do 2018/2019

Specialna didaktika glasbe za odrasle


Nosilci:


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Specialna didaktika glasbe za odrasle

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, 2. stopnja

/

1. ali 2.

1. ali 2. ali 3.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

45

30

/

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

izr. prof. dr. Mirko Slosar

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

 1. Vpliv vseživljenjskega glasbenega izobraževanja in udejstvovanja na življenje in delo odraslih;
 2. Značilnosti glasbenega razvoja pri odraslih;
 3. Specialna didaktika glasbenega izobraževanja odraslih;
 4. Povezava vseživljenjskega glasbenega izobraževanja in udejstvovanja s kognitivnimi sposobnostmi odraslih (spodbujanje in ohranjanje kognitivnih sposobnosti);
 5. Povezava vseživljenjskega glasbenega izobraževanja in udejstvovanja s psihomotoričnimi sposobnostmi odraslih (spodbujanje in ohranjanje psihomotoričnih sposobnosti );
 6. Povezava vseživljenjskega glasbenega izobraževanja in udejstvovanja z afektivnimi sposobnostmi (spodbujanje in ohranjanje afektivnih sposobnosti);
 7. Povezava vseživljenjskega glasbenega izobraževanja in udejstvovanja s socialnimi sposobnostmi odraslih (spodbujanje in ohranjanje socialnih sposobnosti);
 8. Glasba kot sredstvo vzdrževanja psihičnega in fizičnega zdravja odraslih;
 9. Glasba kot sredstvo pomoči odraslim osebam s posebnimi potrebami na afektivnem, kognitivnem, psihomotoričnem in socialnem področju;
 10. Glasbene dejavnosti ali dejavnosti povezane z glasbo za odrasle:
  petje (dihanje, sproščanje, oblikovanje glasu, petje),
  igranje na instrumente (grobi in fini gibi),
  poslušanje (usmerjena pozornost, analitično poslušanje),
  ustvarjanje (oblikovanje interpretacij, izmišljanje instrumentalnih spremljav, oblikovanje scenske glasbe),
  glasbena pravljica,
  folklora,
  ples.
 11. Inkluzija glasbe z drugimi vsebinami in dejavnostmi;
 12. Načrtovanje, spremljanje in evalviranje učinkov glasbe na posameznika ali skupino;
 13. Priprava in vodenje glasbenih srečanj.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Slosar. M. (1995) : Dejavniki uspešnosti razrednih učiteljev pri glasbeni vzgoji, doktorska disertacija, Akademija za glasbo Ljubljana
 • Kopačin. B. (2011) : Povezava med glasbenim učenjem, inteligentnostjo in uspešnostjo pri pouku od četrtega do osmega razreda osnovne šole, Pedagoška fakulteta Ljubljana
 • De la Motte-Haber, H. (1990). Psihologija glasbe. DZS, Ljubljana.
 • Izbrane notne edicije in zvočni posnetki.
 • Strokovni članki v tujih in domačih publikacijah

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/-ka:

 • si razvija, poglablja in razširi z različnimi glasbenimi dejavnostmi glasbene sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnost in znanja ter zvočno mišljenje,
 • pozna metode in načine, kako posameznikom ali skupini z različnimi glasbenimi dejavnostmi pomaga izboljšati ali vzdrževati kognitivne, afektivne, psihomotorične in socialne sposobnosti ter spretnosti,
 • povezuje glasbene vsebine z drugimi področji,
 • zna samostojno poiskati in uporabljati študijsko literaturo,
 • pozna načine vključevanja sodobne tehnologije v glasbeno izobraževanje in udejstvovanje,
 • prenaša in preizkuša teoretična in praktična spoznanja v prakso.

Splošne kompetence:

Študent/-ka:

 • ima sposobnost komunikacije z odraslimi in sodelavci,
 • pri načrtovanju in izvajanju glasbenih dejavnosti upošteva značilnosti in individualne posebnosti odraslih ter zakonitosti in dejavnike uspešnega načrtovanja in evalviranja ciljev,
 • vzpostavlja primerno delovno okolje z uvajanjem različnih metod in dejavnosti ter strategij dela, ki spodbujajo miselno in ustvarjalno aktivnost,
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in si razvija glasbene zmožnosti za inoviranje svojega dela.

Predmetnospecifične kompetence:

Študent/-ka:

 • pozna in razume glasbo kot stroko, umetnost in kulturo,
 • pozna glasbene zakonitosti in elemente glasbenega izraza,
 • suvereno vodi glasbene individualne in skupinske glasbene dejavnosti,
 • odrasle uvaja v poznavanje in uporabo glasbe kot sredstva umetniške komunikacije, razvoja kariere na glasbenem področju in razvedrila,
 • spodbuja odrasle k pogovoru in presoji svojih idej,
 • konceptualno razume specialno-didaktično področje glasbenega izobraževanja in udejstvovanja odraslih,
 • pozna in razume glasbo različnih zvrsti in stilnih obdobij,
 • preverja in uporablja pridobljeno znanje v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • ima teoretična in praktična znanja za vodenje glasbenega izobraževanja in udejstvovanja odraslih,
 • pozna ustrezne metode in oblike dela, ki jih bo izbral/-a na osnovi opazovanja odraslih in sledenja njihovega glasbenega razvoja,
 • se zna natančno izražati in uporabljati glasbo kot sredstvo komunikacije in umetniške ustvarjalnosti,
 • ima čut za urejenost, vztrajnost in sistematičnost pri delu.

Uporaba:

Študent/-ka:

 • v skladu s potrebami, nameni in cilji učinkovito izbira in uporablja raznolike glasbene dejavnosti, vsebine, metode in sredstva,
 • načrtuje in organizira tako okolje, ki omogoča učinkovito glasbeno izobraževanje in dejavnosti,
 • pri glasbenem izobraževanju in dejavnostih upošteva notranjo in zunanjo diferenciacijo,
 • poustvarja glasbene vsebine, ki so namenjene umetniškemu izražanju in oblikovanju,
 • povezuje glasbo z drugimi področji,
 • razume sodobne vidike izobraževanja odraslih ter razvoja kariere.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • z odraslimi vrednoti svoje delo in ga sproti izboljšuje,
 • vrednoti in kritično izbira glasbeno literaturo,
 • kritično vrednoti in načrtuje lastni profesionalni razvoj.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • seminarji,
 • praktično delo,
 • individualno delo.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

 • seminarska naloga,
 • pisni izpit in
 • praktični izpit.

30%,

35%,

35%

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. SLOSAR, Mirko. Izbrana poglavja iz didaktike glasbene vzgoje I. Ljubljana: Debora, 2007 [i. e.] 2008. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-47-3. [COBISS.SI-ID 241031168]
 2. SLOSAR, Mirko. Izbrana poglavja iz didaktike glasbene vzgoje II. Ljubljana: Debora, 2008. 62 str. ISBN 978-961-6525-48-0. [COBISS.SI-ID 241031424]
 3. SLOSAR, Mirko. Izbrana poglavja iz didaktike glasbene vzgoje III. Ljubljana: Debora, 2008. 73 str. ISBN 978-961-6525-49-7. [COBISS.SI-ID 241031680]
 4. Slosar. M. (2010) : Muzikoterapija, Študijska skripta, Pedagoška fakulteta Koper
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino