Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Izvajanje glasbe za otroke


Nosilci: redni profesor dr. Borota Bogdana


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Izvajanje glasbe za otroke
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Bogdana Borota
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Magistrski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 3. ali 4.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

10

0,3

Učitelj

Laboratorijske vaje (LV)

65

2,2

Sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

Izpit in priprava na izpit (PI)

75

2,5

SKUPAJ

105

3,5

 


Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka spoznava zakonitosti zvočne in pisne podobe glasbenega jezika. Razvija si sposobnosti in spretnosti glasbenega izvajanja s poudarkom na izvajanju glasbene literature za otroke. Spoznava ljudsko in umetno glasbo različnih narodov in kultur. Pri zapisovanju in reprodukciji glasbe smiselno uporablja sodobno tehnologijo.

b. Splošne kompetence:

 • Zmožnost ustvarjanja in izražanja pozitivnega odnosa in odgovornosti do kulture ter občutljivosti do umetnosti.
 • Zmožnost za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija
 • Zmožnost natančnega in jasnega izražanja ter suverene rabe strokovnega jezika.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Zmožnost doživetega izvajanja izbranega glasbenega repertoarja.
 • Zmožnost usvajanja glasbenega jezika v interaktivni povezavi med njegovo zvočno in vizualno podobo.
 • Zmožnost kritičnega izbiranja in vrednotenja glasbene literature za otroke.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.
Glasbeni jezik in sodobna tehnologija

 • izrazna sredstva glasbe,
 • glasbeni slikovni in notni zapisi,
 • računalniški programi za notacijo,
 • reprodukcija in obdelava zvoka s pomočjo sodobne tehnologije.


Glasbeno izvajanje:

 • pevska tehnika,
 • tehnika igranja na izbrana glasbila,
 • poustvarjanje glasbenih vsebin.


Glasbena literatura za otroke:

 • poslušalski in izvajalski repertoar,
 • slovenska ljudska in umetna glasbena literatura za otroke,
 • ljudska in umetna glasba drugih narodov in kultur,
 • kriteriji za izbiranje glasbe za otroke.


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:
Mihelčič, P. (2004): Teorija glasbe. Ljubljana, DZS.
Žvar, D. (2001): Kako naj pojejo otroci. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Izbrane muzikalije.
Muzikalije, ki so izbrane glede na potrebe izvajanja študijskega procesa.
The world of Sibelius. Complete range of music software.

b. Dopolnilna literatura:
Internetne strani
Članki v znanstvenih in strokovnih revijah

c. Dodatna literatura:
Se izbira glede na potrebe študentov.

19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:
Študent/-ka:

 • pozna različne oblike glasbenega zapisa,
 • pozna osnove pevske tehnike in elementarne igre na izbrana glasbila,
 • pozna možnosti za zapis in reprodukcijo glasbe ter obdelavo zvoka ob pomoči sodobne tehnologije.b. Uporaba:
Študent/-ka:

 • pri glasbenem izvajanju uporablja notne zapise,
 • lastne glasbene zamisli izvaja in zapisuje,
 • pri doživetem izvajanju smiselno upošteva elemente interpretacije,
 • poje, igra in ustvarja glasbo za otroke.


c. Refleksija:
Študent/-ka:

 • kritično vrednoti lastno glasbeno izvajanje,
 • glede na namen kritično izbira glasbeno literaturo.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanje, individualno in skupinsko delo, metoda dela z notnim zapisom, glasbene delavnice.

21. Načini preverjanja znanja:
Ustni izpit.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine
Vaje se izvajajo v skupinah do pet študentov.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Glasbila, muzikalije in sodobna tehnologija.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije

 • Pogovor s študenti
 • Analiza uspešnosti študentovUčni načrt pripravila: doc. dr. Bogdana Borota

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino