do 2018/2019

Inovativativnost in kreativna produkcija multimedijskih vsebin


Nosilci: redni profesor dr. Istenič Starčič Andreja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Inovativativnost in kreativna produkcija multimedijskih vsebin
2. Koda predmeta: IO-I05
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Andreja Istenič Starič
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2.
10. Semester: 1., 2. ali 3.
11. Študijska smer: /
12. Steber programa: /

 

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

45

1,5

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v program.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

 • poznavanje dejavnikov in sodobnih oblik izobraževalnih in kariernih procesov v organizacijah
 • poznavanje sodobnih pristopov in metod učenja v izobraževanju odraslih
 • ozaveščanje o različnih okoliščinah, v katerih se lahko učenje izvaja, in različnih vlogah udeležencev učnega procesa
 • razvijanje sposobnosti uporabe inovativnih metod, tehnik in oblik poučevanja za specifične učne skupine
 • uporaba IKT in medijev za izboljšanje kakovosti poučevanja in zagotavljanje osnovnih pravic in potreb posameznika in skupin, usmerjenosti v inkluzivno, nediskriminativno delo in multikulturnost

b. Splošne kompetence:

 • zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • razvijanje zavesti o pomenu komunikacije in kvalitetnih odnosov
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju

c. Predmetno specifične kompetence:

 • usposobljenost za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v (ne)formalnih učnih situacijah in pri drugem strokovnem delu
 • poznavanje in razumevanje socialnih procesov (posebej procesov v vzgoji in izobraževanju in razvoju kariere)
 • analiziranje aktualnih socialnih norm in odnosov, povezanih z izobraževanje odraslih in razvojem kariere, in izvajanje aktivnosti za njihovo razvijanje
 • razumevanje odnosov med izobraževalno institucijo in socialnim okoljem
 • razvijanje zavesti in spretnosti za konstruktivno medsebojno komunikacijo v vzgojno-izobraževalnem procesu in procesom razvoja kariere


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:
Kreativno delo in multimodalno komuniciranje v sodobnih delovnih in izobraževalnih procesih podprtih z IKT. Izvori kreativnosti in inovativnosti ter procesi spodbujanja in ustvarjanja pogojev za kreativno in inovativno delo ter ustvarjanje.
Več medijska produkcija vsebin za različne namene delovnih in izobraževalnih procesov. Analiza stopenj produkcije (načrtovanje, razvoj, implementacija) in avtorske pravice.
Zgodovinski pregled razvoja medijev in vizualne komunikacije. Razvoj multimedijske komunikacije in koncept multimodalne komunikacije.
Socialni mediji in njihova uporaba pri sodelovanju in mreženju. Uporaba medijev za zagotavljanje osnovnih pravic in potreb posameznika in skupin, usmerjenosti v inkluzivno, nediskriminativno delo in multikulturnost
Projektno vodenje pri večmedijski produkciji in vizualizaciji: razvoj koncepta, načrtovanje, vodenje in koordinacija, produkcija, prezentacija, financiranje, upravljanje znanja.

18. Literatura:

 • Istenič Starčič, A., Mäenpää, M. (2009). Visual communication and cros media production. University of art and design Helsinki TAIK. Prevod.
 • Keith Goffin, Rick Mitchell, (2005). Innovation Management. Staregy and Implementation Using the Penthalon Framework. Palgave, Macmillian.
 • Istenič Starčič, A. (2001). CMC - an oral-friendly written communicational technology : the calenge of teacher's role in the computer mediated learning. V: KOZŁOWSKA, Anna (ur.), KOŽUH, Boris (ur.). The quality of education in the light of educational challenges and rendencies of the third millennium. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej szkoły pedagogicznej w Częstochowie, str. 11-33. Prevod.
 • Kress, G. (2004). Learning, a Semiotic View in the Context of Digital Technologies. In: Brown, A., Davis, N. (eds.). Digital Technology, Communities and Education. London: Routledge. 86-97.
 • Revija: Computers in Education (ur. Rachelle S. Hellerm Jean D.M. Underwood) Elsevier.


19. Predvideni študijski dosežki.
a.) Znanje in razumevanje:
Razumevanje pojmov in teorij na področju vizualne komunikacije in večmedijske produkcije. Razumevanje in uporaba tehnoloških operacij pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije za vizualno komuniciranje in produkcijo.

b.) Uporaba:
Pri predmetu pridobljena znanja uporabi pri utemeljitvi študija primerov prakse pri pripravi projektne naloge. Primer: Študij primerov uporabe sodobne izobraževalne tehnologije.

c.) Refleksija:
Študent/-ka na osnovi razumevanja teoretskih pogledov kritično ovrednoti skladnost med teoretičnimi načeli in izhodišči ter izpeljavo teh konceptov v praksi kar dokaže s študijem primerov sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. Po vsakem vsebinskem sklopu, ki ga sestavlja predavanje in laboratorijske vaje študent/ka opravi refleksijo v obliki dnevniškega zapisa v informacijskem učnem okolju. V refleksiji kritično ovrednoti nove vsebine in pridobljeno znanje, ki ga poveže z drugimi študijskimi predmeti ter izpostavi svoja odprta vprašanja.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Oblike dela:

 • Interaktivna predavanja
 • Razgovor/diskusija/debata
 • Proučevanje primera
 • Terenske vaje (obisk podjetij)
 • Vključevanje gostov iz prakse


Metode dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno delo študentov
 • E- izobraževanje


21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Pisni/ustni izpit 50% ocene.
Opravljene in predstavljene vaje 20% ocene.
Projektna naloga 30% ocene.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Sodobna izobraževalna tehnologija (računalnik s projektorjem, dostop do interneta, grafoskop…)
Računalnica

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec
 • 1 laborant


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Procesna evalvacija bo potekala na osnovi naslednjih virov

 • Evalvacija dela poteka v obliki povratnih informacij s strani študentov na koncu posameznih vsebinskih sklopov. Pri tem se evalvira stopnja razumevanja vsebine, zanimivost in ustreznost metod in tehnik s katerimi je bila vsebina posredovana, aktivnost in interes študentov za določeno snov.
 • Drug vir evalvacije bo analiza seminarskega dela, ki bo pokazala vrzeli v razumevanju in znanju pa tudi močna področja.
 • Tretji vir evalvacije bo uspešnost študentov/-tk na izpitih in analiza njihovih odgovorov.
 • Četrti vir evalvacije bodo ocene študentov v skladu z določili PeF.Učni načrt pripravila:
doc. dr. Andreja Istenič Starčič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino