Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Partnerstvo z družino in sodelovanje s skupnostjo


Nosilci: redni profesor dr. Lepičnik Vodopivec Jurka


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Partnerstvo z družino in sodelovanje s skupnostjo
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Magistrski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 3.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

45

1,5

Učitelj

Seminarji (SE)

30

1

Učitelj ali sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Seminarska naloga (SN)

60

2,0

Izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

 • Študent- ka pozna zakonitosti, cilje in načine vzpostavljanja partnerskih povezav z namenom zagotavljanja kakovostne vzgojno izobraževalne prakse.
 • Študent- ka prepoznava, raziskuje, vrednoti in reflektira kakovost partnerskih odnosov vseh partnerjev, vključenih v procese zgodnjega učenja.
 • Študent- ka promovira partnerstvo kot participativni vidik demokratizacije odnosov vseh udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja.


b. Splošne kompetence:

 • Zmožnost razumevanja in razvijanja osnovnih pedagoških konceptov
 • Zmožnost kritične presoje in raziskovanja obstoječe prakse ter koncipiranja in implementacije spremenjenih politik delovanja na področju predšolske vzgoje


c. Predmetno specifične kompetence:

 • pozna vlogo izobraževanja v razvijanju povezujočih skupnosti (kohezivnost)
 • vzpostavlja, gradi in vzdržuje partnerske odnose s sodelujočimi v procesih zgodnjega učenja, ki temeljijo na vrednotah socialne inkluzije
 • pozna in uporablja različne oblike, strategije in tehnike za učinkovito delo z partnerji pri vzgoji in izobraževanju ter lokalno skupnostjo (družinami, predstavniki lokalne skupnosti, fakultetami, inštituti)
 • pozna in spoštuje kulturne specifičnosti družin in lokalnih skupnosti in pri tem razume in uresničuje ravnovesje med spoštovanjem in ozaveščanjem različnosti kultur ter skupnih vrednot
 • teoretično in praktično obvlada komunikacijo z različnimi sogovorci.Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.
Koncipiranje partnerstva

 • Opredelitev, sistemska zasnovanost in cilji partnerstva.
 • Družbena pogojenost vzpostavljanja partnerstva.
 • Načela oblikovanja in negovanja partnerskih odnosov (participativnost, avtonomnost, dvosmernost, komplementarnost, kontinuiranost).
 • Modeli partnerskih odnosov in stopnje partnerstva.
 • Dokumenti in zakonske osnove zagotavljanja partnerstva.
 • Izbrani elementi komunikacijske teorije in skupinske dinamike.
 • Vloga in pomen zagovorništva pri vzpostavljanju inkluzivnega okolja.
 • Načrtovanje, izvedba, raziskovanje, evalvacija in kritična refleksija partnerstva


Partnerstvo z družinami:

 • Partnerstva z družinami kot osnova za upoštevanje otrokovih pravic ter pravic staršev.
 • Opolnomočenje staršev pri razvoju in učenju njihovih otrok in vloga staršev pri socialni integraciji otrok. Vključevanje očetov
 • Načela, cilji in strategije partnerstva s starši, odgovornosti, pristojnosti družin in drugih izvajalcev predšolskih programov
 • Vključevanje družin v soodločanje, vzgojno izobraževalni proces in evalvacijo procesa; Stopnje participacije staršev
 • Načrtovanje in izvajanje učinkovite interakcije, komunikacije s starši;


Partnerstvo z lokalno skupnostjo, družbenimi inštitucijami in predstavniki:

 • Raven odločanja in soodločanja,
 • Participativnost za zagotavljanje materialnih, vsebinskih in strokovnih inštitucionalnih pogojev,
 • Umeščanje predšolske organizirane vzgoje v družbeni in vzgojno izobraževalni kontekst,
 • Osveščanje o pomenu kakovostne predšolske vzgoje za vse otroke in zagovorništvo.


Profesionalna partnerstva:

 • Partnerstvo z drugimi institucijami, ki izvajajo programe za otroke. Profesionalna in vsebinska soodvisnost delovanja posameznikov in institucij v ožjem in širšem družbenem okolju. Ustvarjanje pogojev za uspešno tranzicijo otrok.
 • Partnerstva v funkciji profesionalizacije in zagotavljanja kakovosti. Mentorstvo, delo v tandemu, timsko delo, središčne skupine, mreže, sodelovanje z zunanjimi institucijami.18. Literatura:
a. Osnovna literatura:
Hansen, K. A., Kaufmann, R. K. in Saifer, S. (2001). Vzgoja in izobraževanje v kulturi demokracije: praksa zgodnjega otroštva. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.
Lepičnik- Vodopivec, J. (1996). Med starši in vzgojitelji ni mogoče ne komunicirati. Ljubljana: Misch, Oblak in Schwarz.
Hansen, K. A., Kaufmann, R. K in Walsh, K.B. (2000). Oblikovanje oddelkov, osredotočenih na otroke od tretjega do šestega leta starosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.
Črnak- Meglič, a. (1997). Konvencija o otrokovih pravicah. Ljubljana: Slovenski odbor za UNICEF.
VONTA, T. (2002). Mogućnost ostvarivanja kontinuiteta na prelasku djece iz vrtića u školu. V: BEŽEN, Ante (ur.). Zbornik učiteljske akademije u Zagrebu, (Vol. 1, br.1). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, str. 57-66.

b. Dopolnilna literatura:
Bergant, M.(1994). Nove teme pedagoške sociologije in sociologije reforme šolanja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Lamovec, T. (1993). Spretnosti v medosebnih odnosih. Ljubljana: Produktivnost- Management consulting, Center za psihodiagnostična sredstva.
VONTA, Tatjana. Vključevanje družin v življenje vrtca. V: ŽEROVNIK, Angelca (ur.). Družina - šola : [zbornik simpozija, 6. in 7. november 1997]. Ljubljana: Družina: Pedagoški inštitut, 1998, str. 110-122.

c. Dodatna literatura:
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Munn, P.(1993). Parents and schools : customers, managers or partners? London, New York : Routledge.
Vonta, T. (2005). Teoretična in metodološka zasnova projekta »Partnerstvo med vrtci/šolami in fakulteto«. V: VONTA, Tatjana (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.), DAROVEC, Darko (ur.). Razvijanje partnerstva med fakulteto, šolami in vrtci. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, str. 11-22.19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:

 • Študent/-ka razume koncept in pomen partnerstva z družino in socialnim okoljem
 • Študent-ka pozna strategije razvoja in spodbujanja partnerstva in jih zna ustrezno prenašati v prakso
 • Študentka razume povezanost zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraževanja z uresničevanjem koncepta partnerstva


b. Uporaba:

 • Študent-ka vzpostavlja partnerske odnose z družino in socialnim okoljem
 • Študent-ka zagotavlja pogoje za vzpostavljanje partnerskih odnosov
 • Študent- ka promovira principe in prakso socialne pravičnosti, inkluzije, enakih priložnosti in demokratičnosti.
 • Študent-ka zbira podatke, jih analizira in dostopa do virov ter literature za vzpostavljanje partnerskih povezav.


c. Refleksija:

 • Študent-ka kritično reflektira vlogo različnih udeležencev v vzgoji in izobraževanju
 • Študent-ka avtonomno in v sodelovanju z drugimi raziskuje, evalvira, načrtuje in izvaja različne dejavnosti, ki so namenjene kakovostnim spremembam na področju partnerskih odnosov.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Delo bo potekalo v večjih, manjših skupinah, v parih in individualno. Temeljilo bo na upoštevanju identificiranih predhodnih spoznanj, principih problemskega in aktivnega raziskovalnega učenja.

21. Načini preverjanja znanja:

 • Izpit
 • Seminarska naloga v kateri bo študent/ka raziskal/a izbrane elemente, ki se nanašajo na učinkovito partnerstvo


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine
Skladno z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Predavalnica, LCD projektor, računalnik, internet

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije

 • Pogovor s študenti
 • Anketa o kakovosti
 • Analiza uspešnosti študentovUčni načrt pripravili: doc. dr. Tatjana Vonta, mag. Sonja Rutar

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino