Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Otrokov socialni razvoj


Nosilci:


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Otrokov socialni razvoj
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Alenka Gril
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2.
10. Semester: 2., 3. ali 4.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

30

1

Učitelj

Seminarji (SE)

30

1

Učitelj ali sodelavec

Seminarske vaje (SV)

15

0,5

Sodelavec

SKUPAJ

75*

2,5

*Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

Seminarska naloga (SN)

45

1,5

Izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka:

 • spoznava temeljne zakonitosti socialnega razvoja in dejavnike, ki vplivajo nanj;
 • povezuje socialno vedenje otrok z njihovim socialnim razumevanjem, kognitivnimi sposobnostmi, motivacijo in osebnostjo;
 • načrtuje pedagoške spodbude za spreminjanje socialnega razvoja otrok.


b. Splošne kompetence:
Študent/-ka je zmožen/-na:

 • poiskati, izbrati in uporabljati relevantne podatke in informacije, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija;
 • kritične presoje obstoječe prakse in pridobljenih informacij iz različnih virov;
 • natančnega in jasnega izražanja ter suverene rabe strokovnega jezika;
 • razumeti vlogo dejavnikov okolja na otrokov razvoj in učenje;
 • izbrati in uporabljati različne strategije, pristope in metode dela z različnimi otroki.


c. Predmetnospecifične kompetence:
Študent/-ka:

 • prepoznava individualno različnost vedenja in socialnega razumevanja otrok in njihove specifične socialne potrebe;
 • usmerja in vodi otroka pri oblikovanju socialnih spoznanj (o sebi in drugih ter družbi);
 • usmerja in vodi otroka pri razvoju socialnih kompetenc in prilagojenega vedenja;
 • spodbuja otrokovo samostojnost v skladu z njihovo zrelostjo;
 • razvija primerne strategije za spodbujanje socialnega razvoja otrok;
 • načrtuje in strukturira socialne interakcije, ki podpirajo otrokov socialni razvoj.Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:

 • mehanizmi socialnega razvoja v otroštvu (razvoj intencionalnosti, skupne vezane pozornosti, sposobnosti prevzemanja socialne perspektive);
 • individualni dejavniki, ki vplivajo na spremembe v socialnem vedenju otrok (spoznavni, motivacijski, čustveni, osebnostni dejavniki);
 • vloga socialnih interakcij v socialnem razvoju otrok (vrstniki, odrasli, družina, družbene institucije);
 • značilnosti socialnega vedenja v različnih obdobjih otrokovega razvoja;
 • razvoj socialnih kompetenc v otroštvu;
 • dejavniki prosocialnega in agresivnega vedenja v otroštvu;
 • razvoj samozavedanja in oblikovanje samopodobe v otroštvu;
 • razvoj spolne in narodnostne identitete v otroštvu;
 • otrokov moralni razvoj;
 • strategije reševanja medosebnih konfliktov;
 • strategije spodbujanja socialnega razvoja otrok.


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 • Meadows, S. (2010). The child as social person. London, New York: Routlege.b. Dopolnilna literatura:

 • Papalia, E. D. (2003). Otrokov svet. Ljubljana: Educy.
 • Bennett, M. in Sani, F. (ur) (2003). The development of the social self. Hove, New York: Psychology press.c. Dodatna literatura:

 • Oskamp, S. (ur.) (2000). Reducing prejudice and discrimination. Hove, New York: Psychology press.


19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:
Študent/-ka:

 • pozna zakonitosti socialnega razvoja v otroštvu in dejavnike, ki nanj vplivajo;
 • prepozna elemente socialnega razumevanja v otrokovi komunikaciji in medosebnem vedenju;
 • prepoznava različne oblike diskriminatornega ravnanja med otroki.


b. Uporaba:
Študent/-ka:

 • je sposoben/-a spodbujati otroka in ga usmerjati pri usvajanju socialno prilagojenega vedenja;
 • ustrezno strukturira interakcije z otrokom, glede na njegov temperament, sposobnosti razumevanja in socialni položaj v skupini;
 • povezuje otrokovo socialno vedenje z njegovo osebnostjo in socialnimi kompetencami;
 • skrbi za primerno izražanje otrok v medosebni komunikaciji;
 • načrtuje pedagoške strategije spodbujanja socialno prilagojenega vedenja.


c. Refleksija:
Študent/-ka:

 • kritično vrednoti lastno delo z otroki in ga izboljšuje;
 • kvalitetno nadgrajuje svoje ustvarjalno delo na področju spodbujanja zgodnjega socialnega razvoja.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanje, seminarji, seminarske vaje v obliki delavnic.

21. Načini preverjanja znanja:
Ustni izpit.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine:
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:
Učilnica z grafoskopom, računalnikom in projektorjem; ustrezen didaktični material.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj;
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec.


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije

 • pogovor s študenti;
 • analiza uspešnosti študentov.Učni načrt pripravila: doc. dr. Alenka Gril

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino