Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Alternative institucionalni vzgoji


Nosilci: redni profesor dr. Krajnčan Mitja


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Alternative institucionalni vzgoji

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

/

1. ali 2.

2. ali 3. ali 4.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

prof. dr. Mitja Krajnčan

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Vsebina:

 • Teoretična pojmovanja in praktični pomen pojmov oskrba, nega, varstvo, vzgoja, prevzgoja, hitra psiho-socialna pomoč, psiho-socialna rehabilitacija.
 • Sistem in družbeni pomen institucij za oskrbo, vzgojo, prevzgojo, psiho-socialno rehabilizacijo (mladinski domovi, dijaški domovi, vzgojni zavodi, domovi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, zavodi za prestajanje kazni zapora, domovi za starostnike, domovi za občane na področju duševnega zdravja).
 • Praktično poglobljeno poznavanje pomena in delovanja posameznih skupin institucij (na osnovi osebnega interesa izbrane skupine institucij).

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Škoflek, I. in sodelavci (2004). Vzgojni program za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami (z motnjami vedenja in osebnosti), Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
 • Danica Starkl in soavtorji (2003). Okvirni vzgojni program za dijaške domove, Zavod RS za šolstvo
 • Milivojević,Z. in soavtorji (2004). Mala knjiga za velike starše, Mladinski dom Jarše, Ljubljana
 • Satir, V. (1995). Družina za naš čas, CZ, Ljubljana
 • Pečjak, V. (1998). Psihologija tretjega življenjskega obdobja, Znanstveni institut FF, Lj.
 • Druga sodobna domača in tuja literatura ter strokovne revije, ki obravnavajo aktualno učno-vzgojno in družbeno problematiko institucij za oskrbo, vzgojo, prevzgojo in varstvo otrok, mladostnikov, odraslih oseb in starostnikov
 • KRAJNČAN, M. (1995). Krog spodbujanja - Ali lahko vzgajamo tudi drugače?. Vzgoja izob., letn. 26, št. 1, str. 12-19.
 • KRAJNČAN, M. Diskurz o ustreznosti vzgojne pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Doživlj. pedagog., april 2005, letn. 11, št. 14, str. 5-19.

Literatura se sproti dopolnjuje in aktualizira.

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v
 • vzgoji in izobraževanju).
 • Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije.
 • Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojnoizobraževalnega dela).
 • Organizacijske in vodstvene spretnosti v vzgoji in izobraževanju, mentorstvo študentom in pripravnikom.
 • Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij.
 • Razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialno pedagoškega dela (preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialno integrativnega, itd.).
 • Priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških projektov (npr. projektov prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva, skupin samopomoči, itd.).

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje institucionalne klime, oblik in metod institucionalnega dela.
 • Poznavanje, razumevanje ter sposobnost spodbujanja in usmerjanja institucionalnih odnosov (nadomestilo za družinsko klimo in družinske odnose).
 • Prepoznavanje pomena različnih socialno pedagoških ponudb pomoči in suporta.
 • Reflektiranje lastne udeleženosti v diskurzih različnih ponudb pomoči.
 • Povezovanje odnosov med vzgojno izobraževalnimi konteksti in socialnim okoljem.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • skupinske diskusije,
 • ogled odlomkov filmov in uporaba literarnih gradiv,
 • vodenje dnevnika,
 • seminarsko delo,
 • terensko delo.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Ocenjuje se seminarsko delo, ki se predstavi in zagovarja.

100%

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Analysis of relationship elements in pedagogy. The new educational review, 2009, letn. 17, št. 1, str. 135-154. [COBISS.SI-ID 7838537]
 2. DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59. [COBISS.SI-ID 8019273]
 3. KRAJNČAN, Mitja. Osnove doživljajske pedagogike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-253-007-5. [COBISS.SI-ID 236623104]
 4. KRAJNČAN, Mitja. Phantasievolle Erziehung : Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 3). Aachen: Shaker, 2008. 123 str., ilustr. ISBN 978-3-8322-7645-4. [COBISS.SI-ID 7701833]
 5. KRAJNČAN, Mitja, MIKLAVŽIN, Primož. Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 140 str., ilustr., gref. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6523-50-9. [COBISS.SI-ID 254262528]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino