do 2018/2019

Svetovalno delo v izobraževanju odraslih


Nosilci: docent dr. Mezgec Maja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Svetovalno delo v izobraževanju odraslih
2. Koda predmeta: IO-I06
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Maja Mezgec
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: magistrski študijski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2.
10. Semester: 1., 2. ali 3.
11. Študijska smer: /
12. Steber programa: /

 

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

Seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

seminarske vaje (SV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v program.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

 • poznavanje metod odkrivanja potreb po novem znanju in oblik svetovanja odraslim
 • razvijanje sposobnosti identificiranja potreb specifičnih ciljnih skupin po izobraževanju in razvoju kariere
 • obvladovanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanja ter izvajanja intervencijskih programov
 • razvijanje sposobnosti uporabe inovativnih metod, tehnik in oblik svetovanja za specifične ciljne skupine

b. Splošne kompetence:

 • sposobnost razumevanja družbe, psiholoških, ekonomskih in pravnih temeljev
 • avtonomnost in odgovornost pri strokovnem delu

c. Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov in modelov izobraževalnega in kariernega svetovalnega dela
 • usposobljenost za zaznavanje in reševanje sodobnih problemov vzgoje in izobraževanja ter razvoja kariere
 • oblikovanje celovite ocene učnih potreb posameznika oziroma skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z ustreznimi postopki in instrumenti
 • usposobljenost za izvajanje svetovanja na področju izobraževanja odraslih in razvoja kariere
 • razvijanje identitete izobraževalca odraslih in svetovalca za razvoj kariere


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:
Sodobno izobraževanje odraslih in potrebe po svetovanju
Opredelitev koncepta svetovalnega dela
Opredelitev koncepta andragoškega svetovalnega dela
Potrebe odraslih po izobraževanju in andragoškem svetovanju
Motivacija in učenje odraslih
Zvrsti svetovalnega dela:

 • informiranje
 • svetovanje
 • diganosticiranje
 • svetovanje za razvoj osebne in poklicne poti

Komunikacija v procesu andragoškega svetovanja
Organiziranost in sistemska ureditev svetovalnega dela

18. Literatura:
Osnovna literatura:

 • Jelenc Krašovec, S., Jelenc, Z. (2003). Andragoško svetovalno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • McGiveny, V, (1990), Education's for other peole: access to education for non-participant adults. Leicester: NIACE.
 • Mohorčič Špolar, V.idr. (2001), Udeležba prebivalcev Slovenije v izobraževanju odraslih. Ljubljana: ACS.
 • Niklanović, S. (ur.) (1997). Prispevki o poklicnem svetovanju 1. Ljubljana: Izida.
 • Vilič Klenovšek, T., Klemenčič, S. (2002). Svetovanje v izobraževanju odraslih. Ljubljana: ACS.
 • Dopolnilna literatura:
 • Tuijnman in drugi (ur.) (1997), Adult basic skills. USA: Hamilton Press.
 • Woolfe, R., Murgatroyd, S. in Rhys, S. (1987). Guidance and Counselling in Adult and Continuing Education. Milton Keynes, Philadelphia: Open University Press.
 • Career Guidance. A handbook for policy makers. OECD: Paris.
 • Kristančič, A., Osterman, A. (1998). Osnove in elementi svetovalne komunikacije. Ljubljana: Združenje svetovalnih delavcev.

Dodatna literatura:

 • Radovan, M. (2002), Ovire odraslih pri vključevanju v izobraževanje. V: Andragoška spoznanja, 2002/1, str. 24-31.
 • Radovan, M. (2003), Analiza dejvanikov, ki vplivajo na motiviranost brezposelnih za izobraževanje. V: Psihološka Obzorja 2003/4, str. 109-120.
 • Radovan, M. (2008), Motivacijski profili odraslih v formalnem izobraževanju. V: Andragoška Spoznanja, 2008/1-2, str. 77-85.


Seznam literature se vsako leto aktualizira. Z literaturo za izdelavo seminarjev bodo študentje seznanjeni na seminarjih.

19. Predvideni študijski dosežki.
Znanje in razumevanje:

 • pozna umesititev andragoškega svetovalnega dela v sistemu izobraževanja
 • razvija pozitiven odnos do andragoškega svetovalnega dela
 • razume problematiko participacije v izobraževanju odraslih z vidika posameznika, družbe in njunega odnosa.

Uporaba:

 • usposobljen za uporabo osnovnih oblik in metod andragoškega svetovalnega dela
 • zmožna ustrezne komunikacije pri andragoškem svetovalnem delu
 • zmožnen/zmožna uporabe in prenosa teoretskih znanj v andragoško prakso.

Refleksija:

 • zmožen/zmožna analize strokovne literature in drugih virov iz področja
 • prepozna teoretične koncepte v praksi, jih zna razložiti, kritično ovrednotiti in primerjati
 • razvija spretnosti samorefleksije in avtonomnosti pri sprejemanju strokovnih odločitev ter argumentiranja.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Oblike dela:

 • predavanja
 • študij literature
 • seminarsko delo
 • konzultacije
 • samostojni študij
 • vaje v manjših skupinah.Metode dela:
interkativne metode, ki temeljijo na principih aktivnega učenja (razlaga, razgovor/ diskusija/debata, delo z besedili, proučevanje primerov, vključevanje gostov iz prakse in diskusija o izbranih primerih in druge).

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:

 • Pisni izpit (vsebina predavanj, vaj in seminarjev) 60% ocene
 • Seminarski izdelek 20% ocene
 • Predstavitev seminarskega izdelka 10% ocene
 • Aktivno sodelovanje na predavanjih 10% ocene

Za pozitivno oceno mora študent zbrati vsaj 60% vseh možnih točk.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Sodobna izobraževalna tehnologija (računalnik s projektorjem, dostop do interneta, grafoskop…)

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Procesna evalvacija bo potekala na osnovi naslednjih virov

 • Evalvacija dela poteka v obliki povratnih informacij s strani študentov na koncu posameznih vsebinskih sklopov. Pri tem se evalvira stopnja razumevanja vsebine, zanimivost in ustreznost metod in tehnik s katerimi je bila vsebina posredovana, aktivnost in interes študentov za določeno snov.
 • Drug vir evalvacije bo analiza seminarskega dela, ki bo pokazala vrzeli v razumevanju in znanju pa tudi močna področja.
 • Tretji vir evalvacije bo uspešnost študentov/-tk na izpitih in analiza njihovih odgovorov.
 • Četrti vir evalvacije bodo ocene študentov v skladu z določili PeF.Učni načrt pripravila:
doc. dr. Maja Mezgec

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino