do 2018/2019

Razvoj kadrov v organizaciji


Nosilci: docent dr. Brezigar Sara


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Razvoj kadrov v organizaciji

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. dr. Sara Brezigar

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

 1. Funkcija HRM - upravljanja s človeškimi viri, opredelitev pojmov: kadri, razvoj kadrov, načrtovanje razvoja kadrov, upravljanje s človeškimi viri, izobraževanje in usposabljanje v organizaciji, delo z ljudmi in vodenje, teorije organizacije, tipologije znanj, povezanih z delom v organizaciji;
 2. Spremembe na trgu dela, spremembe v potrebah po kadrih in njihovih kompetencah, okolje delovanja gospodarskih subjektov, potrebe po odzivanju na spremembe v okolju, omejitveni in drugi pomembni dejavniki (čas, prostor, okolje, tehnologija, kultura);
 3. Oblikovanje delovnih mest v povezavi s strategijo organizacije in njenim poslovnim modelom (struktura, procesi, sistemi dela);
 4. Vpliv razvoja kadrov in znanja na uspešnost in učinkovitost organizacije (teorije in izsledki raziskav), povezanost razvoja kadrov z organizacijskim razvojem;
 5. Sistemizacija delovnih mest in opredelitev delovnih nalog, kompetenc posameznika;
 6. Definiranje kratkoročnih in dolgoročnih potreb po kadrih v organizaciji, vpliv delovno-pravne zakonodaje na razvoj kadrov v organizaciji, metode vzpostavljanja sistema kompetenc v organizaciji;
 7. Vseživljenjsko učenje in njegov pomen v sodobnih tržnih razmerah, izobraževanje, usposabljanje in uvajanje kot del razvoja kadrov;
 8. Temeljne vsebine prenosljivih ali mehkih znanj v organizacijah in formati/metode, ki se uporabljajo pri njihovem posredovanju: zaznavanje potrebe po izobraževanju ali usposabljanju, načrtovanje in implementacija izobraževanja ali usposabljanja, evalvacija izobraževanja na posameznih področjih (vodenje, upravljanje, motivacija in delo z ljudmi, komunikacija, prodaja), uporabljene metode in formati izobraževanja ali usposabljanja (treningi, coaching-i, delavnice, avdio in video-izobraževanja, računalniško podprta izobraževanja in druga);
 9. Teorije in metode načrtovanja razvoja kadrov v organizaciji, načrtovanje kariere in uporabnost kariernega sistema v organizacijah, povezanost s sistemom napredovanja;
 10. Razlike med posameznimi generacijami uslužbencev na področju usposabljanja in izobraževanja ter razvoja kadrov: generacija baby boom, generacija x, generacija y;
 11. Metode in modeli usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja posameznika, upravljanje z različnostjo v organizaciji kot sredstvo za boljši izkoristek človeških virov in njegova povezanost z razvojem kariere.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna:

 • Bray, Tony (2006) The Training Design Manual. The complete practical guide to creating effective and successful training programmes. London and Philadelphia, Kogan Page.
 • Juani Swart, Clare Mann, Steve Brown, and Alan Price (2005) Human Resource Development: Strategy and tactics. Woburn, Butterworth-Heinemann.
 • Green, Paul C. (1999) Building Robust Competencies: Linking Human Resource Systems to Organizational Strategies, New York, Jossey-Bass.
 • Garrick John in Viktor Jakupec (1999) Flexible Learning, Human Resource and Organisational Development: Putting Theory to Work. New York, Routledge.

Dopolnilna:

 • Muchinsky, Paul M. (2008) Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Wadsworth Publishing.
 • Head, Thomas C., Peter F. Sorensa, Bernard H. Baum in Therese F. Yaeger (2002) Organization Behavior And Change: Managing Human Resources For Organizational Effectiveness.
 • Ule , Mirjana (2009) Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov, Ljubljana, Založba FDV
 • Klatt, Bruce (1999) The Ultimate Training Workshop Handbook. New York, McGraw-Hill.
 • Spira, Jonathan V. (2005) Managing the Knowledge Workforce. Understanding the Information Revolution That's Changing the Business World, New York, Mercury Business Press.
 • Goldsmith, Marshall, Laurence Lyons, Alyssa Freas (2000) Coaching for Leadership. How the World's greatest Coaches Help Leaders Learn. San Francisco, Jossey-Bass/Pfeiffer
 • Knowdell R.L. (1996): Building a Career Development Program: Nine Steps for Effective Implementation, Davies-Black Publishing.
 • Kummerow J.W. (2001), New Directions in Career Planning and the Workplace: Practical Strategies for Career Management Professionals, Davies-Black Pub; 2nd edition.
 • Pavlin, Samo in Ivan Svetlik (2008) Razvoj profesionalnih kompetenc v slovenskem visokošolskem prostoru – elementi in izhodišča. Ljubljana, Založba FDV.
 • Phillips, Jack J. ,Ron Stone in Patricia Phillips (2001) The Human Resources Scorecard: Measuring the Return on Investment (Improving Human Performance). Boston, Butterworth Heinemann.
 • Baron, James N. in David M. Kreps (2000) Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers. New York, John Wiley and Sons, Inc.
 • Jackson, Terence (2002) International HRM, a cross cultural approach. London, Sage Publications.

Dodatna:

 • Članki na temo razvoja kadrov v revijah Harvard Business Review, Journal of Applied Psychology, People Management , Human Resource Management Journal, Industrial Relations Journal, Employee Relations, International Review of Industrial and Organizational Psychology.

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • spoznati proces, s katerim organizacija spodbuja strokovni in osebnostni razvoj zaposlenih,
 • seznaniti se s teorijo, metodami in tehnikami za optimalen izkoristek človeškega potenciala v organizaciji,
 • poznavanje dejavnikov in sodobnih oblik izobraževalnih in kariernih procesov v organizacijah,
 • razvijanje odgovornosti za razvoj izobraževanja in kariere odraslih (v organizacijah),
 • razvijanje sposobnosti identificiranja potreb specifičnih ciljnih skupin po izobraževanju in razvoju kariere.

Splošne kompetence:

 • poznavanje sodobnih strategij učenja in poučevanja ter razvoja kariere,
 • odprtost za nenehni poklicni razvoj,
 • spoštovanje etičnih načel in zavezanost profesionalni etiki.

Predmetno specifične kompetence:

 • usposobljenost za zaznavanje in reševanje sodobnih problemov vzgoje in izobraževanja ter razvoja kadrov,
 • usposobljenost za znanstveno-raziskovalno delo na področju teorije in prakse izobraževanja odraslih,
 • usposobljenost za izvajanje svetovanja na področju izobraževanja odraslih in razvoja kadrov,
 • razvijanje identitete izobraževalca odraslih in svetovalca za razvoj kadrov.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • razumevanje vloge razvoja kadrov v korelaciji s strateškimi cilji organizacije, okoljem in kadrovsko strategijo,
 • poznavanje teorij in metod načrtovanja razvoja kadrov v organizaciji,
 • poznavanje temeljnih vsebin izobraževanja na področju mehkih znanj, ki jih potrebuje sodobna organizacija.

Uporaba:

 • sposobnost zaznavanja potreb organizacije po izobraževanju in možnosti za razvoj kadrov in načrtovanje kariere,
 • sposobnost izbora ustreznih metod za izvajanje razvoja kadrov v organizaciji,
 • sposobnost načrtovanja in izvajanja dejavnosti na področju razvoja kadrov, njihovega izobraževanja, usposabljanja in uvajanja glede na strategijo organizacije, kadrovske službe in glede na referenčno okolje organizacije,
 • sposobnost izbiranja vsebin in izobraževalcev za izvajanje izobraževanja, usposabljanja in uvajanja kadrov.

Refleksija:

 • študent/-ka je sposoben/na kritično ovrednotiti položaj, možnosti in potrebe po kadrih in razvoju kadrov v organizaciji,
 • študent/-ka je sposoben/na vpeljati in izvajati ustrezne programe razvoja kadrov v organizaciji.

Metode poučevanja in učenja:

Interaktivne metode dela, ki temeljijo na principih aktivnega učenja in poučevanja za kritično mišljenje, kot so npr. delo v paru, akademska diskusija, kooperativno učenje, konstruktivno poslušanje, ki bodo dopolnjevala predavanja. Veliko poudarka bo na analizi študij primerov in aplikaciji naučenega na konkretne primere iz kadrovske prakse.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Uspešna priprava in predstavitev seminarske naloge
 • Pisni izpit.

30%,

70 %

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. BREZIGAR, Sara. Spletni priročnik: Zakaj je upravljanje s človeškimi viri ključ do uspešnega podjetja?. http://alea.dzs.si/alea/. [COBISS.SI-ID 9820493]
 2. BREZIGAR, Sara. The effect of equal opportunity initiatives on employee participation : magistrska naloga. London: [s.n.], 2002. 38 f. [COBISS.SI-ID 8795469]
 3. BREZIGAR, Sara. Enake možnosti na delovnem mestu. Ali res vplivajo na sodelovanje zaposlenih?. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2002, št. 41, str. 116-135, tabele. [COBISS.SI-ID 8620365]
 4. BREZIGAR, Sara. Kako poiskati prave kadre za svoje podjetje?. V: KOS, Blaž (ur.), TOMIĆ, Nataša (ur.). Od ideje do uspešnega podjetja : podjetniški priročnik. Ljubljana: Ljubljanski univerzitetni inkubator, 2008, str. 46-47. http://www.lui.si/mma_bin.php/$fId/2009042813334925/$fName/LUI_Prirocnik_za_vaje_OP.pdf. [COBISS.SI-ID 11162701]
 5. BREZIGAR, Sara. Pojavi etnične diskriminacije v delovnem okolju : primer javne uprave, vojske in policije v Republiki Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Brezigar], 2007. 273 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 233635584]
 6. BREZIGAR, Sara. Diskriminacija kot ovira pri zaposlovanju imigrantov : predavanje na konferenci "Kult-media", Radio Študent, 22.-24.10.2009. Ljubljana: Radio študent, 2009. [COBISS.SI-ID 11462733]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino