Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Otrok in glasbeno okolje


Nosilci: redni profesor dr. Borota Bogdana


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Otrok in glasbeno okolje

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

/

1.

2.

Vrsta predmeta

Obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

30

Pedagoška praksa = 15

*105

6 KT

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e- izobraževanja.

*Seminarska naloga 30 ur = 1 KT; študij literature in virov 30 ur = 1 KT; krajši pisni izdelki (pedagoška praksa) 15 ur = 0,5 KT; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Bogdana Borota

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

 • Glasbene dejavnosti in vsebine v povezavi z razumevanjem potreb, interesov in razvojnih zmožnosti otroka v zgodnjem obdobju ter v povezavi s sociokulturološkimi dejavniki.
 • Zgodnji glasbeni razvoj v povezavi s procesi inkulturalizacije.
 • Opazovanje in spremljanje glasbenega razvoja otrok.
 • Glasba in sodobna tehnologija.
 • Metodologije raziskovanja in relevantne raziskave iz psihologije glasbe in glasbene pedagogike.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Denac, Olga (2010): Teoretična izhodišča načrtovanja glasbene vzgoje v vrtcu. Ljubljana, Debora.
 • Borota, Bogdana et. al. (2006): Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper, UP PEF.
 • De la Motte-Haber, Helga (1990): Psihologija glasbe. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
 • Hargreaves, David. J. (2001). The developmental Psychology of Music. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Dopolnilna literatura:

 • Članki v znanstvenih revijah.
 • Hobart, Christine, Frankel, Jill (2004): A Practical Guide to Child Observation and Assessment. Cheltenham: Nelson Thornes.
 • Borota, Bogdana (2009): Dokumentiranje v funkciji spremljanja glasbenega razvoja otroka. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 12, str. 5-19.
 • Borota, Bogdana (2011): Raziskava o pevskem repertoarju v vrtcu, v oddelkih otrok prvega starostnega obdobja. Glasba v šoli in vrtcu, letnik XV, št. 2, str. 6-14.

Dodatna literatura:

 • Mirkovič-Radoš, Ksenija (1983): Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/-ka se seznani z novejšimi spoznanji glasbene pedagogike. Pozna soodvisnost med glasbenim potencialom otroka ter učenjem in dejavniki kulturnega okolja. Zna kritično izbirati in vrednotiti glasbeno literaturo glede na priložnosti ter potrebe, interese in zmožnosti otroka. Razvija pozitiven odnos do glasbene kulture ter odgovornost do ekologije zvočnega prostora. Usposobi se za načrtovanje in izvajanje glasbene vzgoje ter za opazovanje in spremljanje otroka. Pozna nekatere smernice znanstvenoraziskovalnega dela in umetniškega udejstvovanja. V okviru praktičnega usposabljanja vzpostavlja povezave med teoretičnimi spoznanji in praktično izvedbo pri delu z otroki.

Splošne kompetence:

 • Zmožnost ustvarjanja in izražanja pozitivnega odnosa in odgovornosti do kulture ter občutljivosti do umetnosti;
 • zmožnost izbire in uporabe različnih strategij, pristopov in metod dela z različnimi otroki;
 • zmožnost razumevanja osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč ter sodobnih dosežkov, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju izzivov in problemov iz strokovnega področja.

Predmetnospecifične kompetence:

 • Usvajanje sodobnih spoznanj glasbene pedagogike ter njihova uporaba pri delu z otroki;
 • zmožnost prepoznavanja različnosti in potreb otrok v zgodnjem razvojnem obdobju;
 • zmožnost vrednotenja in kritične izbire glasbene literature;
 • ohranjanje interesa do umetniškega udejstvovanja in razvijanje pozitivnega odnosa do glasbene kulture;
 • zmožnost iskanja in uporabe podatkov ter rezultatov relevantnih raziskav.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • Razume pomen dejavnostnega pristopa in spodbudnega okolja za razvoj glasbenih potencialov in razvoj celovite osebnosti;
 • zna vzpostaviti glasbeno spodbudno okolje s soudeležbo in s smiselnim vključevanjem medijev in sodobne tehnologije;
 • pozna glasbeno literaturo in zna izbrati glasbo za različne priložnosti in potrebe.

Uporaba:

Študent/-ka:

 • Znanje uporabi pri načrtovanju in izvajanju pristopov k razvijanju otrokovih glasbenih potencialov in vzpostavljanju pozitivnega odnosa do glasbe;
 • izbira in uporabi rezultate relevantnih raziskav.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • Kritično vrednoti glasbeno umetnost za otroke ter vlogo medijev;
 • kritično presoja vzgojno-izobraževalne prakse, rezultate raziskav in lastno strokovno delovanje.

 

Metode poučevanja in učenja:

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in seminarji,
 • e-izobraževanje,
 • delo v manjših skupinah,
 • samostojno delo študentov.

V okviru predmeta se izvaja tudi praktično usposabljanje.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Seminarska naloga in izpit. Pozitivno ocenjena seminarska naloga je pogoj za prijavo k izpitu.

40 % seminarska naloga, 60 % izpit.

 

Reference nosilca:

 1. CENCIČ, Majda, COTIČ, Mara, MEDVED-UDOVIČ, Vida, BOROTA, Bogdana. Comparison of the usage of ICT among some compulsory subjects in the Slovenian primary schools. Probl. educ. 21st century, 2009, vol. 17, str. 39-47, tabele. [COBISS.SI-ID 3431383]
 2. BOROTA, Bogdana. Raziskava o pevskem repertoarju v vrtcu, v oddelkih otrok prvega starostnega obdobja. Glasba v šoli in vrtcu, 2010, letn. 15, št. 2, str. 6-14. [COBISS.SI-ID 3871959]
 3. BOROTA, Bogdana. Umetnost in glasba v spremljajoči se družbi. Glasba šoli, 2008, #Let. #13, št. 2/3, str. 3-9. [COBISS.SI-ID 3102935]
 4. BOROTA, Bogdana. The impact of learning in the innovative computer environment musical image format, rhythm on musical achievements. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 349-374, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3625431]
 5. BOROTA, Bogdana. Dokumentiranje glasbenega razvoja otrok v slovenskih vrtcih z vidika prostopa Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 275-289, tabele. [COBISS.SI-ID 3722199]
 6. VONTA, Tatjana, RUTAR, Sonja, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, BOROTA, Bogdana. Mentorstvo v profesionalnem razvoju učitelja in vzgojitelja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2007. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6528-74-0. [COBISS.SI-ID 235532544]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino