Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Psihologija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj


Nosilci:


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Psihologija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

/

1. ali 2.

2. ali 3. ali 4.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

15

30

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

prof. ddr. Barica Marentič Požarnik

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Vsebina:

 • Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov, vzrokov in načinov reševanja problemov na področju trajnostnega razvoja,
 • odnos med okoljsko vzgojo ter vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj (VITR),
 • teoretična izhodišča VITR, s poudarkom na socialnem konstruktivizmu,
 • kompleksnost ciljev VITR v povezavi spoznavnega, čustveno socialnega, vrednostnega in akcijskega področja,
 • vloga analitičnega, kritičnega, ustvarjalnega in ekosistemskega mišljenja pri razumevanju in reševanju (odprtih) problemov s področja TR,
 • vloga pozitivnih čustev, zavzetosti in okoljsko pomembnih stališč in vrednot v VITR,
 • vloga življenjskega sloga in odgovornih, premišljenih akcij za razliko od aktivizma,
 • metode in pristopi, primerni za uresničevanje ciljev VITR,
 • konkretizacija ciljev in prilagoditev metod glede na razvojno stopnjo in izkušnje otrok.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Breiting, Mayer, Mogensen (2008). Kriteriji kakovosti za šole, ki vzgajajo in izobražujejo za trajnostni razvoj. Ljubljana: Zavod SR za šolstvo
 • Marentič Požarnik B. (1996) Okoljska vzgoja kot področje razvijanja (eko)sistemskega mišljenja, vrednostne presoje in odgovornega ravnanja. V: Hlad B., ur. Okoljska vzgoja in izobraževanje – pot k spremembam, Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Marentič Požarnik, B. (1998). Okoljske vrednote in šola. Vzgoja izob., 29, št. 1, str. 18-24
 • Marentič Požarnik, B. (2007). Okoljska vzgoja kot vzgoja za trajnostni razvoj: nekaj izhodišč za uveljavljanje medpredmetnega kurikularnega področja v kurikulu. V: ŽAKELJ, Amalija. Kurikul kot proces in razvoj : zbornik prispevkov posveta. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo,
 • Mogensen F., Mayer M., eds. (2005). ECO-schools: trends and divergences Vienna: Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture.
 • Plut, D. (2005). Trajnostna paradigma in okoljska etika – ključno vrednostno področje izobraževanja 21. stoletja. Okoljska vzgoja v šoli, št. 2, str. 6-9
 • Strategije vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE (2006). Okoljska vzgoja v šoli, št.1, Priloga 2
 • Šorgo, A. i.dr. (2002). Okoljska vzgoja. Maribor: Obzorja
 • Vester F. (1991). Kriza prenaseljenih območij.Metode ekosistemskega mišljenja. Ljubljana: DZS

Cilji in kompetence:

Študenti:

 • razumejo pojem trajnostnega razvoja ob kompleksni povezanosti naravnih, družbenih in ekonomskih dejavnikov,
 • poznajo in razumejo glavne vzroke, obseg, načine reševanja problemov, ki ogrožajo TR doma in v svetu,
 • imajo razmišljujoč in odgovoren odnos na področjih, pomembnih za trajnostni razvoj (proizvodnja, potrošnja, promet, prehrana, energija…),
 • razumejo cilje in sestavine VITR ter tesno povezanost znanja, mišljenja, čustvenega odnosa, stališč, vrednot in odgovornega ravnanja,
 • se usposobijo za konkretiziranje ciljev VITR in njihovo organsko vključevanje v izvajanje kurikula za vrtce,
 • se usposobijo za analiziranje in vrednotenje obstoječih in ustvarjalno snovanje novih metod in pristopov za uresničevanje ciljev VITR,
 • pri uresničevanju ciljev VITR znajo tvorno sodelovati s kolegi, starši in družbenim okoljem.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študenti:

 • Poznajo in razumejo osnovne pojme, pojave, probleme in dileme na področju TR;
 • Razumejo povezave in tudi možne konflikte med okoljskimi, družbenimi in ekonomskimi vidiki pri iskanju možnih rešitev problemov na področju trajnostnega razvoja;
 • Razumejo vlogo življenjskega sloga, tradicije, stališč in vrednostne usmerjenosti pri nastajanju in reševanju problemov v zvezi s TR;
 • Razumejo kompleksno povezanost socialnih, ekonomskih in okoljskih problemov na lokalni, nacionalni in svetovni ravni;
 • Poznajo načela, cilje in metode VITR.

Uporaba
Študenti:
 • Pri obravnavi problemov VITR povezujejo ustvarjalno, kritično in ekosistemsko mišljenje,
 • znajo izbirati in konkretizirati cilje VITR glede na razvojno stopnjo, obstoječe izkušnje in pojmovanja otrok, ob upoštevanju individualnih razlik,
 • za uresničevanje ciljev VITR znajo vzpostaviti močno učno okolje v čutnem, čustvenem, spoznavnem in akcijskem smislu,
 • so zmožni izbirati in snovati metode in pristope, s katerimi razvijajo znanje, razumevanje, pozitivna čustva občudovanja, spoštovanja ter odgovoren odnos do okolja.
Refleksija
Študenti:
 • kritično razmislijo o povezavah in možnih neskladjih med (svojim) znanjem, stališči in ravnanjem na področju VITR,
 • evalvirajo uporabljene metode in pristope pri VITR in jih v skladu s tem izpopolnjujejo.

Metode poučevanja in učenja:

 • interaktivna predavanja,
 • izkustveno zasnovane vaje (med pred.),
 • študij izbrane literature po metodi LTD,
 • opazovanje in analiza primerov VITR v vrtcih,
 • mini raziskave na terenu (v vrtcih),
 • zapis v obliki seminarske naloge, predstavitev.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

 • Sprotno sodelovanje,
 • aplikativna seminarska naloga,
 • pisni izpit.

30%,

30%,

40%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica. Okoljska vzgoja ali vzgoja za trajnostni razvoj. Okolj. vzgoja šoli, 2005, letn. 7, št. 1, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 29577570]
 2. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica. Okoljska vzgoja kot vzgoja za trajnostni razvoj : nekaj izhodišč za uveljavljanje medpredmetnega kurikularnega področja v kurikulu. V: ŽAKELJ, Amalija. Kurikul kot proces in razvoj : zbornik prispevkov posveta, Postojna, 17.-19. 1. 2007. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2007, str. 210-220. [COBISS.SI-ID 37774434]
 3. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica. Katere kompetence potrebujejo učitelji za uspešno izvajanje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj? = Which competences teachers need to teach for sustainable development successfully?. Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu, 2011, letn. 5, št. 2, str. 12-20. [COBISS.SI-ID 1834620]
 4. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, ZUPAN, Anka (ur.). Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, Okoljska vzgoja. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-234-840-3. [COBISS.SI-ID 256890112]
 5. Vzgoja za trajnostno prihodnost - uveljavljanje metod za razvijanje bioetičnega občutenja, razmisleka in ravnanja. (v soavtorstvu ). Koper: Fakulteta za humanistične vede (v tisku).
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino