do 2018/2019

Andragoška praksa II


Nosilci: docent dr. Mezgec Maja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Andragoška praksa II.
2. Koda predmeta: IO - 13
3. Nosilec predmeta: doc.dr. Maja Mezgec
4. Število ECTS kreditnih točk: 12
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 2.
11. Študijska smer: /
12. Steber programa: /

 

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

30

1

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

hospitacije (HO)

120

4

nastopi (N)

60

2

študij literature in virov (ŠL)

60

2

krajši pisni izdelki (KPI)

30

1

portfolio – projektna naloga (PN)

60

2

SKUPAJ

330

11

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v letnik

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
d. Cilji:

 • seznanitev z različnimi oblikami andragoškega dela in različnimi izvajalci izobraževanja odraslih;
 • usposobitev za neposredno andragoško delo, da se lahko absolventi vključujejo kot izvajalci v različne oblike izobraževanja odraslih.
 • spoznavanje zakonitosti andragoškega dela.

e. Splošne kompetence:

 • Se usposablja za samostojno, kritično in analitično reflektiranje o lastni poklicni izkušnji;
 • izbira ustreznih pristopov, metod, tehnik in strategij dela glede na specifične okoliščine prakse;
 • razvijanje sposobnosti povezovanja in prenosa teoretičnih spoznanj v prakso;
 • razvijanje komunikacijskih spretnosti in sposobnosti navezovanja stikov.


f. Predmetnospecifične kompetence:

 • usposobljenost za zaznavanje in reševanje sodobnih problemov izobraževanja odraslih
 • usposabljenost za znanstveno-raziskovalno delo na področju teorije in prakse izobraževanja odraslih in razvoja kariere
 • razvijanje zmožnosti opazovanja in svetovanja.
 • poznavanje in uporaba različnih oblik sodelovanja s kolegi, vodstvom in širšim družbenim okoljem.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.
Značilnosti reflektivne prakse in proces reflektivne prakse, ki naj vključuje: načrtovanje dela, zbiraje podatkov, analizo in refleksijo ter načrtovanje sprememb.
Tehnike opazovanja pri hospitacijah.
Sodelovanje z mentorjem, vodstvom, okoljem, starši in vključenimi v učni proces.
Nastopi pred učečimi, mentorjem, kolegom. Samorefleksija.
Pogovor po nastopu, ki naj vključuje informacije: o dogajanju in ravnanju študenta,
študentovi razlagi in razmisleku o dogajanju, razkrivanje in ozaveščanje novega znanja ter načrtovanje sprememb.
Pomen dnevniških zapisov in beležk. Vodenje dnevnika prakse. Zbiranje informacij od udeležencev.
Pomen, značilnosti in vsebina portfolia.

18. Literatura:
Osnovna literatura:

 • Cencič, M. (2000). Nekatere strategije reflektivnega poučevanja. V: Kramar, M., Duh, M. (ur.). Didaktični in metodični vidiki nadaljnjega razvoja izobraževanja. Maribor, Pedagoška fakulteta, str. 63-71.
 • Cencič, M., Cencič, M. (1994), Praktično usposabljanje učiteljskih kandidatov. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
 • Valenčič Zuljan, M. (ur.), (2007), Izzivi mentorstva: Ljubljana, Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani.

Literatura se sproti dopolnjuje.

19. Predvideni študijski dosežki:
Znanje in razumevanje:
Študent/-ka pozna osnovne tehnike opazovanja andragoškega procesa.
Razvija spretnosti neposrednega dela.
Pozna in upošteva ključne dejavnike, ki so potrebni za uspešno andragoško delo.
Razume pojave, ki potekajo v praksi.
Uporaba:
Sposoben/-na je učinkovito analizirati in ovrednotit svoje delo in ostalih.
Zna načrtovati, izpeljati in ovrednotiti svoje delo.
Refleksija:
Zmožen/-na je ovrednotiti svoje delo glede na zastavljene in dosežene cilje ter načrtovati in izpeljati spremembe.
Strokovno delo reflektira na osnovi zbranih in analiziranih informacij.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
nastopi, hospitacije, individualno in sodelovalno učenje, pisanje dnevnika in vodenje portfolia.

21. Načini preverjanja znanja:
Opravljene in predstavljene obveznosti. Krajši pisni izdelki (sprotni načrti, priprave, refleksije, dnevnik ipd.) so zbrani in urejeni v portfoliu prakse.
Ocena je opisna: opravil/a, ni opravi/a prakse.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
Praksa poteka individualno, v dvojicah ali v manjših skupinah.
Pri laboratorijskih vajah so skupine po normativih, 15 študentov.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Pristanek vzgojno izobraževalnih ustanov in sodelovanje s partnerskimi pedagoškimi institucijami.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj,
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec in
 • mentorji/-ice na VI zavodih


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Notranja evalvacija ob zaključku prakse in zunanja evalvacija po merilih UP PEF.

Učni načrt pripravila:
doc. dr. Maja Mezgec

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino