Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Slep in slaboviden otrok


Nosilci: docent dr. Kermauner Aksinja


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Slep in slaboviden otrok

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

/

1. ali 2.

2. ali 3. ali 4.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

45

/

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. dr. Aksinja Kermauner

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Vsebina:

 • Osnove tiflopedagogike;
 • Oftalmologija, diagnostika;
 • Specifike razvoja slepih in slabovidnih otrok;
 • Celovita zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok ter njihovih staršev;
 • Dejavniki uspešnega vključevanja v inkluzivni vrtec;
 • Metode vzgoje slepih in slabovidnih otrok;
 • Izdelava individualiziranega programa;
 • Osnovne zakonitosti in tehnike prilagajanja in izdelave igrač ter didaktičnega gradiva za slepe in slabovidne otroke (teorija in praktikum);
 • Osnove specialnih znanj (teorija in praktikum):
  - orientacija in mobilnost,
  - vsakodnevna opravila slepega otroka –VOS,
  - vaje preostalih čutil;
 • Kombinirane motnje: slepo-gluhi otroci, slepi-MDR, slepi-spektroavtistična motnja;
 • Razvijanje socialnih kompetenc slepih in slabovidnih otrok;
 • Postopek usmerjanja; Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Globačnik, B. (2009). Zgodnja obravnava in posebne potrebe. Vzgoja in izobraževanje, 11(5-6), 32-36.
 • Kermauner, A. (2010). Na drugi strani vek. Ljubljana: Študentska založba.
 • Kobal Grum, D. in Kobal, B., ur. (2006). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ljubljana: DEMS.
 • Opara, B. (2005). Vloga vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Centerkontura.
 • Popović, D. (1986). Rani razvoj i prilagođavanje slepih. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Dopolnilna literatura:
 • Bishop, V. E. (2004). Teaching visually impaird children. Charles C Thomas, Publisher, Ltd., Springfield. London: David Foulton Publishers.
 • Dikić, S. (1997): Tiflologija. Beograd Ideaprint.
 • Gžegoževska, M. (1971). Psihologija slepih. 1. zvezek. Izdanje naučnog pedagoškog društva.
 • Holbrook, M. C. in Koenig, A. J. (2003). Foundations of education, I. del: History and theory of teaching children and youth with visual impairments. New York: AFB Press.
 • Kermauner, A. (2004). Tipna slikanica za slepe. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • Kermauner, A. (2010). Fenomenologija samogenerirane slepote. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • Mason, H. in McCall, S. (1997) (ur.). Visual Impairment. Acces to Education for Children and Young People. London: David Fulton Publishers.
 • Žolgar Jerković, I., Kermauner, A. (2006). Poznavanje slepih in slabovidnih učencev - pot do ustrezne obravnave. Sodobna pedagogika, 57, 376-393.

Dodatna literatura:
 • Kermauner, A. (1996). Kakšne barve je tema? Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino.
 • Kermauner, A. (2001). Tema ni en črn plašč. Ljubljana: MK.
 • Kermauner, A. (2010). Žiga špaget gre v širni svet. Gorjuša: Založba Miš.
 • Kermauner, A. (2011). In zmaj je pojedel sonce. Ljubljana: Vodnikova založba.
 • Oberman, M. (1986). Osposobljavanje djece oštećena vida za svakodnevni život. Socialna misao, 8-9, 333-339.Oberman, M., Zovko, G. (1984). Metodičke napomjene za rad s djecom oštećena vida.
 • Stančić, V. (1991). Oštečenja vida – biopsihosocialni aspekti. Zagreb: Školska knjiga.

Cilji in kompetence:

Cilji:
Študent/-ka:

 • pozna osnovna teoretična spoznanja tiflopedagogike in je sposoben/-na prenosa znanja na pedagoško področje;
 • izbira in uporablja pravilne strategije, pristope in metode dela s slepimi in slabovidnimi otroki;
 • razume in pozna razvojne zakonitosti slepih in slabovidnih otrok;
 • zna prilagoditi okolje slepemu in slabovidnemu otroku;
 • zna prilagoditi preprostejše igrače in didaktične pripomočke v skladu z zakonitostmi tiflopedagogike;
 • zna razvijati odnosne kompetence slepih in slabovidnih otrok.

Splošne kompetence:

 • zna prepoznati različnosti in potrebe slepih in slabovidnih otrok;
 • ima temeljna znanja o slepih in slabovidnih otrocih in zna organizirati tiste pogoje in podporo, ki jo potrebujejo v procesu vzgoje in izobraževanja in v socialnem življenju;
 • vzpostavlja učinkovito prilagojeno učno okolje z upoštevanjem specifike slepih in slabovidnih otrok.


Predmetnospecifične kompetence:
Študent/-ka:

 • upošteva tiflopedagoška načela, razume strokovne pojme, ki se tičejo tiflopedagoške stroke;
 • usposobljen/-a je za nudenje dodatne strokovne pomoči, kar se tiče enostavnejših specialnih znanj;
 • pozna ustrezne oblike sodelovanja s starši;
 • usposobljen/-a je za pripravo individualiziranega programa;
 • usvoji osnovne metodike poučevanja specialnih znanj;
 • pozna motnje vida s pomočjo simulacijskih očal.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
Študent/-ka:

 • pozna zakonitosti razvoja slepega in slabovidnega otroka;
 • pozna pravice slepih in slabovidnih otrok, ki izhajajo iz Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.


Uporaba:
Študent/-ka:

 • zna poiskati ustrezne rešitve pri premagovanju arhitektonskih in organizacijskih ovir za večjo varnost pri gibanju slepega ali slabovidnega otroka;
 • usposoblje/-na je za praktično delovanje na področju preverjanja in ocenjevanja slepote in slabovidnosti ter načrtovanja, izvajanja in evalvacije programov;
 • ima znanje za pripravo in izvedbo igrač, iger, pripomočkov ter ustreznega didaktičnega materiala;
 • zna razvijati socialne kompetence slepih in slabovidnih otrok.


Refleksija:
Študent/-ka:

 • kritično vrednoti lastno delo z otroki in ga izboljšuje;
 • kakovostno nadgrajuje svoje ustvarjalno delo na področju inovativnih rešitev za boljše vključevanje slepih in slabovidnih otrok v inkluzivni proces.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • seminarji,
 • seminarske vaje v obliki delavnic.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Seminarska naloga.

50 %

50 %

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. ŽOLGAR, Ingrid, KERMAUNER, Aksinja. Poznavanje slepih in slabovidnih učencev - pot do ustrezne obravnave. Sodob. pedagog., 2006, letn. 57, posebna izd., str. 376-393. [COBISS.SI-ID 6563913]
 2. KERMAUNER, Aksinja. Berenikini kodri, (Zbirka Zorenja +). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2006. 186 str. ISBN 961-6630-06-7. ISBN 978-961-6630-06-1. [COBISS.SI-ID 230336512]
 3. KERMAUNER, Aksinja. Berenikini kodri, (Zbirka Zorenja+). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2007. 186 str. ISBN 978-961-6630-06-1. [COBISS.SI-ID 234833152]
 4. KERMAUNER, Aksinja. Orionov meč, (Zbirka Zorenja+). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2008. 222 str. ISBN 978-961-6630-63-4. [COBISS.SI-ID 240536832]
 5. KERMAUNER, Aksinja. Na drugi strani vek : (opis prvoosebne fenomenološke raziskave - kako je biti slep). Ljubljana: Študentska založba, 2009. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-242-261-5. [COBISS.SI-ID 248906240]
 6. KERMAUNER, Aksinja. Fenomenologija samogenerirane slepote : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Kermauner], 2010. 138, VIII str., ilustr. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?URN=URN:NBN:SI:DOC-OTYUEG7Z. [COBISS.SI-ID 8626249]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino