Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Naravoslovje


Nosilci: docent dr. Plazar Janja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Naravoslovje
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Janja Plazar
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Magistrski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 1.
10. Semester: 2.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

15

0,5

Učitelj

Seminarske vaje (SV)

30

1

Sodelavec

Laboratorijske vaje (LV)

30

1

Sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Seminarska naloga (SN)

30

1

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

Izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

Krajši pisni izdelki (KPI)

15

0,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/ka usvoji znanje o dejavnostih, ki spodbujajo otroke k odkrivanju, doživljanju in spoznavanju ožjega in širšega življenjskega okolja, kar vodi k naravoslovni in okoljski pismenosti otrok.

b. Splošne kompetence:

 • Zmožnost natančnega in jasnega izražanja ter suverene rabe strokovnega jezika.
 • Zmožnost načrtovanja in izpeljave projektov ter predstavljanje lastnih dosežkov in spoznanj v različnih oblikah.
 • Zmožnost gojenja kulture bivanja in prenašanja vedenja o njej s poudarkom na osveščenosti o pomenu narave in ekologije za človeka (oblikovanje stališč in vrednot).


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • skrb za spodbujanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije in interesov, širjenje interesov ter spodbujanje aktivnega, izkušenjskega, in raziskovalnega učenja.
 • povezovanje in posploševanje temeljnih naravoslovnih pojmovanj ter prilagajanje le-teh intelektualnim sposobnostim otrok.
 • načrtno in sistematično razvijanje temeljnih naravoslovnih postopkov pri predšolskih otrocih
 • pripravljenost in sposobnost do zavzetega in odgovornega ravnanja v okolju.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.

 • Spoznavanje temeljnih naravoslovnih pojmov, pojmovanj in postopkov ter njihovega pomena pri oblikovanju stališč .
 • Postopki za odkrivanje zamisli otrok.
 • Načrtovanje in izvajanje dejavnosti, s katerimi se otrokove zamisli soočijo z naravoslovnimi dejstvi.
 • Preverjanje usvojenih pojmovanj otrok.
 • Zastavljanje vprašanj-produktivna vprašanja.
 • Posledice neustrezne uporabe izrazoslovja pri poučevanju začetnega naravoslovja na način razmišljanja otrok (analiza otroške literature in drugih virov informacij).


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:
Hvala, B., Krnel D., (2005). Zakaj, Zakaj, Zakaj, raziskovalne igre s snovmi v vrtcu, Ljubljana: Modrijan.
Krnel. D. (1993). Zgodnje učenje naravoslovja. Ljubljana: DZS.
Novak T. in drugi (2003). Začetno naravoslovje z metodiko. Maribor: Pedagoška fakulteta.
Skribe-Dimec D. (2005). Cicibanovo okolje. Priročnik za vzgojitelja. Ljubljana, DZS.
Skribe-Dimec D., Verbič Šalamon T. (2004). Cicibanovo okolje. Ljubljana, DZS.

b. Dopolnilna literatura:
Krnel D., 2004: Pojmi in postopki pri spoznavanju okolja, priročnik z učitelje prvega triletja O.Š., Ljubljana: Modrijan
Marjanovič-Umek L., (ur) (2001). Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce, Maribor: Obzorja.
Skribe-Dimec, D. (2007). Raziskovalne škatle. Ljubljana: Modrijan.

c. Dodatna literatura:
Hohmann, M., Weikart, P.D. (2005). Vzgoja in učenje predšolskih otrok. Ljubljana: DZS.
Marentič-Požarnik, B. (ur.) (2004). Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.
Različna otroška literatura (pravljice, enciklopedije, revije,…) in drugi viri informacij (TV oddaje, internet, dokumentarni filmi,…).

19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:

 • Pozna naravoslovne postopke, primerne za otroke v vrtcu.
 • Pozna različne načine odkrivanja otrokovih zamisli.
 • Zna načrtovati dejavnosti, ki vodijo do naravoslovne in okoljske pismenosti.


b. Uporaba:

 • Ustrezno uporablja naravoslovno terminologijo.
 • Uporablja ustrezne naravoslovne postopke pri izvajanju dejavnosti.


c. Refleksija:

 • Analizira in vrednoti svoje delo in delo otrok. Uporablja različne metode za refleksijo (portfolio, dnevnik, razstava,…).


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo, seminarsko delo, uporaba IT, laboratorijske vaje, konzultacije, samostojni študij, študij v skupini.


21. Načini preverjanja znanja:

 • Seminarska naloga in izpit.


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine
Skladno z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Učilnica z AV opremo.
 • Laboratorij za naravoslovje z ustreznimi pripomočki.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec
 • 1 laborant


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije

 • Sprotna samoevalvacija in evalvacija študentov ob zaključku izvedbe.
 • Anketa o kakovosti.Učni načrt pripravili: doc. dr. Darja Skribe-Dimec, viš. pred. mag. Claudio Battelli, asist. Nataša Dolenc-Orbanić

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino