Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Uvod v socialno pedagogiko


Nosilci: redni profesor dr. Krajnčan Mitja


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Uvod v socialno pedagogiko

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

/

1. ali 2.

2. ali 3. ali 4.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

/

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

prof. dr. Mitja Krajnčan

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Vsebina:

 • družba in socialna pedagogika,
 • oblike in funkcije organizirane pomoči v moderni družbi,
 • socialna neenakost in organizirana pomoč,
 • interakcije v socialni pedagogiki,
 • razumevanje posameznika in njegovega življenjskega položaja,
 • socialno-pedagoški teoretski koncepti,
 • metodična načela socialno pedagoškega dela,
 • metode in mediji v socialni pedagogiki,
 • preventivno in kurativno socialno pedagoško delo,
 • etiološko fenomenološke opredelitve populacije otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami,
 • individualno, skupinsko, skupnostno delo,
 • klasične in dopolnilne metode socialno pedagoškega dela,
 • kriteriji za izbor metod.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Foucoult, M. (1984). Nadzorovanje in kaznovanje. Ljubljana: Delavska enotnost.
 • Kiehn, E. (1997). Socialnopedagoška oskrba otrok in mladostnikov v stanovanjskih skupinah. Ljubljana: samozaložba.
 • Janković, J. & Bašić, J. (2001). Prevencija poremečaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici. Zagreb: Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske.
 • Klawe, W. (2000). Arbeit mit Jugendlichen. Weinheim: Juventa Verlag.
 • Redl, F. (1980): Agresivni otrok, Ljubljana: SC.
 • Krajnčan, M. (1997). Šola in socialna pedagogika. Socialna pedagogika 1, s. 91 - 100.
 • Krajnčan, M. (1995): Krog spodbujanja - Ali lahko vzgajamo tudi drugace?. Vzgoja izob., letn. 26, št. 1, str. 12-19
 • Krajnčan, M., Miklavžin, P. (2010). Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 140 str.

Cilji in kompetence:

 • poznavanje teoretskih osnov socialne pedagogike, komparacija s sodobnimi modeli in aplikacija,
 • poznavanje metod in tehnik socialno pedagoškega dela,
 • razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije in socialnega izključevanja,
 • poznavanje in razumevanje posameznika skozi prizmo različnih teoretskih modelov,
 • razumevanje delovanje družbe, oblike socialnega izključevanja,
 • razumevanje vloge in nastanka socialne pedagogike kot organizirane strokovne pomoči v družbi,
 • razumevanje posameznika v njegovem življenjskem kontekstu,
 • razumevanje temeljne socialno-pedagoške teoretske koncepte in diskurze,
 • reflektiranje in povzovanje teorije in prakse.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • pozna in razume teoretske osnove socialne pedagogike,
 • pozna in razume njihov vpliv,
 • proaktivno in kritično spremlja in reflektira.

Uporaba:

Študent/-ka:

 • pozna, uporablja v praksi socialno pedagoške diskurze,
 • uporablja znanja v delu z otroki in mladostniki,
 • pozna, uporablja in multiplicira socialne veščine.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • reflektira svoje delo in delo ostalih strokovnih delavcev,
 • reflektira in kritično ovrednoti različne (lastne in opazovane) strokovne izkušnje.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov, ekskurzija)
 • seminarske vaje, v vsebinski povezavi s pedagoško prakso (refleksija prakse, vaj, projektnega dela)
 • terenske vaje, ki temeljijo na izkušenjskem, sodelovalnem in problemskem učenju (samostojno učenje, metoda progresivnega podvajanja, diskusija),
 • razlaga, opazovanje, timsko delo, študija primera, metode kritičnega branja in pisanja, igra vlog, sodelovalno učenje, portfolijo, evalvacija, samoocenjevanje);
 • individualne in skupinske konsultacije (diskusija, razlaga);
 • refleksija, samoocenjevanje, strategije samouravnavanega učenja.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni izpit,
 • seminarsko delo.

60%,

40%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Analysis of relationship elements in pedagogy. The new educational review, 2009, letn. 17, št. 1, str. 135-154. [COBISS.SI-ID 7838537]
 2. DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59. [COBISS.SI-ID 8019273]
 3. KRAJNČAN, Mitja. Osnove doživljajske pedagogike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-253-007-5. [COBISS.SI-ID 236623104]
 4. KRAJNČAN, Mitja. Phantasievolle Erziehung : Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 3). Aachen: Shaker, 2008. 123 str., ilustr. ISBN 978-3-8322-7645-4. [COBISS.SI-ID 7701833]
 5. KRAJNČAN, Mitja, MIKLAVŽIN, Primož. Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 140 str., ilustr., gref. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6523-50-9. [COBISS.SI-ID 254262528]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino