Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Otrok v sodobni družbi


Nosilci: izredni profesor dr. Pelc Stanko


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Otrok v sodobni družbi
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Stanko Pelc
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Magistrski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 1.
10. Semester: 1.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

30

1

Učitelj

Seminarji (SE)

15

0,5

Učitelj ali sodelavec

Seminarske vaje (SV)

30

1

Sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Projektno delo (PD)

60

2

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

Izpit in priprava na izpit (PI)

15

0,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/ka -

 • se usposobi za vrednotenje pomena družboslovnih tem za delovanje sodobne družbe,
 • si izoblikuje ustrezno zavedanje o procesih oblikovanja sodobne družbe,
 • zna povezovati družboslovne teme s svojimi življenjskimi izkušnjami,
 • zmore uporabljati družboslovno znanost kot orodje za razumevanje ključnih problemov sodobne družbe.


b. Splošne kompetence:

 • Zmožnost razumevanja osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč ter sodobnih dosežkov, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju izzivov in problemov iz strokovnega področja.
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskih odnosov s sodelujočimi v procesih zgodnjega učenja.
 • Zmožnost načrtovanja in izpeljave projektov ter predstavljanje lastnih dosežkov in spoznanj v različnih oblikah.c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Zmožnost razumevanja koncepta prostor-družba-čas v kontekstu sodobne družbe, ki je opredeljena z zgodovinskimi in geografskimi okviri, v katerih se odvijajo družbeni procesi.
 • Zmožnost kritičnega vrednotenja sodobnih teorij o družbenih pojavih in procesih.
 • Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskih odnosov s sodelujočimi v procesih zgodnjega učenja družboslovja.
 • Zmožnost raziskovanja različnih družbenih problemov ter oblikovanje poročil o dosežkih.
 • Zmožnost analiziranja socialnih in okoljskih problemov s krajevnega državnega in mednarodnega vidika.Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.
Posameznik kot družbeno bitje:

 • proces socializacije in družbena kontrola,
 • problemi družbene razslojenosti,
 • družbene spremembe kot stalnica.
 • Družbenoekonomski in politični vidik organiziranosti družbe:
 • družina – (še vedno) temeljna celica družbe – družine, gospodinjstva in zunajzakonske skupnosti v Sloveniji,
 • vloga in pomen vzgoje in izobraževanja – izobrazbena raven slovenskega prebivalstva in izobraževanje v Sloveniji in EU,
 • vpliv vere in cerkve na sodobno družbo – verska opredeljenost v Sloveniji,
 • politika in politični sistemi,
 • vloga gospodarskih dejavnosti v sodobni družbi – gospodarski razvoj in gospodarske značilnosti Slovenije.
 • Izbrane družbene teme:
 • Spol in spolna opredeljenost družbenih vlog,
 • drugačnost in odnos do drugačnih,
 • blaginja in revščina.
 • Družba in okolje:
 • Vplivi sodobnega načina življenja na okolje,
 • rast prebivalstva in urbanizacija,
 • mednarodna trgovina in vpliv svetovnih gospodarskih gigantov na življenje posameznikov v različnih delih sveta,
 • odziv na okoljske probleme v pogojih globalizacije.
 • Kurikul vrtca in družboslovne teme:
 • Kako v skladu s kurikularnimi teorijami vključevati obravnavane družboslovne teme v ustrezni kurikul,
 • kritična analiza kurikulov vrtca z vidika aktualnosti in pomembnosti družboslovnih tem.


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:
Newman, D. M., 2006: SOCIOLOGY: Exploring the architecture of everyday life. Thousand Oaks, SAGE, 618 str.
HASS, J. K., 2007: Economic sociology: an introduction. London; New
York, Routledge, 252 str.
Outhwaite, W., Turner, S. P., 2007: The SAGE handbook of social science methodology. Los Angeles, 622 str.

b. Dopolnilna literatura:
Ross, A. (ed.), 2005: Teaching citizenship: proceedings of the seventh conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. Ljubljana, London, CiCe, 543 str.

c. Dodatna literatura:

 • internetne strani z izbranimi temami
 • članki iz domačih in tujih revij in poljudne periodike kot izhodišče za razpravo


19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:

 • tem navedenih v točki, kjer je navedena vsebina.


b. Uporaba:

 • znanja in razumevanja navedenih vsebin za analiziranje kurikula in načrtovanje metodičnih pristopov k poučevanju in vzpodbujanju učenja o teh vsebinah v zgodnjem obdobju


c. Refleksija:

 • svoje vloge v procesih učenja in poučevanja družboslovnih vsebin in zavedanje vpetosti sebe in drugih udeležencev v procesu učenja in poučevanja v okvir družbenih odnosov in procesov, ki so predmet učenja in poučevanja.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • diskusija,
 • igranje vlog,
 • projektno delo,
 • metoda dela s teksti,
 • samostojno učenje,
 • problemsko učenje.


21. Načini preverjanja znanja:

 • dejavno sodelovanje 20%
 • izdelki, nastopi: 20%
 • kviz v e- okolju 20%
 • ustni izpit 40%


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine
Skladno z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Standardno opremljena učilnica z ustrezno avdio in video opremo, prilagodljiva seminarska soba z možnostjo dela v manjših skupinah. Del seminarskih vaj poteka na terenu v obliki ekskurzije in terenskega dela – stroške izvedbe krijejo študenti.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije

 • Pogovor s študenti
 • Anketa o kakovosti
 • Analiza uspešnosti študentovUčni načrt pripravil: izr. prof. dr. Stanko Pelc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino