Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Glasbeni razvoj in dejavnosti


Nosilci: redni profesor dr. Borota Bogdana


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Glasbeni razvoj in dejavnosti
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Bogdana Borota
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Magistrski program, 2. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 3. ali 4.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

15

0,5

Učitelj

Seminarji (SE)

30

1

Učitelj ali sodelavec

Seminarske vaje (SV)

30

1

Učitelj ali sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Seminarska naloga (SN)

30

1

Projektno delo (PD)

30

1

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

Izpit in priprava na izpit (PI)

15

0,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka spoznava značilnosti in zakonitosti glasbenega razvoja v interaktivnem odnosu z dejavniki okolja in otrokovo aktivnostjo. Usposablja se za procesno-razvojno načrtovanje in izvajanje glasbenih dejavnostih ter za opazovanje in spremljanje otrokovih aktivnosti in razvoja.

b. Splošne kompetence:

 • Zmožnost ustvarjanja in izražanja pozitivnega odnosa in odgovornosti do kulture ter občutljivosti do umetnosti.
 • Zmožnost za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija
 • Zmožnost razvijanja in razumevanja osnovnih pedagoških konceptov in zakonitosti njihovega razvoja in delovanja.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Zmožnost prepoznavanja pojavnih oblik glasbenega razvoja v zgodnjem obdobju.
 • Zmožnost spremljanja otrokovega glasbenega izražanja in razvoja.
 • Zmožnost oblikovanja spodbudnega okolja za otrokov glasbeni razvoj.
 • Zmožnost načrtovanja glasbenih dejavnosti v območju otrokovega nadaljnjega razvoja.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.
Glasbene dejavnosti:

 • izvajanje, poslušanje, ustvarjanje, glasbene igre,
 • sodobni pristopi k načrtovanju in izvajanju glasbenih dejavnosti,
 • povezovanje glasbenih dejavnosti z drugimi področij (gib, likovna in besedna umetnost)


Glasbeni razvoj in dejavniki okolja

 • pojmovanja glasbenih sposobnosti,
 • razvoj glasbenih sposobnosti ter oblikovanje elementarnih glasbenih konceptov ritma in melodije,
 • pomen družinskega okolja in drugih dejavnikov za zgodnji glasbeni razvoj,
 • vpliv okolja in otrokove aktivnosti na glasbeni razvoj.


Opazovanje in spremljanje otrokovega glasbenega razvoja:

 • namen in tehnike opazovanja otrok,
 • področja spremljanja glasbenega razvoja,
 • glasbeni portfolio in analiza glasbenih dosežkov.


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:
Denac, O. (2002): Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Hobart, C., Frankel, J. (2004): Child observation and assessment. Cheltennham, Nelson Thornes.
Sicherl-Kafol, B. (2001): Celostna glasbena vzgoja. Ljubljana, Debora.
Borota, B., Geršak, V., Korošec, H., Majaron, E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper.

b. Dopolnilna literatura:
Hargraves, J. D. (1986): The developmental Psychology of Music. Cambredge, University Press.
Motte-Haber, H. (1990): Psihologija glasbe. Ljubljana, Državna založba Slovenije.

c. Dodatna literatura:
Mirković Radoš, K. (1983): Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:
Študent/-ka:

 • razume pristope k oblikovanju celostne glasbene vzgoje,
 • prepozna elementarne oblike glasbenega razvoja.


b. Uporaba:
Študent/-ka:

 • Pridobljeno znanje uporabi pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju sodobnih pristopov h glasbeni vzgoji v zgodnjem obdobju.


c. Refleksija:
Študent/-ka:

 • kritično vrednoti in strokovno utemeljuje svoje delo z otroki,
 • kritično izbira ustrezne modele in didaktične pristope k zgodnjemu poučevanju in učenju glasbe.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanje, individualno in skupinsko delo, projektno delo.

21. Načini preverjanja znanja:
Seminarska naloga (50%), projektno delo (30%), izpit kot zagovor seminarske naloge(20%).

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine
Skladno z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica opremljena s sodobno tehnologijo, muzikalije in glasbila.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije

 • Pogovor s študenti
 • Analiza uspešnosti študentovUčni načrt pripravila: doc. dr. Bogdana Borota

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino