do 2018/2019

Specialna pedagogika


Nosilci: docent dr. Opara Božidar


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Specialna pedagogika
2. Koda predmeta: IO – I09
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Božidar Opara
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2.
10. Semester: 1. ali 2. ali 3.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

 

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

45

1,5

učitelj

seminarske vaje (SV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

 

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

Cilji:
Študent/ka spozna koncepte vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Spozna bistvene značilnosti vseh vrst in stopenj otrok s posebnimi potrebami. Spozna oblike in načine vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter prilagajanja učno vzgojnega procesa in dodatno strokovno pomoč.

Splošne kompetence:

 • prepoznavanje bio-psiho-socialnih značilnosti in potreb populacije otrok s posebnimi
 • potrebami
 • razvijanje sposobnosti za identifikacijo otrok s posebnimi potrebami
 • razvijanje sposobnosti in pridobitev znanj za nudenje strokovne pomoči in prilagoditev vzgoje in izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami

Predmetnospecifične kompetence*:

 • oblikovati pozitiven odnos do otrok s posebnimi potrebami
 • spoznati možne prilagoditve in pomoč pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami
 • sodelovati pri pripravi individualiziranega programa usposabljanja otroka sposebnimi potrebami


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

Filozofske in paradigmatske osnove za koncepiranje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami s kratkim zgodovinskim diskurzom:

 • nastanek prvih organiziranih oblik vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
 • postmodernistična paradigma vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

Klasifikacija otrok s posebnimi potrebami:

 • medicinski modeli
 • sodobni koncepti
 • naš koncept klasifikacije

Prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami:

 • odkrivanje skozi proces vzgoje in izobraževanja
 • normativna podlaga našega koncepta

Nov koncept vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami:

 • pravna podlaga
 • integracija, inkluzija
 • koncept usmerjanja
 • programi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

Družbeno sistemski pogoji in družbena organiziranost v skrbi za otroke s posebnimi
potrebami.


18. Literatura:
Osnovna literatura:

 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS ( 1995) Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Galeša M. : (1995) Specialna metodika individualizacije, Didakta, Radovljica
 • Kovačević V.: ( 1988) Osnove teorije defektologije, Zagreb, Fakultet za defektologijo
 • Opara B.: ( 2005) Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu in šolah, Centerkontura, Ljubljana
 • Opara B.: ( 2002) Nekateri problemi terminologizacije, Defectologica Slovenica,Društvo defektologov Slovenije, Ljubljana
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami ( 2003) Uradni list RS št 54)
 • Skala A.: ( 1962) O vzgoji razvojno prizadetih otrok, Ljubljana, DZS
 • Zakon o OŠ ( 1966) ,Uradni list RS
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ( 2000), Uradni list RS št. 54


Dopolnilna literatura*:

 • Zbornik Osebe s posebnimi potrebami v procesu inkluzije ter vloga defektologov in specializiranih institucij ( 2002) Društvo defektologov Slovenije, Ljubljana
 • Zbornik s simpozija Uresničevanje integracije v praksi ( 1997) Društvo defektolgov Slovenije, Ljubljana
 • Zbornik Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli ( 2002) Zveza društev
 • pedagoških delavcev Slovenije, Ljubljana


Dodatna literatura*:

 • Zbornik referatov Družbena skrb za vzgojo, izobraževanje in socialno varstvo oseb s posebnimi potrebami ( 2000) Deset let pozneje, društvo defektologov Slovenije, Ljubljana
 • Zbornik Kaj hočemo in kaj zmoremo ( 1992) Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Ljubljana


19. Predvideni študijski dosežki:
Znanje in razumevanje:*

 • Študent/ka pozna vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri otrocih s posebnimi potrebami
 • Zna grobo prepoznati otroka s posebnimi potrebami in je usposobljen za sodelovanjev timu, ki obravnava otroka
 • Pozna programe vzgoje in izobraževanja, v katere se vključujejo otroci s posebnimi potrebami
 • Je usposobljen za oblikovanje ustreznih odnosov v skupini oziroma razredu, ki so primerni in nujni za otroke s posebnimi potrebami


Uporaba:*

 • Diplomant /ka je sposoben/na prepoznati posebne potrebe pri otroku
 • Zna sodelovati v strokovnem timu in sodelovati pri pripravi individualiziranega programa
 • Zna opraviti potrebne prilagoditve vzgoje in izobraževanja za otroka s posebnimi potrebami


Refleksija:*
Diplomant/ka je zmožen/na sprotnega preverjanja svojega dela v smislu preverjanja ustreznosti vključitve otroka s posebnimi potrebami v določen program vzgoje in izobraževanja.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z aplikacijo znanja preko metode študije primera. Aktivne metode učenja (diskusije, analize, iniciative...)


21. Načini preverjanja znanja:

Ustni izpiti, kjer mora študent/ka pokazati, kako zna uporabiti pridobljena znanja v konkretnih situacijah, kako prepoznati posebne potrebe otroka in kako mu prilagoditi vzgojno izobraževalno delo.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.*

 • v skladu z normativi


23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Seminarska učilnica s projektorjem.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Sprotna evalvacija in vključenost v fakultetni sistem zagotavljanja kakovosti.


Učni načrt pripravil:
doc. dr. Božidar Opara

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino