do 2018/2019

Upravljanje znanja v organizaciji


Nosilci:


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Upravljanje znanja v organizaciji
2. Koda predmeta: IO-I01
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Andreja Barle Lakota
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: magistrski študijski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2.
10. Semester: 1., 2. ali 3.
11. Študijska smer: /
12. Steber programa: /

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

45

1,5

učitelj

seminarske vaje (SV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v program.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

 • poznavanje dejavnikov in sodobnih oblik izobraževalnih in kariernih procesov v organizacijah
 • poglobljeno poznavanje metod planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja izobraževanja
 • razvijanje odgovornosti za razvoj izobraževanja in kariere odraslih (v organizacijah)
 • ozaveščanje o različnih okoliščinah, v katerih se lahko učenje izvaja, in različnih vlogah udeležencev učnega procesa
 • razvijanje organizacijskih in vodstvenih spretnosti v izobraževanju odraslih

b. Splošne kompetence:

 • avtonomnost in odgovornost pri strokovnem delu
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti v delovnem kontekstu
 • sposobnosti vodenje (interdisciplinarne) delovne skupine

c. Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje modelov managementa znanja
 • razvijanje avtonomnosti pri iskanju rešitev v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah na področju izobraževanja odraslih in razvoja kariere
 • sposobnost vodenja ali usklajevanja (multidisciplinarnih) izobraževalnih skupin
 • razumevanje odnosov med izobraževalno institucijo in socialnim okoljem
 • sodelovanje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih in kariernih področij


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:

Temeljne vsebine
1. Družba znanja in koncept učeče se organizacije
2. Temeljni pojmi upravljanja znanja
3. Pomen upravljanja znanja v organizacijah
4. Teoretični koncepti upravljanja znanja v organizacijah
5. Sodobni sistemi upravljanja znanja

Specifične vsebine
1. Intelektualni kapital organizacije
2. Modeli organizacijskega učenja
3. Vpliv organizacijske kulture na učenje organizacije
4. Identifikacija in prenos znanja v organizacijah
5. Pomen tehnologije pri prenosu znanja

18. Literatura:
Osnovna literatura

 • Barle, A. (2008). Družba znanja: izzivi izobraževanja v 21. stoletju. Koper: Fakulteta za management.
 • Hislop, D. (2005). Knowledge management in organizations. Oxford: Oxford University Press, 2005
 • Maček, M. (2000). Upravljanje znanja v slovenskih podjetjih. Ljubljana : Inštitut za intelektualni kapital organizacij. Koper: Fakulteta za management.
 • Tavčar, M. I. (2005) Skriti zakladi znanja: management ekspertnih organizacij. Koper: Fakulteta za management.
 • Dopolnilna literatura
 • Benjamins, V. R. (2001). »Knowledge management in knowledge-intensive organizations«. www.isoco.com/isococom/whitepapers/files/km-88.pdf.
 • Fuller, S. (2001). Knowledge Management Foundations. Boston: Butterworth-Heinemann.
 • Upravljanje in poslovodenje znanja (2002). Ljubljana: GV Izobraževanje in Inštitut za izobraževalni management.

Dodatna literatura

 • Akella, D. (2007). Learning Organizations: Management Control Systems? V: Global Business Review, let. 13, št. 8, str. 13-28.
 • Senge, P. (1994). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. NY. Currency Doubleday.


19. Predvideni študijski dosežki:
Znanje:

 • poznavanje temeljnih pojmov s področja upravljanja znanja (družba znanja, učeča se organizacija itd.) v različnih kontekstih
 • poznavanje sistemov upravljanja znanja in ključnih dejavnikov pri uvedbi sistemov
 • uporaba teoretičnih znanj na področju upravljanja znanja pri uvajanju sistemov v realnih okoljih
 • poznavanje instrumentov evaluacije izvedljivosti strategij upravljanja znanja v organizacijah

Spretnosti:

 • sposobnost identifikacije potreb organizacije na področju upravljanja znanja
 • izvedba analize in razvoja organizacijskih procesov v podporo upravljanju znanja
 • izvedba evalavacije in nadzora sistemov upravljanja znanja


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Oblike dela:

 • Interaktivna predavanja
 • Razgovor/diskusija/debata
 • Proučevanje primera
 • Vključevanje gostov iz prakse

Metode dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno delo študentov
 • E- izobraževanje


21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Pisni/ustni izpit predstavlja 70% ocene.
Opravljene in predstavljene vaje pa obsegajo 30% ocene.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Sodobna izobraževalna tehnologija (računalnik s projektorjem, dostop do interneta, grafoskop…)

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • habilitiran visokošolski učitelj
 • sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Procesna evalvacija bo potekala na osnovi naslednjih virov:

 • Evalvacija dela poteka v obliki povratnih informacij s strani študentov na koncu posameznih vsebinskih sklopov. Pri tem se evalvira stopnja razumevanja vsebine, zanimivost in ustreznost metod in tehnik s katerimi je bila vsebina posredovana, aktivnost in interes študentov za določeno snov.
 • Drug vir evalvacije bo analiza seminarskega dela, ki bo pokazala vrzeli v razumevanju in znanju pa tudi močna področja.
 • Tretji vir evalvacije bo uspešnost študentov/-tk na izpitih in analiza njihovih odgovorov.
 • Četrti vir evalvacije bodo ocene študentov v skladu z določili UP PEF.Učni načrt pripravila:
doc. dr. Andreja Barle Lakota

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino