Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Razvoj osnovnih matematičnih pojmov


Nosilci: redni profesor dr. Cotič Mara


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Razvoj osnovnih matematičnih pojmov

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

/

2.

3.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

15

15

/

Pedagoška praksa 15

*105

6 KT

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

*seminarska naloga (pedagoška praksa) 30 ur = 1 KT; krajši pisni izdelki (pedagoška praksa) 15 ur = 0,5 KT; študij literature in virov 30 ur = 1 KT; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mara Cotič

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

 • začetno učenje matematike in oblikovanje osnovnih matematičnih pojmov in konceptov;
 • didaktični pristopi v začetnem obdobju učenja matematike;
 • matematične vsebine v začetnem obdobju: predmeti v prostoru, sortiranje in razvrščanje predmetov, množice in operacije, naravna števila, merjenje;
 • strategije reševanja preprostih matematičnih problemov v obliki problemskih situacij.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Cotič, M., Hodnik Čadež, T., Felda, D. (2005). Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Kako poučevati matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS.
 • Cotič, M., Hodnik, T. (1993). Igrajmo se matematiko, Prvo srečanje z verjetnostnim računom in statistiko (metodični priročnik). Ljubljana: ZRSŠ.
 • Cotič, M., Hodnik, T., Manfreda, V., Mutić, S. (1996). Prvo srečanje z geometrijo (metodični priročnik). Ljubljana: DZS.
 • Hodnik Čadež, T. (2002). Cicibanova matematika, priročnik za vzgojitelja. Ljubljana: DZS.
 • Hodnik Čadež, T., Felda, D. (2006). Matematični izzivi. Ljubljana: DZS.

Dopolnilna literatura:

 • J. Pinter, V. Krekić, A.Cetković, Metodički priručnik matematike, Beograd, 2002.
 • M. Stevanović, Interaktivna stvaralačka edukacija, Rijeka, 2003.
 • Cotič, M., Hodnik Čadež, T., Felda, D. (2006). Igraje in zares v svet matematičnih čudes - učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS.

Dodatna literatura:

 • Revija Matematika v šoli, Zavod RS za šolstvo.
 • Motik, D. (1992). Ustvarjamo in bogatimo se ob igri. Ljubljana: ZRSŠ.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • poglobi in razširi znanja in sposobnosti za razvijanje otrokovega logično-matematičnega mišljenja in spretnosti,
 • zna poiskati načine, kako otroku približati matematične vsebine,
 • povezuje matematične vsebine z drugimi področji,
 • samostojno uporablja študijsko literaturo,
 • pridobljene zmožnosti uporablja za iskanje novih didaktičnih pristopov.

Splošne kompetence:

 • zmožnost natančnega in jasnega izražanja ter suverene rabe strokovnega jezika.
 • zmožnost razumevanja osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč ter sodobnih dosežkov, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju izzivov in problemov iz strokovnega področja.

Predmetnospecifične kompetence:

 • pozna oblike pomoči otroku pri oblikovanju logično-matematičnega mišljenja in matematičnih pojmov ter jih uspešno uporablja in nadgrajuje,
 • razvija strategije reševanja preprostih matematičnih problemov ter s pomočjo kognitivnega konflikta motivira otroka k uvidu problemske situacije in reševanju pripadajočega problema.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • ima pridobljene teoretične osnove in zna poiskati praktične rešitve pri razvijanju začetnih matematičnih pojmov, mišljenja in jezika,
 • ima pridobljen čut za urejenost, vztrajnost in sistematičnost pri delu.

Uporaba:

 • je sposoben razvijati otrokovo logično-matematično mišljenje in spretnosti,
 • zna otroku približati matematične vsebine in temeljne koncepte ob otrokovih neposrednih izkušnjah,
 • upošteva različnost otrok, ko pomaga pri izgradnji matematičnega mišljenja in pojmov ter strategij reševanja problemov,
 • navaja otroka na povezovanje matematičnih vsebin z drugimi področji.

Refleksija:

 • kritično vrednoti svoje delo z otroki in ga sproti izboljšuje in nadgrajuje,
 • uvidi potrebo po razvijanju logično-matematičnega mišljenja in sposobnosti opazovanja, ocenjevanja, abstrakcije in generalizacije, s čimer utrdi temelje za premišljeno ustvarjalno delo z otroki.

 

Metode poučevanja in učenja:

 • Interaktivna predavanja, individualno delo in skupinsko delo, diskusija, samostojno učenje, pisni in drugi izdelki študentov.
 • V okviru predmeta se izvaja tudi pedagoško usposabljanje.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Načini preverjanja znanja:

 • seminarska naloga,
 • izpit.

40 % seminarska naloga, 60 % izpit.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. COTIČ, Mara, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Problem-based instruction in mathematics and its impact on the cognitive results of the students and on affective-motivational aspects. Educ. stud., 2009, vol. 35, no. 3, str. 297-310. [COBISS.SI-ID 3200983]
 2. COTIČ, Mara. Razvijanje elementarne statistične pismenosti na začetku šolanja. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 78-96, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3331287]
 3. CENCIČ, Majda, COTIČ, Mara, MEDVED-UDOVIČ, Vida, BOROTA, Bogdana. Comparison of the usage of ICT among some compulsory subjects in the Slovenian primary schools. Probl. educ. 21st century, 2009, vol. 17, str. 39-47, tabele. [COBISS.SI-ID 3431383]
 4. COTIČ, Mara. Vrednotenje matematičnega znanja in objektivnost učiteljeve ocene. Pedagoš. obz., 2010, letn. 25, št. 1, str. [39]-54. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2010_25_01.pdf. [COBISS.SI-ID 3533527]
 5. CENCIČ, Majda, COTIČ, Mara, MEDVED-UDOVIČ, Vida. Spremembe pouka in kompetence učiteljev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pedagoš. obz., 2010, letn. 25, št. 2, str. 19-34. [COBISS.SI-ID 3618007]
 6. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, ŽAKELJ, Amalija. Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji. Sodob. pedagog., 2010, letn. 61, št. 1, str. 264-282. [COBISS.SI-ID 3545047]
 7. 7. COTIČ, Mara, KOZEL, Lea, FELDA, Darjo. Razumevanje matematičnega pojma verjetnosti pri otrocih v vrtcu in prvem razredu osnovne šole = Understanding the mathematical concept of probability with children in kindergarten and in first grade of primary school. Sodob. pedagog., 2009, letn. 60 (126), št. 3, str. 70-84. [COBISS.SI-ID 3351255]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino