Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Različnosti v procesih učenja I.


Nosilci: izredni profesor dr. Rutar Sonja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Različnosti v procesih učenja I.
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Sonja Rutar
4. Število ECTS kreditnih točk: 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Magistrski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 1.
10. Semester: 2.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

30

1

Učitelj

Seminarji (SE)

15

0,5

Učitelj ali sodelavec

SKUPAJ

45

1,5

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Seminarska naloga (SN)

30

1

Izpit in priprava na izpit (PI)

15

0,5

SKUPAJ

45

1,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/ka spozna paradigmo inkluzivne pedagogike ter koncepte uresničevanja te paradigme.
Razume paradigmatske premike v edukaciji.
Zna prepoznati in upoštevati različnost otrok v procesu vzgoje in izobraževanja.
Je usmerjen/a na pozitivne lastnosti lastne osebnosti in osebnost drugih
Razvija pozitivna pričakovanja, povezana z razvojnimi potenciali, cilji in socialno integracijo drugačnih.

b. Splošne kompetence:

 • Zmožnost razumevanja osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč ter sodobnih dosežkov, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju izzivov in problemov s strokovnega področja
 • Zmožnost izbire in uporabe različnih strategij, pristopov in metod dela z različnimi


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Izhaja iz vrednot socialne inkluzije in neguje zmožnosti vsakega otroka/učenca
 • Dela z otrokom/učencem kot posameznikom in ga podpira v razvoju udeleženega in aktivnega člana skupnosti
 • Je usmerjen na pozitivne lastnosti lastne osebnosti in osebnost drugih
 • Zmožen je interdisciplinarno prepoznavati in razumevati raznolikosti v vzgojno izobraževalnem prostoru
 • Je avtonomen/na pri svojem delu in pri sprejemanju odločitev, ki so povezane z delom z drugačnimi otroki


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.
Filozofsko etične predpostavke za inkluzivno kulturo in paradigmo

 • etika v vzgoji in izobraževanju
 • pravičnost in enake možnosti v heterogenem vrtcu/šoli


Raznolikost in posebne potrebe otrok

 • gradnja inkluzivne šolske kulture
 • koncepti in pojmovanja različnosti pri otrocih
 • širši koncept pojmovanja otrok s posebnimi potrebami
 • od integracije do inkluzije – teorije in koncepti
 • modeli uresničevanja inkluzivne paradigme
 • faktorji, ki določajo področje specialne edukacije
 • strokovno zagovorništvo
 • refleksija procesov inkluzivne prakse
 • Oblike prilagoditve in strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v oblikah inkluzivne edukacije
 • administrativne podlage, normativi
 • oblike prilagoditve in pomoči
 • podporne oblike in dejavniki
 • starši kot partnerji
 • evalvacija ustreznosti programov


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:
Peček, M., Lesar, I. (2006): Pravičnost slovenske šole : mit ali realnost. Ljubljana : Sophia.
Kroflič,R.( 2003): Etika in etos inkluzivne šole/vrtca, Sodobna pedagogika 54- posebna izdaja, Ljubljana
Opara,B.(2007): Od učljivosti do inkluzivne paradigme, Šolsko polje l.8 št.3/4, Ljubljana, Pedagoški inštitut
Opara,B. (2005): Vloga in naloga vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, Centerkontura, Ljubljana

b. Dopolnilna literatura:
Magajna,L. et al (2006): Koncept dela Učne težave v osnovni šoli, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Ljubljana
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport


c. Dodatna literatura:
Taylor L.R. et al (1995): Exceptional Children, Singular Publishing Group,INC, San Diego-London

19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:
Študent-ka pozna in razume bistvo in koncepte inkluzivnega procesa vzgoje in izobraževanja.
Pozna bio-psiho-socialne pogoje in dejavnike razvoja otroka
Razume in sprejema dejstvo, da je vsak otrok unikaten in da je potrebno to upoštevati v procesu vzgoje in izobraževanja

b. Uporaba:
Študent/ka zna prepoznati individualne posebnosti vsakega otroka.
Zna uporabiti različne strategije, metode in načine dela, s katerimi upošteva individualne značilnosti otroka
Zna razlikovati drugačne- različne otroke od otrok s posebnimi potrebami in jim prilagoditi metode in načine dela

c. Refleksija:
Študent-ka zna kritično ovrednotiti svoja spoznanja in odločitve ter kritično presojati tako oncene, strategije kot vsakokratno delo z otroki
Sposoben je inkluzivno paradigmo uresničevati tako, da upošteva konkretne resurse in pogoje.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Poleg predavanj bo približno tretjina kontaktnih ur obsegalo problemsko orientirano učenje, ki se bo zaključilo z oddajo seminarske naloge
Temo seminarske naloge si bodo študentje izbrali sami v dogovoru z nosilcem predmeta. Pri tem bodo osvojeno teoretično znanje nadgradili s kritičnim ovrednotenjem določenega problema. Pri tem se bodo učili uporabljati strokovni jezik ter se učili iskati informacije iz različnih virov

21. Načini preverjanja znanja:
Znanje se preverja z ustnim izpitom študenta in z ovrednotenjem seminarske naloge, ki je predpogoj za pristop k ustnem izpitu. Seminarska naloge mora obsegati najmanj 1500 besed. Za pripravo seminarske naloge študent prejme navodila.


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine
Skladno z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Predavalnica z avdio vizuelno oprema

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta
1 habilitiran visokošolski učitelj
1 habilitiran visokošolski sodelavec

Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije

 • sprotni razgovori izvajalca s študenti
 • - anketa študentov ob zaključku izvajanja predmeta
 • - analiza uspešnosti študentov pri preverjanju znanja


Učni načrt pripravila: doc. dr. Božidar Opara, mag. Rutar Sonja

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino