do 2018/2019

Likovno izražanje in oblikovanje


Nosilci:


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Likovno izražanje in oblikovanje
2. Koda predmeta: IO-I07
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: magistrski študijski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2.
10. Semester: 1., 2. ali 3.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

projektna naloga (PN)

45

1,5

študij literature in virov (ŠL)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent: vpis v letnik.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka pozna metodologijo načrtovanja pri vizualnih komunikacijah. Pozna komunikacijske koncepte, ki omogočajo razumevanje procesov predelave podob ter načine preko katerih posamezniki dojemajo pomene v različnih vizualnih fenomenih. Pozna ustvarjalni proces od koncepta prek realizacije do refleksije. Razvija ustvarjalno fantazijo, imaginacijo ter kreativno vizualno interpretacijo. Se usposobi za praktično izvedbo in uporabo grafičnih oblikovalskih znanj, usmerjenih vizualnemu komuniciranju v družbenem in delovnem okolju.

b. Splošne kompetence:

 • Obvladanje temeljnih načel in postopkov za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje dela,
 • Ustrezno vključevanje informacijsko komunikacijske tehnologije v lastno delovno okolje in učinkovito komuniciranje in sodelovanje z drugimi delavci (timsko, projektno delo…),
 • Seznanjanje s sodobnimi dosežki ved, pomembnih za svoje poklicno delovanje, nova spoznanja kritično in premišljeno vključuje v svoje delo,

c. Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje likovno teoretskih konceptov in zakonitosti likovnega jezika,
 • poznavanje komunikacijskih konceptov, ki omogočajo razumevanje procesov predelave podob,
 • vrednotenje likovno – vizualne problematike v okolju oz. opredeliti in razumeti različne fenomene vizualnega komuniciranja,
 • sposobnost iskanja in umeščanja novih informacij.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:
Likovni jezik. Informacija in sporočilnost, verbalno in neverbalno izražanje. Oblikovalna področja. Likovna izrazna sredstva in oblikovalna načela. Likovni materiali in pripomočki - likovne tehnike. Osnovne teoretične in praktične zakonitosti grafičnega oblikovanja vizualnih sporočil kot so: napis, tipografija, plakat, zaščitni znak, itd. Psihološki, semiološki in komunikacijski koncepti predelave podob. Oglaševanje na prostem, predstavitev projektov, predstavitev raziskovalnih nalog… Analiza konkretnih primerov v oglaševanju.

18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Bernik, S. (1988): Plakat in znak, Art Directors Club, Ljubljana.
 • Kline, M., Kamin T. (2005): Osnove vizualnega komuniciranja, zbirka izbranih člankov. FDV, Ljubljana.
 • Parker, R. C. (1997): Grafično oblikovanje. Pasadena, Ljubljana.
 • Butina, M. (1997). Uvod v likovno oblikovanje. Ljubljana, Debora

b. Dopolnilna literatura:

 • Butina, M. (1997). Prvine likovne prakse. Ljubljana, Debora.
 • Clibborn, E. B., Baroni Daniele (1980): Il linguaggio della grafica, Mondadoni, Milano.
 • Keane, J. (1992): Mediji in demokracija, znanstveno in publicistično središče, Ljubljana.
 • Vreg, F. (1990): Demokratično komuniciranje, Obzorje, Maribor.

c. Dodatna literatura:

 • Bernik, S. (1992): Pogledi na novejšo slovensko arhitekturo in oblikovanje. Park, Ljubljana.
 • Cankarjeva založba, Ljubljana.
 • Debecki, J. (et al.) (1998). Zgodovina slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti. Mondrijan, Ljubljana.19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:
Študent/-ka pozna in razume metodologijo načrtovalnega procesa za reševanje nalog ter komunikacijske koncepte, ki omogočajo razumevanje procesov predelave podob. Pozna in razume interakcijo in uspešnost komunikacije v delovnem in družbenem okolju. Pozna ustvarjalni proces od koncepta prek realizacije do refleksije. Razume posebnosti izraznih sredstev in oblikovalnih načel. Pozna likovnoteoretična in praktična znanja. Pozna grafično oblikovalne strategije, usmerjene k vizualnemu komuniciranju. Pozna tipologijo vizualnih sporočil in njihovo vlogo v sistemu družbenega komuniciranja. Samostojno reši naloge s posameznih področij vizualnih komunikacij in se usposobi za interdisciplinarno delo v skupini.

b. Uporaba:
Pri predmetu se študent/-ka razvija lastne ustvarjalne sposobnosti za likovno izražanje preko razumevanja pojmov teorije likovne umetnosti, grafičnega oblikovanja in vizualnih komunikacij. Izbira likovno strokovno literaturo. Išče možnosti in prenaša individualne likovne izkušnje v družbeno in delovno okolje. Uporablja in išče nove možnosti uporabe vizualnih strategij, orodji, izraznih sredstev in oblikovalnih načel. Odpira problemska vprašanja, dileme in nakazuje probleme (produktivna vprašanja). Kritično vrednoti konkretne primere v oglaševanju. Različne teoretske koncepte uporabi za analizo študije primerov prakse. Znanja, pridobljena pri predmetu, uporabi pri pripravi seminarskih in projektnih nalog.

c. Refleksija:
Študent/-ka samostojno uporabi védenja in znanja (misli, čustva, poglede, stališča, likovne zmožnosti), prepoznava težave in individualne potrebe, se ozavešča o trajnosti izobraževanja (vseživljenjsko učenje), samokritičnosti in usmerjanja v ustvarjalne besedne in likovne rešitve (interakcija, diskusija, razumevanje, spodbujanje likovnega mišljenja), oblikovanje samopodobe, izgrajuje osebnostni in strokovni razvoj za izpeljavo konceptov v praksi.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, seminarji, laboratorijske vaje, individualne ali skupinske projektne naloge, referati, diskusija, portfolijo.

21. Načini preverjanja znanja:
Projektna naloga, portfolio, pisni/ustni izpit.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
Zaradi narave dela so priporočene manjše skupine v skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z avdiovizualno opremo, učilnica za praktične aktivnosti ter računalniška učilnica.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec
Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Procesna evalvacija bo potekala na osnovi naslednjih virov

 • Evalvacija dela poteka v obliki povratnih informacij s strani študentov na koncu posameznih vsebinskih sklopov. Pri tem se evalvira stopnja razumevanja vsebine, zanimivost in ustreznost metod in tehnik s katerimi je bila vsebina posredovana, aktivnost in interes študentov za določeno snov.
 • Drug vir evalvacije bo analiza seminarskega dela, ki bo pokazala vrzeli v razumevanju in znanju pa tudi močna področja.
 • Tretji vir evalvacije bo uspešnost študentov/-tk na izpitih in analiza njihovih odgovorov.
 • Četrti vir evalvacije bodo ocene študentov v skladu z določili UP PEF.


Učni načrt pripravile:
doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez
Eda Patru, pred.
Lara Kobal, asist.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino