Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Glasbeno poustvarjanje 2


Nosilci: redni profesor dr. Borota Bogdana


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Glasbeno poustvarjanje 2

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

1. ali 2.

2. ali 3. ali 4.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

Samost. delo

ECTS

5 ur=0,2 KT

/

*LV: 145 ur = 4,8 KT

/

/

**30 ur=1 KT

6

*pevske vaje, nastopi, korepeticije

** priprava na nastope

Nosilec predmeta:

izr. dr. Bogdana Borota

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • razvite glasbene predispozicije,
 • zdrav pevski organ.

 

Vsebina:

 • upevanje kot priprava na pevsko izvajanje
 • pomen in priprave na pevsko poustvarjanje (vokalno-tehnične vaje za razvoj glasovne usposobljenosti)
 • izvajanje izbrane zborovske literature, ki omogoča oblikovanje zborovskega zvoka in ustvarjalnega pristopa k izvedbi
 • glasbeno poustvarjanje z elementi interpretacije
 • glasbeno poustvarjanje kot oblika izvajalske prakse na koncertih

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Zbirka posvetne zborovske glasbe
 • Borota, B. (2011): Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje. Koper: Univerzitetna založba Annales.
 • skladbe iz zakladnice svetovne in slovenske a cappella in vokalno-instrumentalne zborovske literature

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent:

 • spozna pevski repertoar iz različnih stilnih obdobij,
 • spozna elemente interpretacije in njihovo smiselno vključevanje v izvedbe,
 • poglobi vokalno tehniko ter glasbene sposobnosti,
 • si razvija sposobnost timskega sodelovanja,
 • si razvija sposobnost estetskega doživljanja in izražanja,
 • teoretična znanja preizkuša v praksi.

Splošne kompetence:

 • zmožnosti iniciativnosti in ustvarjalnosti kot vrednoti stalnega osebnega napredovanja in strokovnega izpopolnjevanja,
 • zmožnost ohranjanja kulturne dediščine in pozitivnega odnosa do umetnosti,
 • zmožnost ohranjanja senzibilnosti za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, identiteto, multikulturalnost in nediskriminatornost.

Predmetnospecifične kompetence:

 • razvoj glasbenega poustvarjanja,
 • obvladovanje elementov petja (osnove vokalne tehnike, harmonskega posluha, natančnega intoniranja, fraziranja, artikulacije, agogike, skupinskega petja),
 • razvoj glasbenega okusa in muzikalnosti,
 • poznavanje različnih izvajalskih praks ob ustrezno izbrani literaturi,
 • zmožnost timskega dela,
 • zmožnost samozavestnega nastopanja z občutkom za skupinsko muziciranje.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje

Študent/-ka:

 • zna samostojno in kultivirano peti z osnovami vokalne tehnike,
 • zna razreševati intonančne težave,
 • se zna tonsko prilagoditi trenutni situaciji v zboru in kreativno sodelovati v ansamblu,
 • pozna temeljno zborovsko literaturo,
 • zna prepričljivo in stilno ustrezno interpretirati svoj glasovni delež.

Uporaba:

Študent:

 • pridobljene veščine in znanja uporabi pri glasbenem poustvarjanju,

Refleksija:

 • vrednoti dosežke glasbenega poustvarjanja,
 • evalvira in kritično presoja različne izvedbe.

 

Metode poučevanja in učenja:

Izvedba v različnih izvajalskih zasedbah. Samostojno delo kot obliko dela s korepetitorjem in samostojnega učenja kot priprave na nastope in avdicijo.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

 • Aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah
 • Javni nastop

(50% ocene)

(50% ocene)

 

Reference nosilca:

 1. BOROTA, Bogdana (2011). Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje. Koper, Univerzitetna založba Annales.
 2. BOROTA, Bogdana. Raziskava o pevskem repertoarju v vrtcu, v oddelkih otrok prvega starostnega obdobja. Glasba v šoli in vrtcu, 2010, letn. 15, št. 2, str. 6-14. [COBISS.SI-ID 3871959]
 3. BOROTA, Bogdana et al. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Pedagoška fakulteta Koper.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino