Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Večkodna besedila


Nosilci: izredni profesor dr. Starc Sonja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Večkodna besedila
2. Šifra predmeta:
3. Nosilka predmeta: izr. prof. dr. Sonja Starc
4. Število KT: 6
5. Učni jezik: slovenski (lahko tudi angleški – za tuje študente)

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Stopnja študijskega programa: podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: izbirni
9. Letnik: 1. ali 2.
10. Semester: 2., 3. ali 4.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

30

1

Učitelj

Seminarji (SE)

15

0,5

Učitelj ali sodelavec

Seminarske vaje (SV)

30

1

Sodelavec

SKUPAJ

75*

2,5

*Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Seminarska naloga (SN)

30

1

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

Izpit in priprava na izpit (PI)

15

0,5

Krajši pisni izdelki (KPI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka:

 • prepozna in uzavesti izrazna sredstva več/različnih semiotskih sistemov, ki ustvarjajo pomen v večkodnem besedilu;
 • usvoji temeljne pojme vizualne slovnice in jih uporabi pri razčlembi in tvorbi večkodnega besedila;
 • usvoji in poglobi zmožnosti kritične interpretacije večkodnih besedil, od ilustriranih pravljic, reklam, promocijskih gradiv z različnih področij, časopisnih člankov, internetnih besedil do strokovnih člankov.
 • b. Splošne kompetence:
 • utrjevanje komunikacijske in jezikovne zmožnosti ter s tem povečevanje zmožnosti za uspešno sporazumevanje z otroki v vrtcu;
 • razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • zmožnost prepoznavanja in zavedanja kohezivnih elementov in razmerja med besednim in nebesednim v besedilu;
 • zmožnost izbire ustreznih jezikovnih in nejezikovnih (slikovnih, zvočnih, kinetičnih: slik, grafov, zemljevidov, risb, glasbe, gibov itn.) znakov ter njihovega smiselnega vključevanja pri tvorbi besedila;
 • zmožnost kritične presoje izbire in rabe raznih semiotskih znakov v večkodnem besedilu pri ustvarjanju pomena in smisla besedila znotraj različnih diskurzov;
 • zmožnost kritične interpretacije večkodnega besedila;
 • zmožnost spodbujanja otrokove interpretacije in tvorbe večkodnih besedil.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.

 • prepoznavanje večkodnih besedil;
 • znak (označevalec – označenec; razmerje med njima);
 • pojmovanje znaka v socialni semiotiki (informativno);
 • osnove vizualne slovnice;
 • narativni - analitični proces prikazovanja (pojmovna metafunkcija);
 • interaktivnost med udeleženci v kompoziciji (medosebna metafunkcija);
 • kompozicija in večkodno besedilo (besedilna metafunkcija);
 • kohezivni elementi v večkodnih besedilih;
 • vrste razmerij med besednim in nebesednim v besedilu in ustvarjanje pomena;
 • kritična izbira različnih semiotskih kodov pri tvorbi besedila za (pred)šolske otroke.


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Kress, G., Leeuwen, van T. (2005): Reading Images. The Grammar of Visual Design. 9. ponatis. London, New York: Routledge. (Izbrana poglavja)
 • Starc, S. (2008): Osnovnošolsko učbeniško besedilo kot besedilo kolonija, sestavljeno iz besednih in nebesednih znakov. V: Sodobne strategije učenja in poučevanja. Ur.: Medved Udovič, Cotič, Cencič. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. 45–56.
 • Starc, S. (2010): Poglavja iz vizualne slovnice. Izročki predavanj. Koper: Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta.


b. Dopolnilna literatura:

 • Barthes, R. (1990): Retorika starih. Elementi semiologije. Ljubljana: Studia Humanitatis.
 • Starc, S. (2008): The role of salience in newspaper advertisments with a view to their development as a genre. V: Systemic functional linguistic in use. Ur.:. NØRGAARD, Nina (Odense working papers in language and communication, vol. 29). [S. l.]: University of Southern Denmark. [767]-781.
 • http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Institutter/ISK/Forskningspublikationer/OWPLC/Nr29/Sonja%20Starc.ashx
 • Starc, S. (2008): Učbeniška besedila o Primožu Trubarju. Izbor izraznih sredstev vrednotenja v verbalnih in večkodnih besedilih in njihova vloga na besedilni ravni. Simpozij Obdobja 27. Reformacija na Slovenskem. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Center za slovenščino kot tuji/drugi jezik. 20. –22. nov. 2008.


c. Dodatna literatura:

 • Baldry, A., Thibault, P. J. (2005): Multimodal Transcription and Text Analysis. London: Equinox.
 • Jones, C., Ventola, E. et al. (2008): From Language to Multimodality. (Ed.) Jones, C., Ventola, E.. London, Oakville: Equinox.


19. Predvideni študijski dosežki:*
a. Znanje in razumevanje:
Študent bo razumel vlogo besednih in nebesednih znakov v besedilu in kako se v njihovi interakciji oblikuje pomen.

b. Uporaba:
Sporočilnemu namenu primerno bo izbiral in razvrščal znake v besedilu in predvidel njihov učinek na naslovnika ter svoje vedenje uporabno, z zgledom posredoval otrokom.

c. Refleksija:
Študent bo kritično presojal in vrednotil različne izbire semiotskih kodov v večkodnih besedilih, njihov učinek na naslovnika, tako besedilo kritično interpretiral, prepoznaval njihove morebitne manipulativne težnje ter enako kritično in odgovorno taka besedila tvoril tudi sam.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Uporabljene metode poučevanja in učenja:
Oblike dela:

 • frontalna oblika poučevanja;
 • delo v manjših skupinah;
 • samostojno delo študentov;
 • e-učenje.


Metode dela:

 • razlaga;
 • pogovor/ razprava;
 • delo z besedilom;
 • proučevanje primera.21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Kot pogoj za pristop k pisnemu izpitu predstavi študent seminarsko nalogo. Pisni izpit, pri katerem študent z odgovori odprtega tipa kritično presoja in teoretično utemeljuje zglede večkodnih besedil.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine:
Delitev na dve skupini za delo z besedili v elektronski izdaji, na svetovnem spletu.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Projektor LCD, elektronska verzija jezikovnih priročnikov, večznakovna besedila (od ilustriranih pravljic do strokovnega besedila), dostop do svetovnega spleta.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitirani visokošolski učitelj;
 • 1 habilitirani visokošolski sodelavec.


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Povratna informacija študentov v času izvajanja predmeta, študentska ocena.


Učni načrt sestavila: doc. dr. Sonja Starc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino