Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Različnosti v procesih učenja II.


Nosilci: izredni profesor dr. Rutar Sonja


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Različnost v procesih učenja II.

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

/

2.

3.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

15

15

/

/

Pedagoška praksa 15

*45

3 KT

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e- izobraževanja.

*seminarska naloga (pedagoška praksa) 15 ur = 0,5 KT; izpit in priprava na izpit 15 ur = 0,5 KT; krajši pisni izdelki 15 ur = 0,5 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Sonja Rutar

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

Družbena umeščenost raznolikosti

 • § inštitucionalna interpretacija in implementacija otrokovih pravic/ nivo inštitucije, skupine, razreda, domačega okolja;
 • § kultura spoznavanja, razumevanja, promoviranja različnosti v kontekstu demokratičnih vrednot: spoštljivost, participacija,inkluzija, medkulturnost, solidarnost, kohezivnost;
 • § koncept moči, paternalizma, inštitucionalne ideologije, družbene reprodukcije in svobode.

Kurikulum

 • razmerje med koncepti: različnost, drugačnost, individualizacija, diferenciacija;
 • razmerje med tradicionalno paradigmo poučevanja/ učenja in paradigmo zagotavljanja različnosti učenja/ poučevanja;
 • otrokova participacija, možnost izbire, prevzemanja odgovornosti, samoregulacije vedenja in učenja;
 • koncept smiselnega učenja;
 • razvojna, individualna in kulturna primernost;
 • dimenzije individualnosti;
 • spremljanje otrokovega razvoja in učenja v funkciji načrtovanja;
 • vzpostavljanje socialno, kulturno in razvojno inkluzivnega učnega okolja.

Socialna inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju:

 • strategije kritičnega mišljenja za prepoznavanje diskriminacije, stereotipov in predsodkov;
 • kulturna identiteta, prepoznavanje, razumevanje, poslušanje in delovanje v družbi različnosti in medkulturnosti;
 • koncept zagovorništva in opolnomočenja.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

Črnak- Meglič. A. (1997). Konvencija o otrokovih pravicah. Ljubljana: Slovenski odbor za UNICEF.

 • Bahovec, D.E.; Bregar, G. K. (2004). Šola in vrtec skozi ogledalo. Ljubljana : DZS.
 • Hansen, K. A., Kaufmann, R. K. in Saifer, S. (2001). Vzgoja in izobraževanje v kulturi demokracije: praksa zgodnjega otroštva. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.
 • Marjanovič, U. L.; Zupančič, M. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. Wakounig, V. (ur.). (2004). Skriti kurikulum. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.

Dopolnilna literatura:

 • O'Shea K. (2005). Izobraževanje za demokratično državljanstvo, Slovar izrazov izobraževanja za demokratično državljanstvo (Ur. Liana Kalčina in Mitja Sardoč). Ljubljana: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK.
 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
 • Peček, M., Lesar, I. (2006). Pravičnost slovenske šole : mit ali realnost. Ljubljana : Sophia.
 • Skupina avtorjev (2005): ISSA Pedagogical Standards for Preschool and Primary Grades, ISSA, Niderland.

Dodatna literatura:

 • TOLMINSON, C. A. (1999). The Differentiated Classroom. Alexandria, VA USA: Association for Supervison and Curiculum Development.
 • Bernstein, B. (1996). Pedagogy, Symblic Control and Identity, Theory, Research, Critique. London, Bristol: Taylor& Francis.
 • Delors, J. (1996). Učenje: skriti zaklad : poročilo Mednarodne komisije o izobraževanju za enaindvajseto stoletje, pripravljeno za UNESCO, Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport.
 • Freire, P. (1998). Pedagogy of freedom : ethics, democracy and civic courage. Lanham: Rowman & Littlefield.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • študent/-ka spozna paradigmo inkluzivne pedagogike ter koncepte uresničevanja te paradigme;
 • študent/-ka zna prepoznati in upoštevati različnosti otrok v procesu vzgoje in izobraževanja.

Splošne kompetence:

 • zmožnosti razvijanja in razumevanja osnovnih pedagoških konceptov in zakonitosti njihovega razvoja in delovanja;
 • zmožnost razumevanja osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč ter sodobnih dosežkov, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju izzivov in problemov s strokovnega področja;
 • zmožnost izbire in uporabe različnih strategij, pristopov in metod dela z različnimi otroki.

Predmetnospecifične kompetence:

 • zmožnost interdisciplinarnega prepoznavanja in razumevanja različnosti v vzgojno izobraževalnem prostoru;
 • zmožnost spremljanja in načrtovanja vzgojno izobraževalnega dela s poudarkom na zagotavljanju inkluzivnega okolja.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študent/-ka razume družbeno pogojenost prepoznavanja, razlage in umeščanja različnosti;
 • študent/-ka razume in pozna strategije organizacije in izvedbe inkluzivnega procesa vzgoje in izobraževanja.

Uporaba:

 • študent/-ka zna utemeljevati koncept inkluzivne prakse;
 • študent/-ka aktivno prepoznava razlike in podobnosti otrok ter njihov socialni kontekst v funkciji načrtovanja ustreznih vzgojno- izobraževalnih strategij za posameznega otroka in za skupino otrok;
 • študent/-ka zna vzpostavljati ustrezne pogoje za razvoj in učenje vseh otrok.

Refleksija:

 • študent/-ka prepoznava vsebino in pojavne oblike socialne inkluzije, pravičnosti, enakih možnosti;
 • študent/-ka zna reflektirati svoje delovanje in načrtovati profesionalni razvoj v skladu s standardi socialne inkluzije in pravičnosti.

 

Metode poučevanja in učenja:

 • Delo pri predmetu bo potekalo v obliki problemskega, strateškega učenja, s poudarkom na samostojnem in sodelovalnem raziskovalnem pristopu študentov/-k, iskanju in povezovanju ustreznih virov v diskusijah in strokovnih argumentacijah.
 • V okviru predmeta se izvaja tudi praktično usposabljanje.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Znanje se preverja z ustnim ali pisnim izpitom študenta/-ke in z ovrednotenjem aktivnosti pri seminarjih. Za pripravo seminarske naloge študent/-ka prejme navodila.

40 % seminarska naloga, 60% izpit.

 

Reference nosilca:

 1. OPARA, Božidar. Od učljivosti do inkluzivne paradigme. V: SARDOČ, Mitja (ur.), VRŠNIK PERŠE, Tina (ur.). Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami med teorijo in prakso, (Šolsko polje, Letn. 18, št. 3/4). Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2007, jesen 2007, letn. 18, št. 3/4, str. 35-61. [COBISS.SI-ID 1650775]
 2. OPARA, Božidar, BARLE, Andreja, GLOBAČNIK, Bojana, KOBAL GRUM, Darja, KOŠIR, Stanislav, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, ZORC-MAVER, Darja, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, MOLAN, Nives, VOVK ORNIK, Natalija, KLAVŽAR, Karmen, VRŠNIK PERŠE, Tina (ur.). Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji. Ljubljana: JRZ Pedagoški inštitut, 2010. V, 158 str., ilustr. ISBN 978-961-270-038-6. [COBISS.SI-ID 253494528]
 3. OPARA, Božidar. Šola za vse - pravična šola = A school for everyone - a fair school. V: STARC, Sonja (ur.). [Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 3835351]
 4. OPARA, Božidar. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah : vloga in naloga vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami : uresničevanje vzgojno-izobraževalnih programov s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo : priročnik. 2. izd. Ljubljana: Centerkontura, 2009. 160 str. ISBN 978-961-6252-15-7. [COBISS.SI-ID 244452608]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino