Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Ekološki in okoljski praktikum


Nosilci:


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Ekološki in okoljski praktikum

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

/

1. ali 2.

2. ali 3. ali 4.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

15

15

30

/

/

120

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. dr. Agnes Šömen Joksić

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Vsebina:

 • Osnove okoljskega naravoslovja
 • Onesnaženost vode.
 • Onesnaženost zraka.
 • Odpadki in hrup v okolju.
 • Seminarsko in projektno delo ter vaje: priprava gradiv in didaktičnih pristopov za izobraževanje in vzgojo otrok. Izbira med aktualnimi okoljskimi temami.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Šömen Joksić, A. Okoljski projekti.
 • Šömen Joksić, A. Raziskujmo okolje II (v izdelavi – seznam vaj in navodila).
 • Krnel D., 2004: Pojmi in postopki pri spoznavanju okolja, priročnik z učitelje prvega triletja O.Š., Ljubljana: Modrijan.
 • Škafar, B. (ur.). Raziskovanje okolja Evrope, Priročnik za učitelje. Murska Sobota: Pomurski ekološki center, 2001.
 • Škafar, B. (ur.). Voda : priročnik za pridobivanje znanja o ravnanju z vodo. Ljubljana: Slovensko ekološko gibanje; Murska Sobota: Pomurski ekološki center, 2002.
Dopolnilna literatura:
 • Wright, R. (2004). Environmental Science. Toward a Sustainable Future. Pearson Education Phoenix.
 • Botkin, D., Keller, E. (1995). Environmental Science. Willey, New York.
 • Green, J., 2006. Onesnaževanje zraka (zbirka Izboljšamo življenje). Ljubljana, Grlica.
 • Bernard Vukovin, B., Zupan, N., 2007. Okolje na dlani. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
 • Zbirka Flupi. Priročnik za učitelje. Izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana.
Dodatna literatura:
 • Revije, časopisi in spletne aplikacije z okoljsko vsebino: Okolje in odpadki, Gospodarjenje z okoljem, Embalaža-okolje-logistika, Okolje in energija, Journal of Environmental Education, International Journal of Environmental&Science Education, Journal of Environmental Health.
 • Drugi viri in informacije (TV oddaje, internet, dokumentarni filmi,…).

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Izobraziti strokovnjaka, ki bo razumel vlogo učitelja za usvojitev odgovornega odnosa do okolja pri otrocih oziroma učencih;
 • Poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposabljanje za samostojno razvijanje novega znanja; reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih;
 • Usposobiti za ustrezno načrtovanje in izvedbo učno-vzgojnega procesa, namenjenega razvijanju pozitivnega odnosa do naravnega okolja pri otrocih oziroma učencih;
 • Razvijati zmožnosti komunikacije z otroki in odraslimi.
Splošne kompetence:
 • Zmožnost razumevanja vloge dejavnikov okolja na otrokov razvoj, učenje in zdravje;
 • Zmožnost samostojnega pridobivanja novega znanja, natančnega in jasnega izražanja ter suverene rabe strokovnega jezika;
 • Zmožnost načrtovanja in izpeljave projektov ter predstavljanje lastnih dosežkov in spoznanj v različnih oblikah;
 • Zmožnost gojenja kulture bivanja in prenašanja vedenja o njej s poudarkom na osveščenosti o pomenu narave in ekologije za človeka ter psihofizičnega zdravja.
Predmetnospecifične kompetence:
 • Spodbujanje radovednosti otrok na področju naravoslovja in odgovornega ravnanja v okolju;
 • Sposobnost prilagajanja dejavnosti v različnih heterogenih skupinah;
 • Povezovanje in posploševanje temeljnih naravoslovnih pojmovanj ter prilagajanje le-teh intelektualnim sposobnostim otrok;
 • Zmožnost samostojnega pridobivanja novega znanja, samostojnega postavljanja in reševanja zahtevnih vprašanj s področja zgodnjega spoznavanja okolja.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • Pozna in razume osnovne okoljske pojme s poudarkom na razumevanju temeljnih naravnih zakonitosti.
 • Zna načrtovati ter organizirati pouk/vzgojo za spoznavanje okolja in okoljskih problemov.
 • Pozna pristope in učno-vzgojne metode za zgodnje spoznavanje okolja.
Uporaba:
Študent/-ka:
 • Ustrezno uporablja naravoslovno in okoljsko terminologijo.
 • Uporablja ustrezne naravoslovne postopke pri izvajanju okoljskih projektov.
 • Zna vključiti aktualne dogodke v zvezi z okoljem v vzgojno in izobraževalno delo.
Refleksija:
Študent/-ka:
 • Vrednoti svoje delo in dosežke otrok s pomočjo komunikacije, vodenja dnevnikov in evalvacijske ankete ob zaključku dela.
 • Uporablja različne pristope in raziskovalne metode vrednotenja doseženih ciljev.

Metode poučevanja in učenja:

· Predavanja z aktivno udeležbo.

· Vodene razprave in komentarji v obliki seminarskega dela.

· Konzultacije in usmeritve za projektno delo.

· Terensko oziroma laboratorijsko delo.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Priprava in izvedba seminarja.
 • Oddana poročila o vajah in terenskem delu.
 • Projektna naloga (izdelano didaktično gradivo, pristop, metoda,...), predstavitev in zagovor.

30%,

20%,

50%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. ŠÖMEN JOKSIĆ, Agnes. Nekateri vidiki naravoslovne in okoljske pismenosti izobraževanja za trajnostni razvoj. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 264-274, 523-524. [COBISS.SI-ID 4200151]
 2. ŠÖMEN JOKSIĆ, Agnes, BAČNIK, Andreja, ŠARC, Lucija, SIKUR, Bojana. Kemijska varnost za otroke - na poti spreminjanja percepcije kemije med ljudmi = Chemical safety for kids - towards change perception of chemistry. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011, 9 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 1024003811]
 3. ŠÖMEN JOKSIĆ, Agnes. Preschool education on protective behaviour and practice against over-exposure to sun. Procedia - social and behavioral sciences. [Online ed.], 2010, vol. 2, no. 2, str. [2803]-2807, graf. prikazi, tabela, doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.418. [COBISS.SI-ID 3535319]
 4. ŠÖMEN JOKSIĆ, Agnes. Okoljska pismenost kot prednostno področje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj = Environmental literacy as a priority task in education for sustainable development. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 50. [COBISS.SI-ID 3429591]
 5. ŠÖMEN JOKSIĆ, Agnes. Model didaktičnega pristopa s praktično izkušnjo kot oblika zgodnjega izobraževanja za zdrav odnos do okolja. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 215-224. [COBISS.SI-ID 2973399]

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino