v dinamiko organizacije, pridobili bodo znanja o dejavnikih in sodobnih oblikah izobraževalnih in kariernih procesov v organizacijah ter uporabi metod planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja izobraževanja.
b. Splošne kompetence:

 • organizacijske in vodstvene sposobnosti v delovnem kontekstu
 • sposobnosti vodenje (interdisciplinarne) delovne skupine
 • spretnosti o načrtovanju in upravljanju dejavnosti ter ocenjevanju storilnosti opravljenega dela

c. Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje modelov managementa znanja
 • usposobljenost za sodelovanje pri odločanju in prevzemanje odgovornosti za razvoj izobraženja odraslih in razvoja kariere na nacionalni, regionalni in lokalni ravni
 • razvijanje avtonomnosti pri iskanju rešitev v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah na področju izobraževanja odraslih in razvoja kariere
 • sposobnost vodenja ali usklajevanja (multidisciplinarnih) izobraževalnih skupin
 • sposobnost za samostojno načrtovanje, upravljanje in evalviranje projektov in izobraževalnih programov


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:
Temeljne vsebine
I. Uvod v teorije upravljanja človeških virov in managementa v izobraževanju
II. Organizacijski management in management neprofitnih organizacij
III. Managerske funkcije
IV. Management človeških virov in znanja na globalnem trgu dela
V. Družba znanja
VI. Posebnosti vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov
VII. Stili upravljanja človeških virov in znanja
VIII. Participativni model managementa
IX. Kompetence za management v vzgojno-izobraževalnem zavodu
X. Ravnatelj/direktor, šolski pedagog in razrednik kot menedžerji
Specifične vsebine
I. Strateški management v izobraževanju
II. Projektni management v izobraževanju
III. Kadrovski management
IV. Ekonomski vidiki izobraževanja
V. Inženir znanja

18. Literatura:

Osnovna literatura
I. Marinšek, S., Erčulj, J. (2000) Uvod v menedžment v izobraževanju. Ljubljana: Šola za ravnatelje.
II. Peček, P. (ur.) (2001). Uvod v menedžment v izobraževanju. Ljubljana: Šola za ravnatelje.
III. Morrison, K. R. B. (1998) Management theories for educational change. London, Thousand Oaks, California: Chapman Pubublication.
IV. Bush, T. in Middlewood, D. (2005). Leading and managing people in education. London, Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Dopolnilna literatura
I. Bush, T. in Bell, L. (2002). The principles and practice of educational management. London: Paul Chapman Publication, Thousand Oaks, California: Sage Publications.
II. Bottery, M. (2004). The challenges of educational leadership: values in a globalized age. London: Paul Chapman Publication.
III. Tavčar, I. M. (2002). Strateški management. Koper: Visoka šola za management v kopru.
IV. Markič, M. (2006). Management projektov. Koper: Fakulteta za management.
Dodatna literatura
I. Sallis, E. in Jones, G. (2002). Knowledge management in education: enhancing learning & education. London : Kogan Page.
II. Coleman, M. in Earley, P. (ur.) (2005). Leadership and management in education: cultures, change and context. Oxford: Oxford University Press.
III. Graham, J. Robert in Randall L. (2004). Creating an Environment for Succesful Projects. San Francisco: Jossey-Bass.

19. Predvideni študijski dosežki:

 • kritično razumevanje tradicionalnih in sodobnih teoretičnih pristopov k managementu v izobraževanju
 • razumevanje sodobne percepcije znanja v družbi in organizacijah
 • razumevanje (ne)formalnih procesov v organizaciji
 • usposobljenost za pripravo strateškega načrta vzgojno-izobraževalnih zavodov in izvedbo le tega
 • razvite sposobnost za načrtovanje, izvajanje in evelaviranje projektov na področju vzgoje in izobraževanja
 • razvite sposobnosti za načrtovanje kadrov in izobraževalnih potreb


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Oblike dela: frontalna, delo v manjših skupinah, delo v paru in individualno delo
Metode dela: predavanje, razlaga, razgovor, raziskovalno-problemska metoda, akademska diskusija, kooperativno učenje, konstruktivno poslušanje.

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Preverjanje znanja obsega:
- domače naloge in refleksivni listi (20 % celotne ocene),
- seminarske naloge (30 % celotne ocene) in
- izpit (50 % celotne ocene).

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Sodobna izobraževalna tehnologija, t.j. računalnik s projektorjem in dostopom do interneta ter grafoskop.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.
Habilitiran visokošolski učitelj in sodelavec.


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Procesna evalvacija bo potekala na osnovi naslednjih virov:

 • Evalvacija dela poteka v obliki povratnih informacij s strani študentov na koncu posameznih vsebinskih sklopov. Pri tem se evalvira stopnja razumevanja vsebine, zanimivost in ustreznost metod in tehnik s katerimi je bila vsebina posredovana, aktivnost in interes študentov za določeno snov.
 • Drug vir evalvacije bo analiza seminarskega dela, ki bo pokazala vrzeli v razumevanju in znanju pa tudi močna področja.
 • Tretji vir evalvacije bo uspešnost študentov/-tk na izpitih in analiza njihovih odgovorov.
 • Četrti vir evalvacije bodo ocene študentov v skladu z določili UP PEF.



Učni načrt pripravil:
doc. dr. Dejan Hozjan

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino