do 2018/2019

Psihologija razvoja in učenja


Nosilci: izredni profesor dr. Dolenc Petra


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Psihologija razvoja in učenja
2. Koda predmeta: IO – I10
3. Nosilka predmeta: doc. dr. Petra Dolenc
4. Število KT: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta:
6. Študijski program: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
7. Stopnja študijskega programa: študijski program druge stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni predmet
9. Letnik: 1. ali 2.
10. Semester: 1., 2. ali 3.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

 

Obveznosti:

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure)

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

30

1

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

 

14. Samostojno študentovo delo

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij virov in literature (ŠL)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence

a.) Cilji:

 • spoznati in razumeti temeljne zakonitosti razvoja ter interakcijskega delovanja dejavnikov, ki vplivajo na različna področja razvoja,
 • spoznati in razumeti spodbudne in škodljive vplive okolja na razvojni proces v različnih razvojnih obdobjih,
 • razumeti posebnosti učenja otrok, mladostnikov in odraslih,
 • ozavestiti vlogo odraslega pri interakcijskem delovanju psiholoških dejavnikov za uspešno delo v izobraževanju,.b) Splošne kompetence:

 • prizadevanje za kakovost,
 • (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost.


c) Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje značilnosti razvoja in učenja, otrok, mladostnikov in odraslih,
 • zmožnost opazovanja in spremljanja različnih vidikov razvoja in učenja,
 • upoštevanje razvojnih značilnosti in individualnih posebnosti učečih,
 • ustvarjanje učnega vzdušja kjer se spoštuje različnost in spodbujata samostojnost in odgovornost.Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:

 • vloga psihologije v izobraževanju,
 • razumevanje razvoja (kulturni in socialni kontekst),
 • zakonitosti razvoja in učenja, interakcijski vplivi različnih dejavnikov razvoja,
 • vloga pozitivne psihologije pri učenju in poučevanju,
 • področja razvoja in razvojna obdobja (mejniki, razvojne naloge),
 • kontradikcije razvoja (individualni tempo, primanjkljaj ali razlika)
 • podporni sistemi razvoja in učenja (od mikrosistemov do makrosistema),
 • pomen zgodnjih intervencij,
 • pojmovanje otroštva (empirizem, nativizem, interakcionalizem),
 • značilnosti biosocialnega, kognitivnega in psihosocialnega razvoja otroka,
 • zgodnje zanemarjanje in zlorabe,
 • pojmovanje mladostništva in razvojne naloge mladostništva,
 • značilnosti biosocialnega, kognitivnega in psihosocialnega razvoja mladostnika
 • vrstniška skupina, prijateljstva, intimnost, tvegano vedenje,
 • vloga odraslega pri kakovostnem profesionalnem delu z otroki.,
 • spretnosti poučevanja in vpliv na učno motivacijo,
 • vzpodbude in ovire pri razvoju avtonomnosti in ustvarjalnosti (na nivoju družbe, šole in osebnosti).


18. Literatura:
a.) Osnovna literatura:

 • Blakemore, S. J., Frith, U. (2005). The learning brain – lessons for education. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Papalia, D.E., Olds, S.W., Feldman, R.D. (2003). Otrokov svet - otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy..
 • Pergar. K. M. (2004). Šola in otrokov razvoj – Mlajši otrok v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta univerze v Ljubljani.
 • Gardner, H. (1995). Razsežnost uma: teorija o več inteligencah. Ljubljana: Tangram.
 • Woolfolk, A. (2002). Pedagoška psihologija. Ljubljana: Educy.


19. Predvideni študijski dosežki:

 • pozna temeljne značilnosti razvoja in učenja otroka, mladostnika in odraslega,
 • pozna in razume spodbudne in škodljive vplive okolja v obdobju otroštva,
 • razume posebnosti miselnih strategij,
 • (samo)kritično razmišlja o pedagoško-psiholoških problemih dela v šolii.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • študij literature,
 • seminarji,
 • vaje v manjših skupinah.


21. Uporabljeni načini preverjanja znanja::

 • uspešno izdelana in predstavljena seminarska naloga,
 • pisni izpit.


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine:

 • v skladu z normativi


23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:
• seminarska učilnica z možnostvo uporabe izobraževalne tehnologije.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta:

 • habilitiran visokošolski učitelj in
 • habilitiran visokošolski sodelavecEvalvacija:
25. Metode in oblika evalvacije:

 • sprotna evalvacija med potekom predavanj, seminarjev,
 • evalvacijski vprašalnik ob zaključku.
Učni načrt sestavila
izr. prof. dr. Marjanca Pergar Kuščer

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino