do 2018/2019

Novi mediji kot ustvarjalni pripomoček


Nosilci: izredni profesor dr. Žbona Tilen


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Novi mediji kot ustvarjalni pripomoček

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. mag.Tilen Žbona

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

 • osnove teoretičnih zakonitosti novih medijev,
 • implementacija uporabnikove vloge ob uporabi novih medijev,
 • izdelava konceptov za novomedijske sisteme,
 • dojemanje digitalnega prostora, umestitev in namenska raba novih tehnologij,
 • izdelava koncepta in digitalnega artefakta preko novih medijev.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • MANOVICH, Lev : The Language of New Media, MIT Press, Cambridge Mass, USA, 2001.
 • WEIBEL, Peter "Lichtkunst aus Kunstlicht" (with Gregor Jansen), ZKM | Center for Art and Media, Karlsruhe, 2005.
 • STREHOVEC, Janez UMETNOST INTERNETA : umetniško delo in besedilo v času medmrežja, 2003.
Dopolnilna literatura:
 • GRŽINIČ, Marina: The future of Computer Arts, MASKA, 2004.
Dodatna literatura:
 • LEVY, Pierre, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie (naslov izvirnika:Cyberculture.Rapportau Conseil de l`Europe), Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1999.
 • VIZUALNA kultura, Založba ZRC Ljubljana, 1999.
 • ŽIŽEK, Slavoj, Pogled s strani, Imago, Ljubljana, 1988.

Cilji in kompetence:

Cilji:

Prepoznavanje in interpretacija novomedijskih vmesnikov. Poznavanje teorij novih medijev. Izdelava koncepta novomedijskega artefakta, naravnanost in umestitev le tega v prostor. Upoštevanje uporabnikove vloge v odnosu z novomedijskimi okolji.

Splošne kompetence:

 • sposobnost ločevanja medijskega in novomedijskega okolja,
 • razumevanje človekove vloge v odnosu z novimi mediji,
 • stroj kot podaljšek kognitivnega procesa,
 • sposobnost izbire ustreznosti koncepta glede na naravnanost potreb.

Predmetnospecifične kompetence:

 • izdelava koncepta za novomedijski artefakt,
 • analiza prostora in naravnanost novomedijskega sistema v okolju,
 • vrednotenje aplikativnih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje teorij novih medijev;
 • Izdelava koncepta za novomedijski sistem z upoštevanjem uporabnikovega značaja;
 • Razumevanje naravnanosti vmesnika na lastnost uporabnika;
 • Dojemanje prostorskih različic in zunanjih dejavnikov.

Metode poučevanja in učenja:

 • multimedijske predstavitve,
 • predavanja,
 • diskusija,
 • projektno skupinsko delo,
 • samostojno delo študentov.

Metode dela:

 • razlaga,
 • razgovor,
 • obravnava konceptov,
 • delo z različnimi vmesniki,
 • delo z odprtokodnimi programi,
 • delo s pretvorniki analognih sistemov v digitalni zapis (skener, digitalni fotoaparat-kamera, mikrofon ipd.).

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Seminarska naloga (predstavitev koncepta),
 • izpit / predstavitev digitalnega artefakta.

Seminarska naloga 30%,

izpit / predstavitev digitalnega artefakta 70%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. BOVCON, Narvika, ŽBONA, Tilen, VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Tilen Žbona. Ljubljana: ArtNetLab - Društvo za povezovanje umetnosti in znanosti, 2007. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-92000-2-5. [COBISS.SI-ID 231542784
 2. ŽBONA, Tilen. Opustime less. selected art work. [S. l.: s. n.], 2011. 1 mapa (6 grafičnih listin), ilustr. [COBISS.SI-ID 4219095]
 3. ŽBONA, Tilen. Novi medij kot ustvarjalni pripomoček = New media as a motivational tool. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 60. [COBISS.SI-ID 3430871]
 4. ŽBONA, Tilen. Svetovni arhitekturni presežki. Goodlife, okt. 2009, letn. 1, št. 5, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 4031959]
 5. ŽBONA, Tilen. Barvita umetnost. Golf klub, mar. 2010, vol. 5, št. 36, str. 94-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 4032215]
 6. ŽBONA, Tilen. Immaginario scientifico / Science centre / Znanstveni center / Interaktivni multimedijski muzej znanosti. Likov. vzgoja, december 2007, letn. 8, št. 39-40, str. 57-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 7277385]
 7. ŽBONA, Tilen. Hybrid - subjects III. V: BOVCON, Narvika (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Green desert. Nova Gorica: Kulturni dom, 2007, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 4030935]
 8. ŽBONA, Tilen. Percepcija in ustvarjanje v sodobnem času = Perception and creation in modern times. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Umetnost in kurikul, Koper, 28. november 2008. Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facoltà di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 31. [COBISS.SI-ID 3032023]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino