razredni pouk

 O programu 

Ime programa:

RAZREDNI POUK

Vrsta programa:

Magistrski študijski program, 2. stopnja

Smeri programa:
 • Poučevanje na razredni stopnji;
 • Poučevanje na razredni stopnji z angleščino;
 • Poučevanje na razredni stopnji z italijanščino.

Trajanje študija:

1 leto

Število kreditnih točk (ECTS):

60

Način študija:redni/ izredni
Kraj izvajanja študija:Koper

Strokovni naslov diplomanta

(glede na izbrano smer programa):

Magister/magistrica profesor/profesorica razrednega pouka (okrajšava mag. prof. raz. pouka);

Magister/magistrica profesor/profesorica razrednega pouka z angleščino (okrajšava mag. prof. raz. pouka z angleščino);

Magister/magistrica profesor/profesorica razrednega pouka z italijanščino (okrajšava mag. prof. raz. pouka z italijanščino).

 

Splošne kompetence diplomanta:

 a)      Komunikacija in odnosi:

 • učinkovito komuniciranje z otroki, učenci, dijaki in drugimi udeleženci izobraževanja (v nadaljevanju: učenci), razvijanje pozitivnega skupinskega ozračja ter dobrih odnosov z učenci in med njimi samimi,
 • razvijanje jezikovnih sporazumevalnih zmožnosti učencev,
 • razvijanje socialnih veščin učencev,
 • oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja, v katerem se učenci počutijo sprejete, v katerem se spoštuje različnost in ponuja samostojnost in odgovornost,
 • oblikovanje jasnih pravil povezanih s potekom pouka in izvajanjem učnega procesa, organizacijo dela v razredu in za razred in učinkovito vodenje in usklajevanje oddelčnega učiteljskega zbora,
 • poznavanje in uporaba ustreznih strategij za spodbujanje takega vedenja, kjer je jasno razvidna ničelna toleranca do nasilja, kjer se konflikti rešujejo z mediacijo in je zaščitena integriteta vseh sodelujočih v procesu,
 • izkazovanje pozitivnega odnosa do učencev, ob razumevanju in spoštovanju učenčevega socialnega, kulturnega, jezikovnega in religioznega porekla, ter drugih osebnih okoliščin,
 • zavedanje etičnih razsežnosti svojega delovanja ter upoštevanje le-teh,
 • e-kompetence,
 •  didaktično znanje in interpretacijske zmožnosti za poučevanje in raziskovanje v večpredstavnostnih učnih okoljih, vključno s smiselno in učinkovito uporabo IKT v učnem procesu ter razumevanjem vpliva medijskih tehnologij na predmetnih področjih poučevanja.,


b) Učinkovito poučevanje in vzgajanje:

 • obvladovanje temeljnih načel in postopkov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja učnega procesa,
 • upoštevanje razvojnih značilnosti ter individualnih razlik učencev pri spodbujanju uspešnega učenja,
 • individualizacija in diferenciacija vzgojno-izobraževalnega dela,
 • vzpostavljanje optimalnega učnega okolja z uporabo različnih učnih metod in strategij, ki vzpodbujajo miselno aktivnost učencev in temu ustrezno načrtovanje ciljev, preverjanje in ocenjevanje,
 • razvijanje sposobnosti učencev za vseživljenjsko učenje z razvijanjem strategij samostojnega učenja,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije oziroma razvijanje informacijske pismenosti pri učencih,
 • prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami ter v sodelovanju z drugimi učitelji in strokovnjaki, prilagajanje dela njihovim posebnostim,
 • ustrezno uporabljanje različnih načinov spremljanja in preverjanja napredka učencev v skladu s cilji ter dajanje konstruktivne povratne informacije.


c) Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem (z družbo in v družbi):

 • z drugimi delavci na šoli, drugimi šolami in inštitucijami ter strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju,
 • s starši in drugimi osebami, odgovornimi za učence,
 • vzpostavljanje partnerskega sodelovanja z drugimi šolami, inštitucijami v šolskem okolju ter strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in širši globalni ravni.


d) Usposobljenost za profesionalni razvoj:

 • sposobnost samokritičnega premisleka o lastnem delu in njegovega vrednotenja,
 • izboljšanje kakovosti svojega dela s samoevalvacijo in nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem,
 • usposobljenost za tvorno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih, namenjenih izboljševanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela.


e) Organizacijske in vodstvene sposobnosti ob:

 • dobrem poznavanju svojega poklica in predpisov, ki urejajo delovanje šole,
 • uspešno načrtovanje in upravljanje časa,
 • obvladovanje organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem učnega procesa,
 • učinkovito vodenje učencev,
 • sposobnost za timsko delo in učinkovito reševanje problemov.

Predmetno-specifične kompetence diplomanta:

 Diplomanti pridobijo:

 • Sposobnost kreirati prilagoditve in pomoč, ki jo potrebujejo otroci s posebnimi potrebami v procesu vzgoje in izobraževanja,
 • zavedanje pomena raziskovanja kot orodja za profesionalni razvoj pedagoškega delavca in inoviranje prakse,
 • kompetence samostojnega raziskovalnega dela,
 • sposobnost sintetične predstavitve raziskovalnih problemov,
 • sposobnost smiselnega in učinkovitega oblikovanja ustrezne priprave na izbrano temo, izvedbe in evalvacije le-teh,
 • sposobnost razvijanja reflektivnega pristopa pri vzgojno-izobraževalnem delu.

Ostale predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom so navedene v posameznih učnih načrtih predmetov, vključenih v študijski program.


Predmetnik

1. semester - vse smeri

Št.Učna enotaNosilecKontaktne ureSam. delo štud.Ure skupajECTS

P

SE

V

KV

Druge obl. š.

1

Specialna pedagogika

doc. dr. Vanja R. Kiswarday

30

15

15

15 PP

105

180

6

2

Kvalitativno raziskovanje

prof. dr. Majda Cencič

30

15

15

15 PP

105

180

6

3

Sociologija edukacije

doc. dr. Urban Vehovar

30

15

45

90

3

4

Filozofija edukacije

doc. dr. Tomaž Grušovnik

30

15

45

90

3

5

Magistrski seminar

doc. dr. Maja Mezgec

15

30

45

90

3

6

Izbirni predmet 1** (vezan na izbrano smer)

nosilec

270

9

 

2. semester - vse smeri

Št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo štud.

Ure skupaj

ECTS

P

SE

V

KV

Druge obl. š.

7

Izbirni predmet 2** (vezan na izbrano smer)

nosilec

270

9

8

Izbirni predmet 3*** (vezan na izbrano smer)

nosilec

180

6

9

Pedagoška praksa

9

Reflektivna praksa

prof. dr. Majda Cencič

10 PP

170

180

6

10

Zaključno delo

10

Magistrsko delo

mentor

15 M

255

270

9

 

Dodatni letnik:

Predmetnik dodatnega letnika (veljaven od študijskega leta 2019/2020):

Učni načrti dodatnega letnika (veljaven od študijskega leta 2019/2020)

 

Izbirni predmeti študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk

Izbirni predmeti (**vezani na smer Poučevanje na razredni stopnji) (pri predmetih, ki so ovrednoteni z 9 ECTS, je v okviru samostojnega dela štud. vključenih 60 ur (2 ECTS) pedagoške prakse)

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo štud.

Ure skupaj

ECTS

P

SE

V

KV

Druge obl. š.

1.

Interpretacija rešitev likovnih nalog v likovnih delih učencev

doc. dr. Eda Birsa

15

45

45

/

15 PP

150

270

9

2.

Izbrana poglavja glasbene umetnosti in glasbeno izobraževanje

doc. dr. Ivan Lešnik

30

30

45

/

15 PP

150

270

9

3.

Gledališče in lutke v razredu

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič, izr. prof. Jelena Sitar Cvetko

15

45

45

/

15 PP

150

270

9

4.

Slovenski jezik v izobraževanju

izr. prof. dr. Sonja Starc

45

15

45

/

15 PP

150

270

9

5.

Izbrane teme iz didaktike slovenščine

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

30

30

45

/

15 PP

150

270

9

6.

Matematična pismenost

prof. dr. Mara Cotič

30

30

45

/

15 PP

150

270

9

7.

Vrednotenje matematičnega znanja

izr. prof. dr. Amalija Žakelj

30

30

45

/

15 PP

150

270

9

8.

Družboslovje, igra in terensko raziskovanje

izr. prof. dr. Stanko Pelc

30

30

45

/

15 PP

150

270

9

9.

Dinamika odnosov in spol

izr. prof. dr. Tina Kavčič

60

/

45

/

15 PP

150

270

9

10.

IKT podprta učna okolja

prof. dr. Andreja Istenič Starčič

30

30

45

/

15 PP

150

270

9

11.Astronomska opazovanja nebesnih objektov in pojavovprof. dr. Samo Fošnarič301530//1051806
12.Prometna vzgojaprof. dr. Samo Fošnarič301530//1051806
13.Izbrane teme iz didaktike športne vzgojedoc. dr. Tadeja Volmut45/60/15 PP1502709
14.Izbrane teme iz glasbene in likovne didaktikedoc. dr. Eda Birsa30/60//901806
15.Preverjanje in ocenjevanje znanjaprof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec303045/15 IP1502709
16.Matematična delavnicaizr. prof. dr. Darjo Felda151530/15 IP1051806
17.Promocija zdravja pri mladostnikihdoc. dr. Bojana Filej30/45//1051806
18.Naravoslovni eksperimentiizr. prof. dr. Nives Kovač, doc. dr. Nataša Dolenc Orbanić154555 LV, 5 TV//1502709
19.Delo z nadarjenimi in talentiranimi učencidoc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič301515//1201806

 

Izbirni predmeti (**vezani na smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino)

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo štud.

Ure skupaj

ECTS

Izbirni

P

SE

V

KV

Druge obl. š.

1

Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1

izr. prof. dr. Silva Bratož

30

30

30

/

30 IP

150

270

9

2

Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2

izr. prof. dr. Silva Bratož

30

30

30

/

30 IP

150

270

9

 

Izbirni predmeti (***vezani na smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino)

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo štud.

Ure skupaj

ECTS

Izbirni

P

SE

V

KV

Druge obl. š.

1

Zgodnje učenje angleščine - književnost

izr. prof. dr. Alenka Kocbek

30

15

15

/

15 IP

105

180

6

 

Izbirni predmeti (**vezani na smer Poučevanje na razredni stopnji z italijanščino)

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo štud.

Ure skupaj

ECTS

Izbirni

P

SE

V

KV

Druge obl. š.

1

Didaktika zgodnjega učenja italijanščine 1

doc. dr. Anja Zorman, izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič

30

30

30

/

30 IP

150

270

9

2

Didaktika zgodnjega učenja italijanščine 2

doc. dr. Anja Zorman

30

30

30

/

30 IP

150

270

9

  

Pogoji za vpis* in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je končal:

- študijski program prve stopnje, sprejet po 11.6.2004, v obsegu 240 ECTS, z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), program smeri Razredni pouk;

- študijski program prve stopnje, sprejet po 11.6.2004, v obsegu 240 ECTS, z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja;

- študijski program prve stopnje, sprejet po 11.6.2004, v obsegu 240 ECTS, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja;

- študijski program prve stopnje, sprejet po 11.6.2004, v obsegu 180 ECTS, s področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), program smeri Predšolska vzgoja, in uspešno zaključil dodatni letnik, ki je sestavni del tega študijskega programa in tako zbral manjkajočih 60 ECTS;

- študijski program prve stopnje, sprejet po 11.6.2004, v obsegu 180 ECTS, z ustreznih strokovnih področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS;

- študijski program prve stopnje, sprejet po 11.6.2004, v obsegu 180 ECTS, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja; kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa in tako zbrati manjkajočih 60 ECTS;

- visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), program smeri Predšolska vzgoja, in uspešno zaključil dodatni letnik, ki je sestavni del tega študijskega programa;

- visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa;

- visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja. Kandidat mora pred vpisom uspešno zaključiti tudi dodatni letnik programa, ki je sestavni del tega študijskega programa;

 - univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij, t.j. področij, ki sodijo v področje ISCED 14 (Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja;

- univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence iz predmetov temeljnega pedagoškega študija ter predmetov oziroma področij poučevanja na razredni stopnji: slovenščina, matematika, družboslovje, naravoslovje, glasbena, likovna in športna vzgoja;

- enakovredno izobraževanje v tujini.

Študijski program predvideva 3 smeri, in sicer smer Poučevanje na razredni stopnji, smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino in smer Poučevanje na razredni stopnji z italijanščino. V primeru, da si kandidat izbere eno izmed jezikovnih smeri, mora imeti opravljene obveznosti v obsegu 30 ECTS s področja izbranega jezika, ki jih je pridobil v okviru izbirnih predmetov na dodiplomskem študiju 1. stopnje, in sicer so ti predmeti:
- za smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino: Jezikovne zmožnosti v angleščini (6 ECTS), Ustno in pisno sporočanje v angleščini (6 ECTS), Angleški jezik kot jezik stroke (6 ECTS), Otroška in mladinska književnost v angleščini (6 ECTS), Družbene razsežnosti angleškega jezika (3 ECTS) ter 3 ECTS v okviru pedagoške prakse;
- za smer Poučevanje na razredni stopnji z italijanščino: Moderni italijanski jezik 1 (6 ECTS), Moderni italijanski jezik 2 (6 ECTS), Slovnica italijanskega jezika – oblikoslovje in skladnja (6 ECTS), Italijanska književnost – Sodobna književnost in književnost ob meji (6 ECTS), Ustno in pisno sporočanje (italijanščina) (3 ECTS) ter 3 ECTS v okviru pedagoške prakse.

*navedeni pogoji za vpis veljajo od študijskega leta 2017/2018 dalje

 V primeru omejitve vpisa se bo kandidate izbralo na podlagi uspeha na predhodnem študiju (povprečna ocena, ocena diplomskega dela).

Pogoji za napredovanje po programu in dokončanje študija

Študijski program ne predvideva pogojev za napredovanje, saj obsega le 1 letnik.

Študent zaključi študij, ko opravi vse študijske obveznosti in uspešno zagovarja magistrsko delo.

 

Priznavanje obveznosti

Prizna se lahko največ 15 ECTS, ker so predmeti predlaganega študijskega programa pripravljeni tako, da usposabljajo za poklic učitelja. V učnih načrtih predmetov so namreč vključeni elementi pedagoške prakse, katere morajo študenti opraviti za pridobitev ustreznih kompetenc.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Pogoje za prehode urejajo Merila za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejela Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu.

Zaposljivost diplomanta

Študijski program odraža zaposlitvene potrebe negospodarstva, saj (prvenstveno) izobražuje za poklic učitelja razrednega pouka.

Načrtovana kakovost učnih izidov in kompetenc zagotavlja zaposljivost diplomantov, saj so ti usklajeni z učnimi izidi in kompetencami, ki jih zakonodaja predvideva za poklic, za katerega izobražuje študijski program, t.j. poklic učitelja razrednega pouka.

Nadaljevanje študija

Diplomanti lahko študij nadaljujejo na 3. stopnji, lahko pa tudi na študijskih programih 2. stopnje, ki podrobneje proučujejo posamezne specifike v okviru stroke (npr. študijski program UP PEF Inkluzivna pedagogika).

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino