Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Naravoslovni projekti


Nosilci: docent dr. Plazar Janja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Naravoslovni projekti
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Janja Plazar
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Magistrski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 3. ali 4.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

15

0,5

Učitelj

Terenske vaje (TV)

30

1

Učitelj ali sodelavec

Seminarske vaje (SV)

15

0,5

Sodelavec

Laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

Sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Seminarska naloga (SN)

30

1

Projektno delo (PD)

45

1,5

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

 • Spozna, kako se pripravijo, vodijo in izvajajo naravoslovni projekti (učne poti, EKO-šole…) v ožjem in širšem okolju otrok.


b. Splošne kompetence:

 • Je zmožen natančnega in jasnega izražanja ter suverene rabe strokovnega jezika.
 • Je zmožen načrtovanja in izpeljave projektov (tudi mednarodnih) ter predstavljanje lastnih dosežkov in spoznanj v različnih oblikah.
 • Je sposoben sodelovalnega/timskega dela, komuniciranje, organizacije in vodenja.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Spodbuja radovednost otrok, upošteva notranjo motivacijo in interese, širi interese ter spodbuja aktivno, izkušenjsko in raziskovalno učenje.
 • Je pripravljen in sposoben zavzetega in odgovornega ravnanja v okolju.
 • Je zmožen vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi uporabniki oz. skupinami (mreža šol, lokalna skupnost, gospodarstvo,…)


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.

 • Pomen naravoslovnih projektov v vrtcu
 • Projektno učno delo
 • Načrtovanje naravoslovnih projektov v vrtcu
 • Priprava naravoslovnih projektov v vrtcu
 • Izvedba naravoslovnih projektov v vrtcu
 • Predstavitev, analiza in evalvacija naravoslovnih projektov v vrtcu
 • Medpredmetno načrtovanje projektov v vrtcu


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:
Hohmann, M., Weikart, P.D. (2005). Vzgoja in učenje predšolskih otrok. Ljubljana: DZS.
Novak, H. (1990) Projektno učno delo: drugačna pot do znanja. Ljubljana: DZS
Taštanoska, T. (ur.) 2006. Mednarodni projekti v šoli. Ljubljana: CMEPIUS.
Zorec, M. (2004). Naravoslovna delavnica: preprosti naravoslovni eksperimenti in projekti za vsakogar. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

b. Dopolnilna literatura:
Ferbar, J. (ur.) 1993. Tempusovo snopje. Ljubljana: DZS.
Različna literatura, e-gradiva in internetne strani, vezane na projekte v šoli in vrtcu.
Skribe-Dimec, D. 1993. Moj pogled na projekt "Okolje in šolske inciative". V: Marentič-Požarnik, B., Artač, B. Okolje in šolske iniciative : zgodba nekega projekta. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, str. 81-89.

19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:

 • Pozna pomen naravoslovnih projektov v vrtcu
 • Pozna različne strategije za izvajanje naravoslovnih projektov v vrtcu.


b. Uporaba:

 • Je sposoben načrtovati, pripraviti, voditi in predstaviti javnosti naravoslovne projekte v vrtcu.


c. Refleksija:

 • Zna analizirati in vrednotiti lastne dosežke in dosežke otrok.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo, diskusija, sodelovalno učenje, problemsko učenje, samostojni študij


21. Načini preverjanja znanja:
Seminarska naloga, predstavitev projektnega dela z zagovorom.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine
Skladno z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Učilnica z AV opremo.
 • Laboratorij za naravoslovje z ustreznimi pripomočki.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec
 • 1 laborant


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije

 • Pogovor s študenti
 • Anketa o kakovosti
 • Analiza uspešnosti študentovUčni načrt pripravili: doc. dr. Darja Skribe-Dimec, viš. pred. mag. Claudio Battelli, asist. Nataša

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino