Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Razvojno-psihološki vidiki zgodnjega učenja


Nosilci: izredni profesor dr. Dolenc Petra


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Razvojno-psihološki vidiki zgodnjega učenja

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

/

1.

1.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

30

/

/

Pedagoška praksa 15

*105

6 KT

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

*seminarska naloga 30 ur = 1 KT; študij literature in virov 30 ur =1,5 1 KT; krajši pisni izdelek (pedagoška praksa) 15 ur = 0,5; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT.

Nosilec predmeta:

doc. dr. Petra Dolenc, izr. prof. dr. Tina Kavčič

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

Izbrane teme iz razvojne psihologije s poudarkom na celostnem razvoju otrok:
 • poudarki iz novejših teorij razvoja in razumevanje celostnega razvoja;
 • vloga pozitivne psihologije pri zgodnjem učenju;
 • interakcijski vplivi različnih dejavnikov psihosocialnega, kognitivnega in gibalnega razvoja;
 • individualni tempo razvoja ter univerzalno in posebno v razvoju;
 • pomen zgodnjih intervencij;
 • interesi, motivacija, inteligentnost;
 • igra in zgodnje učenje;
 • aktualne teme (npr.: novejša spoznanja o razvoju možganov, tekmovalnost, nasilje, zlorabe).

Vloga odraslega pri kakovostnem profesionalnem delu z otroki: · pomen sposobnosti refleksije lastnega dela;
 • pomen zmožnosti empatije (razumevanja doživljanja drugih) do otrok in staršev;
 • vzpodbude in ovire pri razvoju avtonomnosti in ustvarjalnosti (na nivoju družbe, šole in osebnosti);
 • ozaveščanje lastnega vpliva na odzivanje drugih v skupini ali v diadnem odnosu;
 • vseživljenski razvoj in pomen dela na sebi (osebni in profesionalni razvoj, strategije uspešnega spoprijemanja s stresom).

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Blakemore, S. J., Frith, U. (2005). The learning brain – lessons for education. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Gardner, H. (2006). Five minds for the future. Boston: Harvard Buisiness school press.
 • Marjanovič, U. L., Zupančič, M. (ur.) (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 • Pergar, K. M. (2003). Pravičnost v izobraževanju in socialnoekonomski status iz perspektive razvojnih značilnosti. V: M. Peček, C. Pučko (ur.) Uspešnost in pravičnost v šoli. Ljubljana.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študenti spoznajo interakcijsko povezanost razvoja otrokovih psihomotoričnih, kognitivnih, psihosocialnih potencialov z biološkimi, socialnimi in kulturnimi dejavniki. Prepoznajo pomen nekaterih osebnostnih značilnosti, ki so pomembne za učinkovito poučevanje in delo z mlajšimi otroki. Razvijajo občutljivost za razumevanje otrokovih psiholoških potreb in razvojnih možnosti.

Splošne kompetence:

 • zmožnost razumevanja osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč ter sodobnih dosežkov, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju izzivov in problemov iz strokovnega področja;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskih odnosov s sodelujočimi v procesih zgodnjega učenja.

Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik, posebnosti in potreb posameznika;
 • uporaba različnih konceptov otroštva in vzgoje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji dela s posameznikom ali skupino otrok;
 • sposobnost opazovanja in spremljanja dosežkov, napredka in razvoja otrok;
 • nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti v skladu z njihovo zrelostjo.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • pozna in razume temeljne koncepte in sodobna spoznanja predmeta;
 • razume pomen proučevanja dejavnikov, ki podpirajo razvoj.

Uporaba:

 • znanje uporabi pri načrtovanju dela, raziskovanja in razvoja lastne prakse;
 • sodeluje z drugimi strokovnjaki in uporabniki - integrativnei pristop;
 • zna načrtovati izvedbeni kurikul in ga smiselno prilagajati potrebam, interesom in zmožnostim otroka.

Refleksija:

 • reflektira obstoječe prakse in lastno strokovno delovanje;
 • svoje odločitve utemeljuje na osnovi poznavanja sodobnih strokovnih spoznanj.

 

Metode poučevanja in učenja:

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • študij literature,
 • seminarji,
 • praktično usposabljanje v vzgojno-izobraževalni inštituciji.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Načini preverjanja znanja:

 • izpit,
 • seminarska naloga.

40 % seminarska naloga, 60% izpit.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Pravičnost v izobraževanju in socialnoekonomski status iz perspektive razvojnih značilnosti. V: PEČEK, Mojca (ur.), RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta (ur.), RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Uspešnost in pravičnost v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2003, str. 99-116. [COBISS.SI-ID 5535817]
 2. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Šola in otrokov razvoj : mlajši otrok v šoli. 2. ponatis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2005. 56 str., ilustr. ISBN 86-7735-036-5. [COBISS.SI-ID 223091456]
 3. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, PROSEN, Simona. Different identities and primary school children. V: PAPOULIA-TZELEPI, Panayota (ur.). Emerging identities among young children : European issues, (European issues in children's identity and citizenship, 5), (Children's identity & citizenship in Europe, 5). Stoke-on-Trent; Sterling: Trentham Books, 2005, str. 9-25. [COBISS.SI-ID 6068297]
 4. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, PLUT-PREGELJ, Leopoldina. Razumevanje znanja pri razrednih in predmetnih učiteljih. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.). Zgodnje učenje in poučevanje otrok, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Pedagoška fakulteta, 2006, str. 25-42. [COBISS.SI-ID 2163927]
 5. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Teachers' views of competition and cooperation through an analysis of the subjective meaning of both concepts = Analiza subjektivnega pomena pojmov sodelovanja in tekmovanja pri učiteljih. V: PERGAR-KUŠČER, Marjanca (ur.). Teachers' and pupils' constructions of competition and cooperation : a three-country study of Slovenia, Hungary and England : študija v Sloveniji, Madžarski in Angliji. Ljubljana: Faculty of Education: = Pedagoška fakulteta, 2006, str. 187-209. [COBISS.SI-ID 6901065]
 6. TSUCHIDA, Shoji, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Female perception of risk with regard to cultural background. Kansai Daigaku Shakai Gakubu kiyäo, 2006, letn. 37, št. 3, str. 39-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 6608457]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino