Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Internet kot podpora profesionalnemu razvoju vzgojitelja


Nosilci:


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Internet kot podpora profesionalnemu razvoju vzgojitelja
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Viktorija Sulčič
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Zgodnje učenje
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2.
10. Semester: 2., 3. ali 4.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

30

1

Učitelj

Laboratorijske vaje (LV)

45

1,5

Učitelj ali sodelavec

SKUPAJ

75*

2,5

*Del obveznosti se lahko izvaja v obliki e-izobraževanja.

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Študij literature in virov

30

1

Priprava pisnih nalog

57

1,9

Priprava vsebin in ureditev spletnega učnega okolja

18

0,6

SKUPAJ

105

3,5

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Osnovna računalniška pismenost.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka:

 • spozna razvoj interneta in trende razvoja;
 • spozna spletna orodja ter načine njihove uporabe;
 • se zaveda nevarnosti, ki so povezane z uporabo interneta;
 • spozna možnosti uporabe interneta za potrebe poučevanja, sodelovanja s kolegi in starši ter lastnega profesionalnega razvoja;
 • razume razsežnosti digitalnega razkoraka ter moralne, etične in pravne vidike povezane z uporabo interneta.
 • b. Splošne kompetence:
 • Študent/-ka pridobi:
 • zmožnost razumevanja osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč ter sodobnih dosežkov, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju izzivov in problemov iz strokovnega področja;
 • zmožnost teoretičnega in praktičnega obvladovanja komunikacije;
 • zmožnost za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija;
 • sposobnost sodelovanja ter vodenja timskega in samostojnega dela.


c. Predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje razvoja interneta ter trendov razvoja;
 • poznavanje sodobnih spletnih orodij, predvsem orodij Spleta 2.0, s katerimi zna reševati probleme iz prakse;
 • razvoj sposobnosti uporabe različnih spletnih virov za pripravo učnih vsebin ter njihova kritična obravnava;
 • razvoj sposobnosti in zavedanja pomena etičnega komuniciranja prek interneta;
 • razvoj veščin sodelovanja prek interneta ter razumevanje prednosti in slabosti takšnega načina sodelovanja;
 • razumevanje pomena digitalnega razkoraka za vzgojitelja ter poznavanje načinov za njegovo odpravljanje;
 • razumevanje nevarnosti, ki otrokom pretijo na internetu;
 • poznavanje in zavedanje moralnih in pravnih vidikov rabe interneta, predvsem pa področja avtorskih pravic, povezanega z uporabo interneta v izobraževanju.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.

 • razvoj in značilnosti interneta;
 • spletna orodja in njihova uporaba;
 • internet kot orodje za pripravo učnih vsebin;
 • spletna okolja za učenje in sodelovanje;
 • internet kot orodje za profesionalni razvoj vzgojitelja;
 • pomen digitalnega razkoraka v izobraževanju;
 • varnost otrok na internetu;
 • moralni, etični in pravni vidiki rabe Interneta v zgodnjem otroštvu.


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Sulčič, V. (v pripravi – predvidoma 2010). Internet kot orodje učitelja.


b. Dopolnilna literatura:

 • Sulčič, V. (2007). Navodila za uporabo e-učilnice – za študente. Koper: Center za e-izobraževanje Fakultete za management.
 • Sulčič, V. (2007). Navodila za uporabo e-učilnice – za učitelje. Koper: Center za e-izobraževanje Fakultete za management.
 • IJEL – International Journal on E-learning
 • IJIL – International Journal of Innovation and Learning


c. Dodatna literatura:

 • Bogataj Jančič, M. (2008). Avtorsko pravo v digitalni dobi. Ljubljana: Pasadena.
 • Solomon, G. in Lynne Schrum. (2007). Web 2.0 – new tools, new schools. Washington: International Society for Technology in Education.
 • Richardson, W. (2006). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. London: Sage Publications.
 • Rice IV H., W. (2008). Moodle 1.9 – E-learning Course Development.. Birmingham: Packt.
 • www.moodle.org
 • www.moodle.si – Diskusija za učitelje/mentorje, Zborniki 1., 2. in 3. moodle.si konference.


19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:
Študent/-ka:

 • razume razvoj interneta, predvsem pa razvojne trende;
 • razume pomen in zmožnosti uporabe interneta in spletnih orodij pri delu v vrtcu;
 • zna presoditi smiselnost uporabe posameznih spletnih orodij za delo v vrtcu ali pri skupinskem delu s kolegi in pri sodelovanju s starši;
 • zna presoditi smiselnosti uporabe različnih spletnih virov za delo v vrtcu;
 • razume pomen poznavanja ovir, ki nastopijo zaradi digitalnega razkoraka in načine za njegovo odpravo oziroma zmanjševanje;
 • pozna nevarnosti, ki so jim izpostavljeni otroci pri uporabi interneta;
 • pozna moralne, etične in pravne vidike, ki so povezavi z uporabo interneta pri svojem delu.


b. Uporaba:
Študent/-ka:

 • zna uporabiti spletna orodja pri svojem delu in svetovati uporabo orodij predvsem svojim kolegom in staršem;
 • zna svetovati staršem pri zavarovanju otrok pred negativnimi vplivi interneta.


c. Refleksija:
Študent/-ka:

 • kritično vrednoti spletne vire in jih smiselno in racionalno vključuje v učni proces;
 • kritično vrednoti svoj napredek pri študiju ter tudi napredek in delo svojih študijskih kolegov.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanje in laboratorijske vaje, ki se zaradi narave in vsebine predmeta delno izvajajo prek spletne učilnice.

21. Načini preverjanja znanja:
Ocena krajših in daljših pisnih izdelkov ter predstavitev.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z grafoskopom, računalnikom in projektorjem; učilnica z računalniki; ustrezen didaktični material.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta:
1 habilitiran visokošolski učitelj.

Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije

 • sprotno anketiranje;
 • pogovor s študenti;
 • analiza uspešnosti študentov.Učni načrt pripravila: doc. dr. Viktorija Sulčič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino