do 2018/2019

IKT v izobraževanju odraslih


Nosilci: redni profesor dr. Istenič Starčič Andreja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: IKT v izobraževanju odraslih
2. Koda predmeta: IO-I04
3. Nosilec predmeta: prof. dr. Andreja Istenič Starčič
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2.
10. Semester: 1., 2. ali 3.
11. Študijska smer: /
12. Steber programa: /

 

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

45

1,5

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent: /
Vpis v program.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

 • poznavanje dejavnikov in sodobnih oblik izobraževalnih in kariernih procesov v organizacijah
 • poznavanje sodobnih pristopov in metod učenja v izobraževanju odraslih
 • razvijanje sposobnosti uporabe inovativnih metod, tehnik in oblik poučevanja za specifične učne skupine

b. Splošne kompetence:

 • zmožnost razvijanja in uresničevanja izvirnih idej
 • sposobnost razvijanja novih spretnosti na podlagi obstoječih znanj in izkušenj
 • zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije

c. Predmetno specifične kompetence:

 • razumevanje sodobnih vidikov izobraževanja odraslih ter razvoja kariere
 • usposobljenost za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v (ne)formalnih učnih situacijah in pri drugem strokovnem delu
 • razvijanje zavesti in spretnosti za konstruktivno medsebojno komunikacijo v vzgojno-izobraževalnem procesu in procesom razvoja kariere


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:
Pojmi in teorije na področju izobraževalne tehnologije, informacijsko-komunikacijske tehnologije in medijev.
Zgodovinski razvoj izobraževalne tehnologije in spremembe, ki jih je v družbi, kulturi ter izobraževanju odraslih spodbudila informacijsko-komunikacijska tehnologija.
Taksonomije izobraževalne tehnologije. Oblike sodobne izobraževalne tehnologije in njihove uporabe v Sloveniji, Evropi in v svetu.
Teorije učenja z računalnikom. Kognitivni, emocionalno-osebnostni ter socialni dejavniki učenja z različnimi informacijsko komunikacijskimi tehnologijami.
Oblike in metode pri delu z izobraževalno tehnologijo. Načrtovanje in izvedba izobraževalnega procesa ob podpori izobraževalne tehnologije.
Oblike in značilnosti elektronske komunikacije in njihova uporaba v vzgoji in izobraževanju. Multimodalno komuniciranje. Konceptualizacija informacijske pismenosti in pristopi pri razvijanju informacijske pismenosti različnih skupin odraslih.
Načrtovanje in priprava vzgojno izobraževalnega učnega gradiva za poučevanje z izobraževalno tehnologijo ob sodelovanju v več-disciplinarnih timih.
Standardi za poučevanje in učenje z izobraževalno tehnologijo.
Oblikovanja načrta evalvacije in uporaba ustreznih evalvacijskih strategij pri poučevanju in učenju z izobraževalno tehnologijo.
Uporaba kvalitativnih in kvantitativnih pristopov raziskovanja poučevanja in učenja z izobraževalno tehnologijo.
Socialni, etični, zdravstveni in zakonski vidiki uporabe izobraževalne tehnologije.
Učinki izobraževalne tehnologije in medijev na enake možnosti, upoštevanje različnosti in večkulturnosti izobraževanju odraslih ter njihovem profesionalnem razvoju.

18. Literatura

 • Istenič Starčič, A. (2003). Informacijska tehnologija za kakovostno učenje in poučevanje ter uspešen management v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Arhinet.
 • Andrews, R., Haythornthwaite, C. (2008). The SAGE Handbook of e-learning research.
 • Zajc, M, Istenič Starčič, A. (2009). Interactive Multimedia t-Learning Environments: Potential of DVBT for Learning. V: Istenič Starčič, A. (ur.), Šubic Kovač, M. (ur.). University & Industry KnowledgeTransfer and Innovation. Athens; New York; Miami ... [etc.]: WSEAS, cop. 2009, str. 103 - 123. Prevod.
 • Istenič Starčič, A. Developing virtual simulation game for authentic learning: Realizing partnership between university and industry. WSEAS trans. commun., July 2008, letn. 7, št. 7, str. 786-795. Prevod.
 • Istenič Starčič, A. (2003). Multicultural education and information-communication technologies. V: Kozlowska, Anna (ur.). Multicultural education in the unifying Europe. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej szkoły pedagogicznej w Częstochowie, str. 155-162. Prevod.
 • Istenič Starčič, A. (2009). SEVERI za uspešno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v e-izobraževanje. Ljubljana: Arhinet. 2009.19. Predvideni študijski dosežki.

a.) Znanje in razumevanje:
Razumevanje pojmov in teorij na področju izobraževalne tehnologije in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Poznavanje zgodovinskega razvoja izobraževalne tehnologije in sprememb, ki jih je spodbudila informacijsko-komunikacijska tehnologija pri izobraževanju odraslih. Razumevanje in uporaba tehnoloških operacij pri uporabi izobraževalne tehnologije in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Oblikovanja načrta evalvacije in uporaba ustreznih evalvacijskih strategij pri poučevanju in učenju z izobraževalno tehnologijo.

b.) Uporaba:
Pri predmetu pridobljena znanja uporabi pri utemeljitvi študija primerov prakse pri pripravi projektne naloge. Primer: Študij primerov uporabe sodobne izobraževalne tehnologije.

c.) Refleksija:
Študent/-ka na osnovi razumevanja teoretskih pogledov kritično ovrednoti skladnost med teoretičnimi načeli in izhodišči ter izpeljavo teh konceptov v praksi kar dokaže s študijem primerov sodobne izobraževalne tehnologije in oblikovanjem modela uporabe izobraževalne tehnologije za izbran izobraževalni položaj. Po vsakem vsebinskem sklopu, ki ga sestavlja predavanje in laboratorijske vaje študent/ka opravi refleksijo v obliki dnevniškega zapisa v informacijskem učnem okolju. V refleksiji kritično ovrednoti nove vsebine in pridobljeno znanje, ki ga poveže z drugimi študijskimi predmeti ter izpostavi svoja odprta vprašanja.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Oblike dela:

 • Interaktivna predavanja
 • Razgovor/diskusija/debata
 • Proučevanje primera
 • Terenske vaje (obisk podjetij)
 • Vključevanje gostov iz prakse

Metode dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno delo študentov
 • E- izobraževanje


21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Pisni/ustni izpit 50% ocene.
Opravljene in predstavljene vaje 20% ocene.
Projektna naloga 30% ocene.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Sodobna izobraževalna tehnologija (računalnik s projektorjem, dostop do interneta, grafoskop…)
Računalnica


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec
 • 1 laborant


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Procesna evalvacija bo potekala na osnovi naslednjih virov

 • Evalvacija dela poteka v obliki povratnih informacij s strani študentov na koncu posameznih vsebinskih sklopov. Pri tem se evalvira stopnja razumevanja vsebine, zanimivost in ustreznost metod in tehnik s katerimi je bila vsebina posredovana, aktivnost in interes študentov za določeno snov.
 • Drug vir evalvacije bo analiza seminarskega dela, ki bo pokazala vrzeli v razumevanju in znanju pa tudi močna področja.
 • Tretji vir evalvacije bo uspešnost študentov/-tk na izpitih in analiza njihovih odgovorov.
 • Četrti vir evalvacije bodo ocene študentov v skladu z določili PeF.Učni načrt pripravila:
izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino