Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Dinamika socialnih skupin


Nosilci: docent dr. Arnejčič Beno


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Dinamika socialnih skupin
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: dr. Beno Arnejčič
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2.
10. Semester: 2., 3. ali 4.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

30

1

Učitelj

Seminarji (SE)

30

1

Učitelj ali sodelavec

Seminarske vaje (SV)

15

0,5

Sodelavec

SKUPAJ

75*

2,5

*Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

Seminarska naloga (SN)

45

1,5

Izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
d. Cilji:
Študent/-ka:

 • spoznava temeljne socialno psihološke procese v skupini in med skupinami;
 • razume vpliv strukturnih in procesnih dejavnikov v skupini na medosebno vedenje otrok;
 • povezuje socialno vedenje otrok v skupini z njihovo motivacijo, mišljenjem in osebnostjo;
 • načrtuje pedagoške spodbude za vključevanje različnih otrok v skupino;
 • načrtuje različne strategije in metode dela v skupini, ki zagotavljajo optimalno učno okolje za otrokov razvoj.


e. Splošne kompetence:
Študent/-ka je zmožen/-na:

 • poiskati, izbrati in uporabljati relevantne podatke in informacije, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija;
 • kritične presoje obstoječe prakse in pridobljenih informacij iz različnih virov;
 • natančnega in jasnega izražanja ter suverene rabe strokovnega jezika;
 • razumeti vlogo dejavnikov okolja na otrokov razvoj in učenje;
 • izbrati in uporabljati različne strategije, pristope in metode dela z različnimi otroki.


f. Predmetnospecifične kompetence:
Študent/-ka:

 • prepoznava individualno in kulturno različnost otrok in njihove razvojne potrebe;
 • razume vlogo dejavnikov okolja na otrokov razvoj in učenje;
 • zmožen je nuditi čustveno varnost otrokom in razvijati njihovo čustveno regulacijo;
 • izbira in uporablja primerne strategije in metode dela za oblikovanje klime medsebojnega zaupanja v skupini;
 • načrtuje in strukturira skupinske interakcije, ki spodbujajo otrokovo samostojnost in osebnostni razvoj.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:

 • procesi socialnega vplivanja;
 • socialno-psihološki procesi oblikovanja skupine;
 • skupinski procesi: vključevanje in izključevanje;
 • skupinska klima, medsebojno zaupanje, medosebni odnosi v skupini:
 • skupinsko vedenje: sodelovanje in tekmovanje;
 • medskupinski odnosi;
 • principi socialnega zaznavanja in presojanja;
 • razvoj socialnega vedenja v zgodnjem otroštvu;
 • struktura skupine in socialni položaj otrok v skupini;
 • vloga vrstniške skupine v otrokovem psiho-socialnem razvoju;
 • vloga mikro in makro socialnih sistemov v otrokovem razvoju;
 • vodenje skupin;
 • reševanje problemov v skupini;
 • strukturiranje socialnih interakcij, ki spodbujajo zgodnji razvoj in učenje.


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Bečaj, J. (1997). Temelji socialnega vplivanja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Gibbs, J. (2006). Reaching all by creating tribes learning communities. Windsor, California: CenterSource Systems, LLC.
 • Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T., Podlesek, A. (ur). (2002). Kakovost v vrtcih. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.


b. Dopolnilna literatura:

 • Ule, M. (1994). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Alfa.
 • Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.


c. Dodatna literatura:

 • Hogg, M. A., Vaughan, G. M. (2002). Social psychology. 3rd ed. London: Prentice Hall.
 • Meadows, S. (2010). The child as social person. London, New York: Routlege.
 • Čas, M. (2008). Socialne interakcije v vrtcu. Ljubljana: Supra.


19. Predvideni študijski dosežki:
d. Znanje in razumevanje:
Študent/-ka:

 • pozna temeljne socialno psihološke procese v skupini;
 • pozna socialne dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj in vedenje.


e. Uporaba:
Študent/-ka:

 • povezuje otrokovo vedenje s strukturo in procesi v skupini;
 • je sposoben oblikovati skupinsko klimo medsebojnega zaupanja, ki otroku zagotavlja varnost;
 • ustrezno strukturira socialne interakcije v skupini, ki spodbujajo otrokov razvoj in učenje;
 • načrtuje pedagoške strategije in metode dela v skupini, ki spodbujajo medsebojno sodelovanje otrok.


f. Refleksija:
Študent/-ka:

 • kritično vrednoti lastno delo z otroki in ga izboljšuje;
 • kvalitetno nadgrajuje svoje ustvarjalno delo na področju spodbujanja zgodnjega psiho-socialnega razvoja in učenja.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanje, seminarji, seminarske vaje v obliki delavnic.

21. Načini preverjanja znanja:
Ustni izpit.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine:
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:
Učilnica z grafoskopom, računalnikom in projektorjem; ustrezen didaktični material.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj;
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec.


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije

 • pogovor s študenti;
 • analiza uspešnosti študentov.Učni načrt pripravila: doc. dr. Alenka Gril

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino